#การแข่งขัน : TAGFA GOLF TOURNAMENT ครั้งที่ 1 [FLIGHT C : 19-24 ]
#สนาม : Rachakram Golf club and Resort #วันที่ : 2020-11-25 [R1] #ผูจัด : TAGFA GOLF
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-19 07:32:07 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 7 คุณณัฐกุล ภูเขม่า - WINNER . C 31 5 4 5 4 6 5 5 5 6 45 6 3 5 6 7 5 5 5 6 48 93 21 31 C
2. 15 คุณบอส ธาราทอง - WINNER . C 1 30 4 6 6 4 8 6 5 3 6 48 5 3 5 5 7 5 5 5 5 45 93 19 30 C
3. 3 คุณอัครเดช หงส์ทอง - WINNER . C 2 29 4 4 5 5 4 5 5 6 4 42 6 3 6 7 6 6 7 4 7 52 94 19 29 C
4. 6 คุณสมบัติ ต่ายสกุลทิพย์ 29 6 5 6 4 6 5 5 4 7 48 6 3 6 5 6 6 6 4 7 49 97 24 29 C
5. 11 คุณกมลศักดิ์ บจก.สมบูรณ์ 29 6 6 6 4 5 5 4 4 7 47 6 5 5 6 6 5 6 5 6 50 97 24 29 C
6. 5 คุณกฤษฏา กาญจนกุล 28 5 4 6 4 5 5 5 5 8 47 6 3 8 4 7 7 4 4 4 47 94 19 28 C
7. 2 คุณเกษม เกื้อกุลกลาส 28 5 6 5 5 6 7 4 4 7 49 7 3 8 4 5 5 6 3 5 46 95 20 28 C
8. 15 คุณการุณ รัตนนาวาทอง 28 6 5 7 3 4 5 5 4 8 47 6 4 7 4 5 7 5 4 8 50 97 21 28 C
9. 5 คุณสมเกียติ ถีรโสตถินานนท์ 28 6 6 5 4 5 6 5 4 6 47 6 3 5 5 8 7 4 5 7 50 97 22 28 C
10. 4 คุณฐิติ ภู่พิสิฐ 27 5 7 7 5 6 5 4 5 7 51 4 3 7 5 7 7 6 4 5 48 99 24 27 C
11. 3 คุณปริญญา พิมพ์บูลย์ 26 4 5 6 4 5 7 7 5 7 50 6 4 7 5 6 5 6 6 5 50 100 24 26 C
12. 16 คุณเพ็ญศักดิ์ พละวุฑโฒทัย 26 5 5 7 5 5 6 5 3 8 49 7 4 7 7 6 6 5 4 5 51 100 24 26 C
13. 8 คุณพูษณะ เธียรธวัช 24 6 7 7 4 5 5 4 5 7 50 7 3 7 5 9 7 5 5 5 53 103 24 24 C
14. 7 คุณศรชัย คลิ้งบัวทอง 24 4 5 7 3 5 3 8 5 8 48 5 6 9 7 6 6 6 5 6 56 104 24 24 C
15. 17 คุณณัฐพงษ์ ประสิทธิเดชสกุล 23 8 6 8 3 9 6 5 6 8 59 4 3 7 4 6 8 4 4 7 47 106 23 23 C
16. 1 คุณสุวิทย์ กาญจนเจริญ 23 5 6 7 4 7 7 6 5 6 53 6 3 7 7 6 5 6 5 5 50 103 24 23 C
17. 9 Mr.Ka zuya Seto 23 6 5 6 3 6 6 6 4 6 48 7 4 8 4 9 7 4 7 7 57 105 24 23 C
18. 1 คุณวินิจ ทวีสกุลชัย 21 6 6 7 5 6 5 6 5 8 54 6 4 6 5 7 7 5 8 5 53 107 24 21 C
19. 17 คุณอาทิตย์ พฤษภาสันติ 20 5 6 5 6 8 6 4 4 9 53 8 7 6 5 7 7 9 4 6 59 112 24 20 C
20. 9 คุณวิรัตน์ รัตนศิริสิไล 20 7 5 5 4 7 6 5 5 7 51 7 5 7 5 10 5 10 5 6 60 111 24 20 C
21. 11 คุณคมวิทย์ นามเมืองรักษ์ 20 6 5 6 5 5 6 5 5 8 51 7 4 8 5 7 6 6 5 7 55 106 24 20 C
22. 17 คุณศุภโซติ เย็นสนิท 19 6 8 10 4 6 7 6 7 9 63 11 4 6 5 9 6 6 3 4 54 117 24 19 C
23. 6 5.คุณทวีพงษ์ เล็กศรีสมพงษ์ 19 5 7 8 5 6 7 6 5 8 57 6 4 8 5 6 5 6 4 6 50 107 24 19 C
24. 9 Mr.Masayuki Takaoka 18 7 7 7 5 6 7 7 3 11 60 7 4 5 8 11 4 5 5 6 55 115 24 18 C
25. 9 คุณพุทธิพวศ์ ชูธรรม 15 9 8 9 5 5 7 5 5 8 61 6 5 7 6 10 5 6 5 6 56 117 24 15 C
26. 6 คุณณัฐพงศ์ ปานดิษฐ์ 12 7 7 9 5 8 5 7 6 8 62 7 5 8 5 8 6 5 5 5 54 116 24 12 C
27. 15 คุณภูมเบศ โล้กันภัย 12 10 6 9 3 5 8 8 5 13 67 9 4 8 5 8 10 9 5 9 67 134 24 12 C
28. 9 คุณสุพัฒน์ รัตนศิริวิไล 12 6 5 9 5 6 6 7 4 8 56 12 11 8 7 13 8 4 7 6 76 132 24 12 C
29. 17 คุณอานนท์ จิตวารี 10 5 5 9 5 6 10 8 5 14 67 7 5 7 13 8 7 7 5 8 67 134 24 10 C
30. 7 คุณเอกพงษ์ สินทอง 10 8 6 7 5 5 5 8 5 10 59 8 6 7 8 9 6 7 7 8 66 125 24 10 C
31. 14 คุณกิตติพงศ์ แก้วเจริญ : bBie.1 8 7 8 8 4 7 6 7 7 17 71 11 4 8 6 8 7 7 4 9 64 135 24 8 C
32. 7 คุณวันชัย รมยะมิต 8 7 5 8 5 6 6 7 6 9 59 9 7 9 6 10 7 5 6 7 66 125 24 8 C
33. 16 คุณฐิติ เวศกิจกุล 6 7 10 10 5 8 6 6 5 9 66 8 5 8 7 8 7 7 5 7 62 128 24 6 C
34. 5 คุณธนพล ตันติวิพาส 5 7 9 8 7 9 11 7 6 9 73 7 3 12 10 9 7 9 8 5 70 143 24 5 C