#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [FLIGHT B : 10-18 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผูจัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 07:15:43 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 13 คุณสญชัย กีรติกฤติยานนท์ - LOW NET.1 36 5 4 6 5 5 5 4 3 5 42 6 3 6 3 6 5 3 2 4 38 80 11 36 B
2. 13 คุณสุวิช มูลสาร - WINNER . B 36 4 5 6 4 3 5 5 3 6 41 4 5 6 4 3 5 5 3 4 39 80 11 36 B
3. 2 คุณปรีดา เกื้อรอด - WINNER . B 1 35 4 6 6 4 5 4 4 3 6 42 4 3 5 5 4 4 5 3 6 39 81 10 35 B
4. 14 คุณอุเทน ชูหนู - WINNER . B 2 35 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 6 3 4 6 5 5 4 4 6 43 81 10 35 B
5. 12 ผศ.ดุสิต ภู่ตระกูล 35 4 4 5 3 4 4 3 3 5 35 5 4 5 7 8 4 6 4 5 48 83 10 35 B
6. 3 คุณธีรภัทร แสวงมงคล 35 6 5 8 3 6 4 2 4 6 44 5 2 7 6 5 5 4 5 5 44 88 18 35 B
7. 6 คุณเสกสรรค์ นุตะดี 34 5 4 5 3 5 5 6 4 5 42 5 3 5 4 6 4 4 4 5 40 82 10 34 B
8. 16 คุณพลาศร ธุมชัย 34 4 4 7 3 5 4 4 4 5 40 4 3 6 4 5 5 4 5 6 42 82 10 34 B
9. 7 คุณสกล บุญไทย 34 5 4 5 4 4 3 5 6 6 42 5 4 5 5 5 4 4 4 5 41 83 11 34 B
10. 18 คุณ ณ ธิษ ส. ขาวสำอางค์ 34 5 5 5 2 5 5 4 4 6 41 5 3 5 4 6 5 4 5 5 42 83 12 34 B
11. 18 คุณศตรณ นิ้มเจริญ(กบ) 34 5 5 5 4 5 5 6 3 5 43 4 3 8 4 7 5 5 2 5 43 86 14 34 B
12. 10 คุณถาวร ทิพย์วารินทร์ 34 5 5 6 2 6 6 4 3 7 44 4 4 5 4 7 5 3 5 6 43 87 17 34 B
13. 11 คุณสมบูรณ์ บุพกรการ 33 4 4 5 3 4 5 4 5 6 40 6 3 6 5 7 4 5 3 4 43 83 11 33 B
14. 12 พ.ต.อ. ชลันธร บริบุญ 33 5 4 6 3 4 5 4 4 5 40 5 4 6 4 6 4 4 4 6 43 83 11 33 B
15. 15 คุณก๊อก ธาราทอง 33 4 4 6 4 4 5 4 3 5 39 6 3 6 4 6 4 4 5 6 44 83 11 33 B
16. 16 คุณอริญชย์ เวศกิจกุล 33 5 4 6 3 5 4 4 3 5 39 5 3 6 3 8 7 5 4 4 45 84 11 33 B
17. 10 คุณสำอาง เรืองตา 33 5 4 6 3 4 7 4 4 7 44 5 2 5 4 7 5 4 4 4 40 84 12 33 B
18. 18 คุณธงชัย สงค์ประชา 33 5 5 5 4 4 5 5 3 6 42 5 3 6 4 6 5 5 3 5 42 84 12 33 B
19. 4 คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล 33 5 5 5 4 4 5 5 4 9 46 4 4 5 4 8 5 3 3 5 41 87 13 33 B
20. 4 คุณวงพงษ์ จีระประภาพงศ์ 33 6 5 6 6 4 5 4 3 5 44 5 3 6 5 10 4 4 3 5 45 89 13 33 B
21. 2 คุณกล้า เกื้อกุลกลาส 33 4 4 7 4 4 4 5 4 6 42 4 3 5 4 6 5 6 4 6 43 85 13 33 B
22. 14 คุณธนาพงศ์ จารุสถิระกุล 33 5 4 5 3 5 3 6 4 8 43 5 2 5 8 6 5 4 3 8 46 89 14 33 B
23. 2 คุณขยัด ดำประไพร 33 4 6 5 4 5 5 5 5 5 44 5 3 6 6 4 5 3 3 7 42 86 15 33 B
24. 8 คุณอดิเรก พันธิสุนทร 33 5 6 5 3 5 5 5 4 5 43 6 2 6 5 6 6 4 4 4 43 86 15 33 B
25. 8 คุณวิโรจน์ ตั้งปริมณฑล 33 5 6 6 4 5 7 6 3 7 49 3 3 6 4 5 6 3 3 5 38 87 16 33 B
26. 8 คุณปรียาศักดิ์ รอดแก้ว 33 5 4 7 5 4 5 6 4 6 46 6 2 5 4 7 4 6 2 7 43 89 18 33 B
27. 14 คุณกำพล ศรีไท 32 4 3 6 4 4 6 4 6 8 45 5 3 5 4 5 4 6 4 4 40 85 12 32 B
28. 10 คุณพงษกร บจก.ทีทีกลาส 32 5 4 5 4 6 4 4 6 6 44 4 4 5 4 6 5 4 5 4 41 85 12 32 B
29. 2 คุณจรุง เกื้อสกุลกลาส 32 4 5 5 3 4 5 5 3 9 43 5 4 6 6 7 4 4 3 5 44 87 13 32 B
30. 13 คุณธเนศ อ่อนนุ่ม 32 5 5 5 4 4 5 4 4 7 43 4 3 6 4 6 5 5 4 7 44 87 14 32 B
31. 8 คุณศิริวุฒ วิทยาภรณ 32 5 4 5 3 5 5 6 5 6 44 5 3 6 4 7 5 5 4 4 43 87 15 32 B
32. 12 คุณวิษณุ รุ่งเรืองกลกิจ 32 5 6 6 4 4 4 5 3 7 44 5 4 5 3 6 7 5 4 5 44 88 16 32 B
33. 1 คุณวรวิทย์ สิทธิจารธรรม 31 5 4 5 4 5 5 4 4 7 43 5 3 8 4 6 5 7 3 5 46 89 15 31 B
34. 11 คณเกียงศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ 31 5 4 5 2 4 6 4 6 8 44 5 3 6 8 5 5 6 5 5 48 92 17 31 B
35. 12 คุณจตุพร ตั้งประดิษฐ 31 7 5 5 3 4 4 5 5 5 43 6 4 5 4 7 5 6 5 5 47 90 17 31 B
36. 5 คุณธีระพร สงวนทรัพย์กร 31 4 5 10 4 6 5 4 5 6 49 6 3 6 6 5 7 4 3 5 45 94 18 31 B
37. 13 คุณจรูญ ชีวิตโสภณ 30 4 4 5 4 6 5 5 4 8 45 4 4 5 4 5 5 5 7 6 45 90 15 30 B
38. 3 คุณนันทวัช ธูปศรี 30 6 4 6 3 5 7 5 3 5 44 4 3 6 5 6 5 5 4 7 45 89 15 30 B