#การแข่งขัน : Singhasuwintawong Amateur Open 2019
#ผูจัด : ชมรมกอล์ฟสิงห์สุวิทวงค์

#Course Detail : การตัดสิน

1

นักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวม Stable Ford มากที่สุดเป็นผู้ชนะ หากมีผู้ทำคะแนนเสมอกัน นักกอล์ฟที่มีแต้มต่อน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะ

2

หากผลการตัดสินยังคงเสมอกัน ให้เปรียบเทียบคะแนนรวม Stable Ford เก้าหลุมสุดท้าย (10-18), หกหลุมสุดท้าย (13-18), สามหลุมสุดท้าย (16-18) จนกว่าจะปรากฎผลแพ้ชนะ

3

หากผลการตัดสินยังคงเสมอกันอีก ให้เปรียบเทียบคะแนนสุทธิ (Gross Score) เป็นรายหลุมย้อนหลังตั้งแต่หลุม 18 ไปถึงหลุม 1 จะกว่าจะ ปรากฎผลแพ้ชนะ

หมายเหตุ ใช้ในการหาเพิ่มเติม แบบ Gross Score , Net Score

หมายเหตุ

การตัดสินผลแพ้ชนะ 1. Gross Score (ในกรณีมีการมอบรางวัลชนะเลิศ Gross Score) ผู้ที่ทำคะแนน Gross Score ต่ำ ที่สุดเป็นผู้ชนะ หาก Gross Score เท่ากันผู้ที่มีแต้มต่อสูงกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันอีกผู้ที่ทำ คะแนนรวม 9 หลุมหลัง (รอบ In) น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันอีกจะเทียบคะแนนย้อนหลัง หลุมต่อหลุมจากหลุม 18 ลงมา ใครทำสโตรคได้ต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ

การตัดสินผลแพ้ชนะ 2. Net Score ผู้ที่ทำคะแนน Net Score ต่ำที่สุดจะเป็นผู้ชนะ หาก Net Score เท่ากันผู้ที่มีแต้ม ต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเท่ากันอีกผู้ที่ทำคะแนนรวม 9 หลุมหลัง (รอบ In) น้อยกว่าเป็นผู้ ชนะ หากยังเท่ากันอีกจะเทียบคะแนนย้อนหลังหลุมต่อหลุมจากหลุม 18 ลงมา ใครทำสโตรคได้ ต่ำกว่าเป็นผู้ชนะ

แต้มต่อ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

การหาแต้มต่อในระบบ 36 System

 

วิธีการคิดแต้มต่อโดยใช้ระบบ 36 System นั้นจะเป็นการหาแต้มต่อของผู้เล่นอีกวิธีหนึ่งที่นิยม กันอย่างแพร่หลาย และนับว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีในการกำหนดแต้มต่อของผู้เล่น

วิธีการคิด

                                       

1. ในการคิดนั้นจะกำหนดให้ในแต่ละหลุมมีคะแนนดังนี้ หากผู้เล่นทำพาร์, เบอร์ดี้, อีเกิ้ล, หรืออัลบา ทอซ จะได้ 2 คะแนน หากผู้เล่นทำโบกี้ จะได้ 1 คะแนน และถ้าผู้เล่นทำสกอร์มากกว่าโบกี้จะไม่ได้ คะแนนในหลุมนั้น

2. เมื่อผู้เล่นเล่นจบครบ 18 หลุม ก็ให้นำเอาคะแนนที่ได้ในแต่ละหลุมมารวมกัน แล้วนำไปลบ 36 จะ ได้เป็นค่าแต้มต่อออกมาซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ 0-36 แต่ในการแข่งขันของ SINGHA AMATEUR GOLF CIRCUIT นั้น กำหนดค่าแต้มต่อสูงสุดไว้ไม่เกิน 24

                                             

ตัวอย่าง

                                       

HOLE

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

     

PAR

4

4

3

5

3

4

5

4

4

4

4

3

4

5

4

4

3

5

     

SCORE

 

6

6

5

4

4

3

5

5

6

7

4

3

3

6

4

3

4

5

 

HCP.

POINT

 

0

0

0

2

1

2

2

1

0

0

2

2

2

1

2

2

1

2

22

14

 
 

จากตารางจะเห็นว่าคะแนนที่ทำได้ทั้ง 18 หลุม รวมกันจะเท่ากับ 22 เมื่อนำไปลบกับ 36 จะ เหลือ 14 ดังนั้น นักกอล์ฟท่านนี้จะมีแต้มต่อเท่ากับ 14

การคิดคะแนนในระบบ Stable Ford

                           
 

เป็นการแข่งขันที่คิดคะแนนรวมทั้ง 18 หลุม โดยในแต่ละหลุมจะมีคะแนนดังนี้

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำน้อยกว่าอีเกิ้ล

   

จะได้ 5 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำอีเกิ้ล

       

จะได้ 4 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักอล์ฟทำเบอร์ดี้

       

จะได้ 3 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำพาร์

       

จะได้ 2 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำโบกี้

       

จะได้ 1 คะแนน

           
   

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำดับเบิ้ลโบกี้หรือมากกว่า จะไม่ได้คะแนน

             
   

นักกอล์ฟทุกคนจะได้รับหลุมต่อตาม HC โดย HC ของนักกอล์ฟแต่ละคนจะหาจะหาโดยระบบ

   
   

36 System ซึ่งคะแนน Stable Ford ของหลุมต่อนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก 1 คะแนน ดังนี้

       
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำน้อยกว่าอีเกิ้ล

   

จะได้ 6 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำอีเกิ้ล

       

จะได้ 5 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักอล์ฟทำเบอร์ดี้

       

จะได้ 4 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำพาร์

       

จะได้ 3 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำโบกี้

       

จะได้ 2 คะแนน

           
  -

ในหลุมใดๆ หากนักกอล์ฟทำดับเบิ้ลโบกี้

   

จะได้ 1 คะแนน

           
 

การคิดคะแนน นักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวม Stable Ford มากที่สุดเป็นผู้ชนะ

           

การหาจำนวนหลุมต่อของการคิดคะแนนระบบ STABLE FORD

     

จำนวนหลุมต่อจะหาโดยการคิด 75% ของ HC.ที่หาได้จากระบบ 36 System โดยหลุมต่อที่ได้จะมี จำนวนสูงสุดที่ 18 หลุม

     
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
หลุมต่อ 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18
หลุ่มได้ต่อ