#การแข่งขัน : สืบสานตำนานกอล์ฟ โปรเผ่าสิงห์ ครั้งที่ 1/2564 [FLIGHT B : 13-18 ]
#สนาม : Watermill Golf Club and Resort #วันที่ : 2021-12-22 [R1] #ผูจัด : Nana Golf For You
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [Hole by Hole Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey  
No. Team Full Players Hole
Nat. T-Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
10
11
12
13
14
15
16
17 18 In
Total
HC STFp Flight
Par 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2024-07-16 18:57:16 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 0 คุณวรนันท์ ธรรมภักดีโถคืน  - LOW NET.1 36 4 5 4 4 3 3 4 7 4 38 4 4 6 6 5 6 5 4 5 45 83 15 36 B
2. 0 คุณสุทัศน์ มิตรสัมพันธ์ - WINNER . B 35 4 3 4 7 3 4 4 8 3 40 7 3 5 6 5 5 3 4 5 43 83 13 35 B
3. 0 คุณวันชัย บุตรถิรชัย - WINNER . B 1 35 4 5 4 4 3 6 3 6 4 39 6 5 6 5 3 5 5 5 5 45 84 15 35 B
4. 0 คุณธัชช์ธิราช หงษ์อุปถัมภ์ชัย 34 5 4 3 5 4 6 3 7 5 42 6 4 5 6 4 3 3 4 8 43 85 13 34 B
5. 0 คุณกบ มิตรสัมพันธ์ 34 5 4 3 6 5 5 3 6 3 40 5 5 4 4 6 5 4 6 5 44 84 13 34 B
6. 0 คุณมานะ นักพรรษา 34 5 4 3 4 4 6 3 7 6 42 5 5 5 4 5 5 3 5 6 43 85 14 34 B
7. 0 คุณสราวุฒิ นิยมทอง 34 6 4 3 5 4 3 4 6 6 41 5 4 4 5 6 6 3 4 7 44 85 14 34 B
8. 0 คุณสันชัย มีชัยนันต์ 34 6 6 4 5 6 3 3 6 5 44 5 4 5 5 5 4 4 5 4 41 85 15 34 B
9. 0 คุณพรวิชญ์ เลิศลาภวัต (ต้น) 34 5 6 3 3 6 6 4 7 5 45 5 4 8 3 4 5 3 6 5 43 88 17 34 B
10. 0 คุณรัชพงศ์ รักตพงศ์ไพศาล 33 5 4 3 6 4 5 4 6 5 42 8 3 6 3 6 4 5 4 6 45 87 15 33 B
11. 0 คุณชัยวัฒน์ โสตถิยาภัย 33 4 6 4 5 5 4 4 6 6 44 4 4 5 5 5 5 4 4 8 44 88 16 33 B
12. 0 คุณสมพงษ์ หาญสมบูรณ์เดช 33 4 4 3 6 5 5 4 6 6 43 7 4 5 5 5 5 3 3 7 44 87 16 33 B
13. 0 คุณคณิต เนตินานนท์ 33 5 5 3 6 5 3 4 7 5 43 6 3 6 5 5 5 3 4 8 45 88 16 33 B
14. 0 คุณเกียรติ กัมปินะ 33 6 5 3 4 4 6 4 7 4 43 5 3 6 6 4 5 4 5 6 44 87 16 33 B
15. 0 คุณฤทธิ์ รติวัฒน์ 33 5 6 3 5 5 5 2 7 4 42 6 4 6 5 5 5 4 5 5 45 87 16 33 B
16. 0 คุณวรพงษ์ สุวันณโคต 33 6 6 3 6 5 5 2 6 6 45 5 5 5 5 6 4 4 4 6 44 89 18 33 B
17. 0 คุณพงษ์สันติ ฯ 33 5 5 4 7 4 3 4 6 6 44 6 4 6 4 5 4 3 6 7 45 89 18 33 B
18. 0 คุณโชคชัย ยุติธรรม 32 4 4 3 5 9 4 3 5 7 44 9 4 5 5 5 5 3 5 6 47 91 13 32 B
19. 0 คุณสุรเดษฎิ พวงแก้ว 32 5 5 3 8 6 4 3 6 7 47 5 4 4 4 5 4 3 5 8 42 89 14 32 B
20. 0 คุณชัชวาลย์ คุณค้ำชู 32 5 4 4 5 5 6 3 6 5 43 6 3 7 4 5 4 4 4 7 44 87 14 32 B
21. 0 คุณภูมิพัฒน์ เอี่ยมอาจหาญ 32 5 6 5 6 5 5 3 5 5 45 6 4 7 4 5 5 4 4 4 43 88 16 32 B
22. 0 คุณรังสิต เจียมปัญญา 32 4 4 3 8 5 5 3 7 5 44 6 4 5 6 5 5 4 5 5 45 89 16 32 B
23. 0 CHARUK Kwankeua 32 4 6 3 6 4 5 4 5 5 42 7 2 5 5 4 6 6 5 6 46 88 16 32 B
24. 0 คุณอมร เมธยะกุล 32 5 6 3 5 5 5 4 7 5 45 6 3 5 5 5 4 4 5 8 45 90 17 32 B
25. 0 คุณณัฐกิตต์ บุญญะวีระวัฒน์ 32 6 6 3 5 5 4 5 6 8 48 6 2 6 5 5 5 5 4 5 43 91 18 32 B
26. 0 พ.อ.พิษณุ กัลยานิติกุล 32 5 6 2 6 4 5 4 7 5 44 6 4 6 4 5 4 4 5 8 46 90 18 32 B
27. 0 คุณนพดล วิมลศิริพรรณ 32 6 4 4 6 4 5 3 7 5 44 5 4 5 6 5 5 4 5 7 46 90 18 32 B
28. 0 คุณกิจจา มีสวัสดิ์ 32 5 5 3 5 5 5 4 7 4 43 6 5 6 6 4 5 3 5 7 47 90 18 32 B
29. 0 คุณสุทธิชัย (พี่โต้) 31 5 4 4 6 4 5 4 7 5 44 7 4 4 7 4 4 4 5 5 44 88 15 31 B
30. 0 คุณโอรส นิลรัตน์ ณ อยุธยา 31 6 6 3 8 4 5 3 6 4 45 6 5 7 5 4 6 3 4 5 45 90 16 31 B
31. 0 คุณธนฉัตร อมรพัชราเทพ 31 4 6 4 6 6 4 4 7 5 46 5 3 6 5 4 4 5 5 8 45 91 18 31 B
32. 0 พ.อ.กิตติ ลาภอนันต์ 31 4 5 3 6 5 3 3 7 6 42 8 5 5 4 6 4 3 7 8 50 92 18 31 B
33. 0 คุณสิทธิกร แหยมพันระนัย 30 4 5 4 5 5 5 4 7 4 43 5 6 7 6 6 5 3 5 5 48 91 17 30 B
34. 0 คุณวิโรจน์ 30 5 5 4 6 7 5 4 8 7 51 6 3 5 5 5 4 2 5 6 41 92 18 30 B
35. 0 คุณสมมารถ ไชยปรีชา 30 5 4 5 7 4 4 4 8 4 45 6 3 5 5 5 7 4 5 7 47 92 18 30 B
36. 0 คุณโทนี่ มิตรสัมพันธ์ 30 6 5 3 5 4 6 4 5 5 43 7 6 6 4 4 6 4 4 8 49 92 18 30 B
37. 0 ดร.มนตรี อินทร์สุข 29 - 7 7 6 5 4 3 6 8 46 5 2 5 6 6 5 4 4 5 42 88 16 29 B
38. 0 คุณสมนึก ชีพพันธุ์สุทธิ์ 28 5 4 4 6 5 4 5 8 7 48 6 3 7 4 5 7 3 4 7 46 94 18 28 B