#การแข่งขัน : GAD Thailand Championship สนามที่ 2
#สนาม : DYNASTY GOLF & COUNTRY CLUB #วันที่ : 2019-07-21 [R1] #ผู้จัด : GAD Thailand
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : t1.Cut t2.Cut
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 4 4 5 3 5 4 3 36 5 4 3 4 4 3 5 4 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2020-07-05 01:34:16 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. +2 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ 4 4 5 4 6 3 5 4 3 38 5 5 2 3 4 5 4 4 4 36 74 +2
2. +3 ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 5 3 4 4 5 3 6 5 2 37 5 6 4 5 5 3 4 3 3 38 75 +3
3. +4 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ 5 4 4 6 6 3 6 4 3 41 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 76 +4
4. +5 ปุญญพัฒน์ อติอานนท์ 5 4 5 3 6 3 4 4 5 39 6 4 2 5 4 3 4 5 5 38 77 +5
5. +7 อัศวิน ประภารัตน์ 4 5 4 6 6 3 6 5 2 41 5 4 3 5 4 3 5 4 5 38 79 +7
+7 รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 5 5 7 5 4 3 5 4 2 40 7 4 4 5 3 3 4 5 4 39 79 +7
7. +8 ศศิอรร์ วัฒนากร 5 5 5 4 4 4 6 5 3 41 5 5 4 4 5 3 5 4 4 39 80 +8
+8 ตามตน นิวาศานนท์ 3 3 5 5 5 4 6 4 4 39 6 5 3 4 4 4 6 4 5 41 80 +8
9. +10 ติณณ์นรา นฤปิติ 5 5 4 4 5 4 7 4 4 42 6 4 2 5 5 4 4 5 5 40 82 +10
+10 เสฎฐวุฒิ วีระชุมพล 4 4 5 5 6 3 5 4 4 40 6 4 4 4 5 3 6 6 4 42 82 +10
11. +11 ปกป้อง เทียนจ่าง 5 4 5 7 5 3 6 5 5 45 6 5 3 6 3 3 4 4 4 38 83 +11
12. +12 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ 5 4 7 4 7 4 6 5 5 47 5 4 4 5 4 3 5 3 4 37 84 +12
+12 นีรธรรม อ่อนอิน 5 5 4 4 6 4 7 5 4 44 6 5 4 4 5 3 4 6 3 40 84 +12
+12 อนนต์ พุ่มจันทร์ 4 4 3 6 5 3 6 5 3 39 6 4 4 5 3 5 6 5 7 45 84 +12
15. +13 ธัญศรุตฆ์ อรัญ 5 4 4 8 9 3 6 4 3 46 4 6 4 4 4 3 5 4 5 39 85 +13
+13 ฤทธา แก้วลังกา 6 4 5 4 5 4 5 5 6 44 6 6 3 5 5 3 5 3 5 41 85 +13
+13 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ 4 5 4 4 8 3 5 6 5 44 6 4 3 5 4 7 4 4 4 41 85 +13
+13 กฤตชญา แซ่หยี 5 4 4 5 6 3 5 5 4 41 5 6 4 5 3 4 6 6 5 44 85 +13
19. +16 นรวร เกตุมงคลฉวี 5 4 7 6 6 3 7 6 2 46 5 5 4 5 4 3 6 6 4 42 88 +16
+16 ปรัน ส้มลาภผล 5 4 5 5 6 3 6 5 4 43 6 6 3 7 4 5 4 4 6 45 88 +16
21. +17 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 5 6 5 4 6 3 6 6 3 44 7 6 5 4 5 6 4 4 4 45 89 +17
22. +18 สวรินทร์ สมบูรณ์วิบูลย์ 4 8 6 6 5 4 5 5 5 48 5 6 3 6 5 5 4 3 5 42 90 +18
+18 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ 5 5 6 6 7 4 7 4 3 47 7 5 3 6 5 4 5 4 4 43 90 +18
+18 จิณณ์นิภา นฤปิติ 4 4 5 5 7 2 6 6 4 43 7 5 5 5 5 3 4 7 6 47 90 +18
25. +19 กาษจน์นิติ นิลอ่อน 4 5 5 7 6 5 7 5 3 47 8 5 4 5 4 5 4 4 5 44 91 +19
26. +20 ปุญิกา เหล่าประเสริฐ 5 7 7 5 7 4 5 4 4 48 8 5 4 6 4 3 4 6 4 44 92 +20
27. +23 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธุ์ 7 4 5 4 6 4 8 5 3 46 7 6 5 8 5 3 6 5 4 49 95 +23
28. +24 นรบดินทร์ แสวงดี 6 5 5 5 6 4 6 5 6 48 7 5 5 5 5 4 6 6 5 48 96 +24
29. +25 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ 5 5 6 6 6 4 6 5 4 47 6 6 5 6 5 4 7 6 5 50 97 +25
30. +27 ลภน สุคคนธมาน 5 5 7 5 10 3 7 6 4 52 7 6 4 5 4 5 5 6 5 47 99 +27
+27 รชต สายชมภู 7 4 6 6 7 3 7 5 3 48 7 7 3 6 5 6 6 7 4 51 99 +27
32. +30 ญิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี 6 5 5 7 9 4 6 5 6 53 6 8 4 5 5 6 6 5 4 49 102 +30
+30 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ 5 6 8 5 6 4 8 5 4 51 8 7 5 6 4 6 6 4 5 51 102 +30
34. +31 พราวพิชชา บุญประคอง 7 5 6 8 7 3 6 6 5 53 8 7 4 6 4 5 5 4 7 50 103 +31
+31 ชาทัด สิทธิ 7 5 8 5 7 4 7 6 4 53 6 6 3 8 5 4 7 6 5 50 103 +31
36. +32 สุพิชาญา พรวิลาศสิริ 6 7 7 6 8 3 7 6 6 56 6 4 6 6 6 4 7 5 4 48 104 +32
+32 นภัสวรรณ กุฎีรักษ์ 7 5 6 5 5 4 8 7 3 50 7 7 4 6 6 5 7 7 5 54 104 +32
38. +33 อมลรดา พรพมกลาง 5 5 8 7 7 5 8 5 3 53 9 7 4 7 4 4 5 7 5 52 105 +33
39. +35 เนทฤษ อ่อนอิน 5 5 7 7 6 4 9 5 4 52 7 7 5 7 6 6 5 7 5 55 107 +35
40. +42 รีรเดช ผลิพัฒน์ 8 5 8 7 9 4 8 5 4 58 5 9 3 4 6 5 10 6 8 56 114 +42
41. +43 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม 7 5 8 7 8 6 9 4 5 59 10 8 6 6 4 4 7 6 5 56 115 +43
42. +44 ณัฐธิมา มุททาหัตถากร 5 6 8 8 7 3 10 8 6 61 9 8 4 5 5 6 5 8 5 55 116 +44
+44 ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 7 8 7 7 6 4 7 7 5 58 8 7 4 6 6 6 8 8 5 58 116 +44
44. +48 ปริยากร เสริบุตร 8 7 7 8 7 6 7 7 4 61 7 7 4 5 8 5 8 7 8 59 120 +48
45. +51 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล 8 5 6 6 9 5 7 8 4 58 10 8 6 6 6 6 7 8 8 65 123 +51
46. +52 ภษมน มีสวัสดิ์ 7 5 7 6 6 6 9 6 9 61 9 7 6 7 7 6 7 8 6 63 124 +52
47. +57 สิรสา บุญญะบัญชา 8 6 7 8 8 6 10 8 3 64 10 8 6 8 7 3 9 8 6 65 129 +57
48. +59 เติมเต็ม เทียนอิน 7 7 8 8 10 5 10 6 5 66 10 8 4 8 8 4 9 6 8 65 131 +59