#การแข่งขัน : KHAO YAI COUNTRY CLUB FRIENDS CUP 2020 [Flight - NA : by Gender ]
#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-15 [R1] #ผู้จัด : KHAO YAI COUNTRY CLUB
# Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole| | ] Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
No. Team Full Players Hole Nat. T-Net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total HC NET Flight
Par 4 5 4 3 5 4 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-02-22 23:50:12 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 พล.ท.สุชาติ วงษ์มาก 68 3 5 5 3 6 3 4 5 5 39 5 3 4 5 5 4 4 3 5 38 77 9 68 NA
2. 0 นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล 70 4 4 7 4 7 4 4 2 5 41 5 4 7 5 5 4 4 6 4 44 85 15 70 NA
3. 0 คุณสุรศักดิ์ เจริญรัตน์ 71 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36 5 3 5 4 5 4 5 4 6 41 77 6 71 NA
4. 0 พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ 71 5 4 4 2 6 6 4 3 5 39 4 5 5 4 7 3 6 4 7 45 84 13 71 NA
5. 0 นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล 71 4 6 5 3 6 5 6 3 5 43 5 4 5 5 5 3 6 6 4 43 86 15 71 NA
6. 0 คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ 71 5 6 4 4 5 5 4 2 6 41 5 5 5 5 6 5 4 5 6 46 87 16 71 NA
7. 0 คุณรุ่งฟ้า ศรีวิไล 71 5 6 6 2 7 5 5 5 6 47 5 5 8 6 5 2 6 6 7 50 97 26 71 NA
8. 0 นพ.พิเชษฐ์ ชุนพิพัฒน์ 72 4 7 4 4 6 4 5 3 5 42 5 5 6 5 4 5 5 4 6 45 87 15 72 NA
9. 0 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ 72 5 6 6 4 5 5 4 5 5 45 5 4 6 6 4 3 4 5 6 43 88 16 72 NA
10. 0 คุณกิตติชัย แสวงวงษ์ 72 4 7 4 3 6 5 5 4 6 44 5 5 6 5 5 3 5 5 6 45 89 17 72 NA
11. 0 พลตรี นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล 72 5 6 5 3 7 5 5 4 5 45 6 5 6 6 6 3 5 5 5 47 92 20 72 NA
12. 0 รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ 72 5 6 5 4 6 5 5 5 6 47 5 4 7 5 5 4 6 4 6 46 93 21 72 NA
13. 0 ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ 72 5 6 5 5 6 5 6 4 5 47 5 4 6 5 5 4 5 6 6 46 93 21 72 NA
14. 0 ผอ.ครรชิต ศรีนพวรรณ 72 6 5 6 3 6 6 6 5 6 49 6 5 5 5 4 3 6 5 6 45 94 22 72 NA
15. 0 นพ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ 72 6 6 5 4 6 5 5 5 6 48 6 5 5 6 6 5 4 5 6 48 96 24 72 NA
16. 0 คุณวิฑูร ว่องกุศลกิจ 72 6 6 5 4 7 6 6 5 6 51 5 5 6 6 5 4 5 4 6 46 97 25 72 NA
17. 0 คุณปราสพสุข ปราสาททองโอสถ 72 5 6 5 4 7 6 6 4 6 49 6 3 6 5 6 5 5 6 6 48 97 25 72 NA
18. 0 คุณนพชัย วีระมาน 73 4 6 4 4 6 4 4 4 4 40 4 3 6 4 5 3 7 4 5 41 81 8 73 NA
19. 0 คุณประวิทย์ คำใส 73 4 5 4 3 5 5 6 3 5 40 7 3 6 5 4 3 5 5 6 44 84 11 73 NA
20. 0 คุณอนุชิต สารีพันธ์ 73 4 7 4 4 5 4 5 3 7 43 5 4 6 5 4 4 7 3 6 44 87 14 73 NA
21. 0 นพ.ปริทัศน์ ศุกรีเขตร 73 4 5 5 3 6 4 5 3 5 40 6 5 4 4 5 6 4 5 8 47 87 14 73 NA
22. 0 นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม 73 4 7 4 3 7 4 4 6 5 44 6 3 6 5 4 5 4 4 7 44 88 15 73 NA
23. 0 Mr. Michael Mitchell 73 5 6 4 4 8 5 5 3 5 45 4 4 7 6 6 4 4 4 6 45 90 17 73 NA
24. 0 คุณรุ่งฟ้า จิระวุฒิพงศ์ 73 5 5 5 4 7 5 4 5 5 45 4 4 6 4 6 6 5 4 6 45 90 17 73 NA
25. 0 คุณอธิรัชต์ เทพวัลย์ 73 4 7 4 4 7 5 4 3 5 43 7 5 7 6 5 3 5 5 5 48 91 18 73 NA
26. 0 รศ.การุณ ใจปัญญา 73 5 6 5 4 6 5 4 4 6 45 7 5 7 4 5 4 5 6 5 48 93 20 73 NA
27. 0 คุณวรวุฒิ อ้นอารี 73 6 5 5 5 6 5 5 3 7 47 5 3 7 6 5 3 6 5 7 47 94 21 73 NA
28. 0 คุณวิษณุ ธาทอง 73 5 6 4 4 7 6 4 5 6 47 7 3 6 5 6 4 6 5 6 48 95 22 73 NA
29. 0 คุณศรีภพ สารสาส 73 5 6 5 4 6 5 5 5 6 47 6 4 6 5 5 6 5 5 7 49 96 23 73 NA
30. 0 คุณณัฎฐชัย เกตุแก้ว (อ้วน) 73 6 6 5 5 6 4 5 5 6 48 6 4 5 5 6 4 7 5 7 49 97 24 73 NA
31. 0 นายโชติ ชูสุวรรณ 73 6 7 5 5 8 7 4 3 6 51 6 2 7 5 5 5 5 6 7 48 99 26 73 NA
32. 0 คุณสมิธ โอบายะวาท 74 5 7 5 3 8 4 4 3 5 44 5 4 7 5 7 3 4 4 5 44 88 14 74 NA
33. 0 ผอ.ธนะชัย อินทรศร 74 5 6 3 3 5 5 5 5 7 44 7 4 7 5 6 3 5 4 8 49 93 19 74 NA
34. 0 คุณบุญช่วย แสนดี 74 4 6 4 4 7 6 5 5 7 48 5 5 5 4 6 3 5 7 6 46 94 20 74 NA
35. 0 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 74 5 6 6 4 6 7 5 3 6 48 5 6 7 5 5 5 4 4 6 47 95 21 74 NA
36. 0 คุณวิบูลย์ เดชาติวัฒนา 74 6 8 5 4 5 6 5 4 5 48 4 4 7 7 6 4 4 5 7 48 96 22 74 NA
37. 0 คุณสมลักษณ์ กิ่งมาก 74 5 6 5 4 8 6 6 4 6 50 6 5 8 6 4 5 6 5 5 50 100 26 74 NA
38. 0 นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง 74 5 7 5 4 7 6 5 4 6 49 5 5 7 6 5 6 7 5 5 51 100 26 74 NA
39. 0 คุณณพล วรวิทยาการ 75 4 5 4 3 7 4 5 5 7 44 7 4 5 4 7 3 5 5 5 45 89 14 75 NA
40. 0 คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ 75 5 6 5 4 6 6 6 6 5 49 5 4 7 5 5 4 6 8 7 51 100 25 75 NA
41. 0 นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร 75 5 7 8 5 7 5 5 6 5 53 6 5 6 6 6 3 5 5 6 48 101 26 75 NA
42. 0 คุณฉลอง จุฑาศรี 75 6 7 6 4 6 6 4 6 6 51 5 4 7 6 7 4 7 4 7 51 102 27 75 NA
43. 0 นายสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์ 76 5 6 4 4 7 6 4 6 7 49 5 4 7 6 7 6 5 6 6 52 101 25 76 NA
44. 0 คุณวิษณุ อัศเวศน์ 76 6 5 6 4 7 6 5 6 7 52 6 6 6 6 5 3 5 7 7 51 103 27 76 NA
45. 0 คุณ วันชัย ถนัดค้า 76 6 8 5 4 7 5 5 5 8 53 6 4 7 6 7 5 6 5 7 53 106 30 76 NA
46. 0 คุณกนิษฐ์ สารสิน 77 6 5 4 4 6 6 8 5 5 49 8 4 6 5 6 5 7 6 6 53 102 25 77 NA
47. 0 นพ. ชลิต ทองประยูร 77 6 7 7 5 7 6 4 5 6 53 7 5 7 6 4 4 7 8 7 55 108 31 77 NA
48. 0 คุณพิสุทธิ์ บุตรดีขันธ์ (อ้อ) 78 9 6 6 6 8 7 5 4 6 57 5 4 7 5 6 5 5 4 7 48 105 27 78 NA
49. 0 นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี 78 7 8 5 4 10 6 6 4 7 57 6 5 7 6 6 4 6 5 7 52 109 31 78 NA
50. 0 คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ 79 7 8 5 6 8 6 6 4 6 56 7 5 8 6 6 4 6 7 7 56 112 33 79 NA
51. 0 พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน 80 7 6 8 4 6 5 4 8 5 53 7 5 7 6 5 6 5 5 7 53 106 26 80 NA
52. 0 นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์ 80 6 8 6 3 8 5 5 6 5 52 6 3 9 6 6 5 8 6 8 57 109 29 80 NA
53. 0 คุณ ยศดนัย กมลภานัส 81 7 6 7 5 9 6 5 5 7 57 7 4 7 6 5 4 6 7 9 55 112 31 81 NA
54. 0 นพ นิวัติ อินทรวีเชียร 94 6 8 8 6 9 8 8 6 8 67 10 4 10 6 8 4 6 5 7 60 127 33 94 NA