# ผลการแข่งขัน : CGA SUPER STAR JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 2020
# สนามแข่งขัน : Lake View Resort & Golf Club ( A - B )
# วันที่ : 2020-11-14 [R1] # จัดโดย : CGA
# PGST Leaderboard : ||Round : ||TeamCut : || Gender :
# Report [ Leaderboard | Hole by Hole ]
 
No. TTP Class Full Players Today R1 toPar Total
1. -6 AG    อุษณี อุดคำเที่ยง -6 -6 -3 69
AG    บุษปภาพร สุขเติม  -3 69
2. +12 AG    วริศรา รุ่งโรจนาลักษณ์ +12 +12 +6 78
AG    กชกรณ์ นิ่มนวล +6 78
3. +12 AG    ชลชีวา วงษรัศม์ +12 +12 -4 68
AG    สุธาสินี สินปัญญาเลิศ +16 88
4. +13 AB    พัชร์พงศ์พลดนัย บุญชาญ +13 +13 +6 78
AB    อริยวัตร จูปราง +7 79
5. +14 AB    คมกฤษณ์ มิตรสมาน +14 +14 E 72
AB    วีรพงษ์ สุริยะ +14 86
6. +17 AG    ณชา สถิตย์สัมพันธ์ +17 +17 +8 80
AG    ศรีสุรางค์ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล +9 81
7. +17 AB    ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์ +17 +17 +7 79
AB    ธนัทวัฒน์ คล้ายทับทิม +10 82
8. +17 AG    พิมพ์พรรณวดี บุญชาญ +17 +17 +8 80
AG    ภิญญดา งามเชิดชูสิทธิ์ +9 81
9. +19 AB    นัทเดช ชลฤดีไพศาล +19 +19 +7 79
AG    พิลาสินี ศิริสวัสดิ์ +12 84
10. +20 AB    ธนภัทร ลิ้มวิลัย +20 +20 +7 79
AG    วรวลัญช์ วงษ์กำภู +13 85
11. +24 AB    อุทัย รัตนเวทวงศ์ +24 +24 +4 76
AB    ภูดิท มัยญะกิต +20 92
12. +24 AB    บุณณ์ อุทัยสาง +24 +24 +11 83
AG    ศศิศรร์ จงศรีอดิสรณ์ +13 85
13. +25 AG    กัลยดา พรสกุลไพศาล +25 +25 +11 83
AG    ปสุตา วงศ์ตรีรัตนชัย +14 86
14. +26 AB    ดังอรินทร์ สมบุญมา +26 +26 +13 85
AB    ผ่านพบ หิรัญเจริญ +13 85
15. +27 AG    ณัทชารีย์ คุณปสุต +27 +27 +7 79
AB    KOKO XU +20 92
16. +30 AB    คีย์ตวรรณ อุ่นอินต๊ะ +30 +30 +11 83
AG    ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ +19 91
17. +30 AG    พัฒนียา นิลวาศ +30 +30 +14 86
AG    เสาวลักษณ์ โถทอง +16 88
18. +37 AB    รัทนน นิ่มนวล +37 +37 +16 88
AB    ภูษิต ลิมหะพันธ์ +21 93
19. +39 AB    จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์ +39 +39 +19 91
AG    กุลิสรา ไทยปราณีต +20 92
20. +39 AB    อัครัช มงคลรัตนชาติ +39 +39 +16 88
AB    จตุรภัทร ฮงเจริญ +23 95
21. +43 AB    ปราชญ์ บุญคง +43 +43 +21 93
AB    ธีร์ ธารวุฒิกุล +22 94
22. +48 AB    วสุธา เพ็ชรช้าง +48 +48 +22 94
AB    กวิน ภิญโญ +26 98
23. +56 AB    ดนัยรัตน์ ศรีวิริยานนท์ +56 +56 +28 100
AB    พงศนาฏฐ์ กุลจิราอัคร +28 100
24. +65 AB    จิรัฎฐ์ จันทร์ภูผราสุข +65 +65 +31 103
AB    กิจภัทร์วุฒิ ตันชัชวาล +34 106
By [ 2022-08-19 11:07:02 ]