#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2563
#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2019-12-16 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : t1.Cut t2.Cut
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2020-12-04 20:40:18 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
1. -5 วีรวิชญ์ นาคประชา 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 3 4 3 4 3 4 4 3 4 32 67 -5
2. -3 พรหมพจน์ ทรงกลด 3 3 4 4 3 4 4 3 4 32 4 3 5 4 4 3 4 4 6 37 69 -3
3. -1 ธัญพัฒน์ สุขเกิด 4 5 5 5 4 3 4 3 4 37 3 4 4 4 3 3 4 5 4 34 71 -1
-1 เดชาวัต เพชรประยูร 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 71 -1
5. E พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 3 4 4 5 4 4 5 3 4 36 3 5 6 3 4 4 3 3 5 36 72 E
6. +1 นิชา กันภัย 4 3 6 5 4 4 5 3 4 38 3 4 4 3 4 4 5 4 4 35 73 +1
+1 ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ * 4 5 5 4 4 4 5 3 3 37 4 5 4 3 3 4 4 3 6 36 73 +1
+1 ธรรมนิติ์ฎา สีมา * 4 4 4 4 3 4 6 3 4 36 4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 73 +1
9. +2 กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย * 4 4 5 4 4 6 5 3 4 39 4 4 4 3 5 3 4 3 5 35 74 +2
+2 ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 4 4 5 4 3 5 5 3 5 38 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 74 +2
+2 บุษปภาพร สุขเติม 4 3 5 5 4 4 5 3 4 37 4 5 4 3 4 5 4 4 4 37 74 +2
+2 รามิล แซ่ลิ้ม 4 4 5 4 3 3 6 4 4 37 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 74 +2
+2 ณฐนนท ธนูรัตน์ * 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 4 5 5 4 5 4 4 3 4 38 74 +2
+2 สรัลชนา รัตนสินธุ์ 4 4 5 4 4 4 5 2 4 36 4 5 3 3 3 5 6 4 5 38 74 +2
+2 ต้นแสง นันยะ 3 4 4 4 3 4 4 3 5 34 5 6 5 3 5 4 4 3 5 40 74 +2
16. +3 สิทธิพล นาคประนม * 6 4 5 4 3 5 6 4 4 41 3 5 3 4 4 3 4 3 5 34 75 +3
+3 ปาริยา สันพนวัฒน์ 4 5 5 4 2 4 5 4 5 38 5 5 4 5 3 4 4 3 4 37 75 +3
+3 ดลใจแมน บุญถม 4 5 5 4 3 4 5 4 4 38 4 4 4 4 4 4 5 3 5 37 75 +3
+3 นาวิน สกุลศิรสุนทร * 4 3 5 4 4 5 5 3 4 37 5 4 4 4 4 4 5 3 5 38 75 +3
+3 สุรภา จันทมุณี 4 4 5 4 4 3 5 4 4 37 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 75 +3
+3 อนุยุต ปิ่นประยูร * 3 5 4 4 3 4 5 4 3 35 5 6 4 4 5 4 3 4 5 40 75 +3
22. +4 ปนัสยา สมจิตต์ 4 5 5 5 3 5 7 4 3 41 5 5 3 2 4 4 5 3 4 35 76 +4
+4 ปรมินทร์ อินรักษา * 4 4 5 4 4 5 5 5 3 39 5 5 3 2 4 3 6 4 5 37 76 +4
+4 ศิวกร ตวงภัทรพร* 4 4 5 5 3 4 5 4 5 39 3 5 4 4 4 4 5 3 5 37 76 +4
+4 พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 4 3 5 5 3 4 5 4 4 37 4 6 3 4 6 4 5 3 4 39 76 +4
+4 ธนวินท์ ลี 3 5 5 4 3 3 5 3 5 36 4 5 4 6 6 3 4 3 5 40 76 +4
27. +5 นภษร ทรัพย์มา 4 4 5 5 3 5 6 5 5 42 4 4 5 3 4 3 3 4 5 35 77 +5
+5 สุทธินนท์ ปัญโญ 4 4 5 5 5 4 8 3 4 42 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 77 +5
+5 จิรเดช เชาวรัตน์ * 4 5 5 4 4 4 5 4 5 40 5 5 4 4 4 4 3 3 5 37 77 +5
+5 ภิมพิศา สีสุธรรม 5 5 5 5 3 5 5 3 4 40 4 5 4 4 4 4 4 3 5 37 77 +5
+5 สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน * 4 3 5 4 3 4 7 6 4 40 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37 77 +5
+5 ธนพนธ์ สุวรรณประทีป 4 5 6 4 3 6 4 5 3 40 4 5 3 3 4 3 4 5 6 37 77 +5
+5 กนกวรรณ งามวงศ์ * 4 4 6 4 4 4 6 2 5 39 4 5 4 4 4 4 5 3 5 38 77 +5
+5 อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 3 4 7 4 4 4 5 3 5 39 3 5 3 3 5 5 5 5 4 38 77 +5
+5 ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล * 5 6 4 4 3 4 4 3 5 38 4 5 4 4 4 4 3 4 7 39 77 +5
+5 พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37 5 5 4 3 5 5 4 4 5 40 77 +5
+5 ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 4 4 5 5 2 3 5 3 6 37 4 5 4 4 4 5 6 3 5 40 77 +5
38. +6 สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 4 4 5 5 3 4 5 6 7 43 4 5 5 3 4 3 4 3 4 35 78 +6
+6 บุษกร มูลฟอง * 4 5 5 4 3 4 7 5 4 41 5 5 4 3 4 4 4 3 5 37 78 +6
+6 เอกบุรุษ วานิชชานนท์ * 3 5 6 6 4 4 5 3 4 40 4 5 5 3 5 3 4 4 5 38 78 +6
+6 ปริชญ์ โกศลศศิธร 5 4 5 4 3 5 5 5 4 40 4 5 4 4 5 3 5 3 5 38 78 +6
+6 สิรภพ ยะปาละ 5 4 5 4 2 4 8 3 5 40 5 5 3 3 4 4 4 4 6 38 78 +6
+6 ธนพล อภิญญาวุฒิกุล * 5 5 5 4 3 4 5 5 4 40 4 4 4 5 5 4 5 3 4 38 78 +6
+6 ปภังกร หนูประชุม 4 4 5 6 5 4 5 3 4 40 4 4 4 4 4 5 4 4 5 38 78 +6
+6 กัญนล อร่ามกุล 3 4 5 6 4 4 5 4 4 39 4 5 5 5 4 4 4 3 5 39 78 +6
+6 ชนาดล ดนตรี 4 5 5 5 4 4 5 3 4 39 4 5 4 3 5 4 4 3 7 39 78 +6
+6 ฐิตาพร สายทิพย์ 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 5 5 6 3 4 4 5 3 5 40 78 +6
+6 ณัฐพล อุดมรัตน์ * 4 4 5 5 3 4 4 5 4 38 5 5 4 4 4 4 7 3 4 40 78 +6
49. +7 บัณฑิตา พรจรัสกุล 4 4 10 6 3 4 5 3 4 43 4 5 4 3 4 4 4 4 4 36 79 +7
+7 ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 4 4 6 5 4 5 6 4 4 42 4 4 4 3 4 4 6 3 5 37 79 +7
+7 ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ 4 3 4 4 5 4 5 7 4 40 4 6 4 3 5 3 4 3 7 39 79 +7
+7 ณัฐพงค์ รัชธร 4 4 6 5 3 4 6 3 4 39 5 5 5 3 5 4 4 3 6 40 79 +7
+7 ธนานา คชสารมณี 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 5 5 5 5 5 5 43 79 +7
54. +8 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 4 4 5 4 3 5 5 5 6 41 4 4 6 4 5 5 3 3 5 39 80 +8
55. +9 ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 5 5 5 4 3 5 7 4 5 43 5 5 4 2 4 4 6 3 5 38 81 +9
+9 อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 4 4 6 5 3 5 5 4 6 42 5 5 4 3 6 4 4 3 5 39 81 +9
+9 ปัทมาวดี กิตติกนก 4 4 6 4 5 4 5 3 6 41 5 5 4 4 5 3 5 3 6 40 81 +9
+9 จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต * 5 3 5 5 3 5 4 4 6 40 5 5 4 4 4 4 5 5 5 41 81 +9
59. +10 ปณโชค แก้วระหัน 4 4 6 5 3 4 5 3 6 40 4 5 5 3 5 4 5 3 8 42 82 +10
60. +12 จิณณะ บุญบำรุงสุข * 5 5 5 5 3 4 6 7 6 46 6 6 4 2 4 5 4 2 5 38 84 +12
+12 นนนที แสงสุริยาภรณ์ 5 4 4 5 4 5 6 3 6 42 4 5 5 4 4 4 5 4 7 42 84 +12
+12 ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร * 4 4 6 4 4 4 5 3 6 40 4 8 5 5 5 4 5 3 5 44 84 +12
63. +13 นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ 5 5 5 6 4 4 6 4 5 44 5 6 4 5 3 5 4 3 6 41 85 +13
64. +14 รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล * 3 4 5 4 4 6 6 5 5 42 5 5 5 4 5 4 6 4 6 44 86 +14
65. +15 พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 6 4 6 4 5 6 5 4 6 46 5 5 4 4 4 4 5 4 6 41 87 +15