#การแข่งขัน : GAD THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 - 2020#สนาม : Uniland Golf & Resort. #วันที่ : 2019-06-09 [R1] #ผู้จัด : GAD THAILAND
#Round : Teamp : ClassP. : Gender : Cutoff : t.cutNum t.cutPar t.noAmp
# Report [ Hole by Hole | Leaderboard | Live Score ]
 
No. TTP Players Hole
Nat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Total
+/-
Par 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36 72
Double Eagle Eagle Birdies Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey By [ 2021-04-17 00:32:23 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. E ชยุต สิทธิกรวณิช 4 5 4 3 4 5 3 3 3 34 4 3 4 4 4 3 5 7 4 38 72 E
2. +4 อนนต์ พุ่มจันทร์ 5 6 4 5 5 5 4 2 5 41 5 3 4 5 4 2 3 6 3 35 76 +4
3. +7 กาญจน์นิติ นิลอ่อน 4 6 5 4 6 4 4 3 4 40 4 3 6 4 5 4 4 5 4 39 79 +7
4. +8 พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์ 5 4 4 3 6 5 4 3 4 38 6 5 4 5 5 3 5 5 4 42 80 +8
5. +9 อัศวิน ประภารัตน์ 4 5 6 3 5 6 4 2 4 39 5 4 4 6 5 3 6 5 4 42 81 +9
6. +10 วชิรวิทย์ บูรณะจันทร์ 4 5 4 5 4 5 7 3 5 42 6 3 5 5 4 4 4 5 4 40 82 +10
+10 นรวร เกตุมงคลฉวี 4 5 5 3 5 5 4 3 6 40 6 3 7 5 4 3 4 6 4 42 82 +10
+10 นพรุจ เจริญรัฐกาญจน์ 4 6 5 3 5 6 4 3 4 40 5 4 4 4 6 3 4 6 6 42 82 +10
+10 ภิรฎา จุฑาวนิชกุล 4 4 4 4 4 6 4 3 4 37 4 3 4 6 6 4 6 6 6 45 82 +10
10. +13 ธัญศรุตฆ์ อรัญ 4 6 4 3 9 5 6 3 4 44 5 3 4 5 4 4 5 7 4 41 85 +13
11. +16 พีรณัฎฐ์ วงศ์ศิริกุล 5 7 6 3 4 7 5 3 8 48 5 2 5 4 5 5 4 6 4 40 88 +16
+16 ปรัน ลิ้มลาภผล 6 6 4 3 7 6 4 4 5 45 4 4 4 6 6 4 4 6 5 43 88 +16
+16 วชิรวิชญ์ หอวัง 4 5 6 5 5 7 4 4 4 44 5 3 6 4 6 3 4 6 7 44 88 +16
+16 ชวิน ชนันสิริกุล 5 6 4 4 6 5 5 3 5 43 5 4 5 4 8 4 4 7 4 45 88 +16
15. +17 นีรธรรม อ่อนอิน 5 5 7 4 5 6 4 3 5 44 6 4 7 5 4 3 4 7 5 45 89 +17
16. +19 ศศิวัฒน์ จวบสวัสดิ์ 6 6 6 3 5 8 7 5 3 49 4 3 5 6 4 4 5 7 4 42 91 +19
17. +20 ตามตน นิวาศานนท์ 5 6 6 4 7 5 4 3 5 45 8 3 5 6 7 4 4 6 4 47 92 +20
18. +21 คุณานนท์ พฤกษานานนท์ 6 7 6 2 6 7 4 5 6 49 5 4 6 5 5 4 4 6 5 44 93 +21
+21 จิดา จิรวัชรเดช 6 7 6 4 6 6 4 4 6 49 5 3 6 5 6 4 4 5 6 44 93 +21
+21 กุลนภา เผือกประคอง 5 5 4 4 5 6 6 5 5 45 6 5 5 6 6 3 4 8 5 48 93 +21
21. +22 ชินดนัย ลิ้มวิรัตน์ 5 5 6 3 7 5 7 6 5 49 6 4 4 4 7 4 3 5 8 45 94 +22
22. +23 ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ 6 5 7 3 5 7 8 3 6 50 6 3 5 6 6 4 4 5 6 45 95 +23
23. +24 ภูวเนศวร์ ตราดธารทิพย์ 6 4 6 5 5 4 6 5 4 45 6 6 5 4 7 7 6 3 7 51 96 +24
24. +25 พิสิษฐ์ อุปถัมพันธ์ 4 5 6 4 7 7 6 4 4 47 5 4 6 7 7 6 4 6 5 50 97 +25
25. +27 ยศวัฒน์ พฤกษางกูร 6 8 4 3 5 7 5 6 6 50 4 5 8 5 5 4 5 8 5 49 99 +27
+27 นรบดินทร์ แสวงดี 6 5 5 5 5 6 8 5 4 49 6 3 6 4 9 4 6 6 6 50 99 +27
27. +30 ณัฐธิมา มุททาหัตถากร 6 5 5 5 7 7 5 4 5 49 8 3 6 7 8 4 5 6 6 53 102 +30
+30 พราวพิชชา บุญประคอง 5 6 6 4 5 5 5 5 7 48 6 5 7 5 7 5 6 7 6 54 102 +30
29. +32 พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ 7 6 5 4 7 8 4 4 4 49 6 6 6 6 8 3 6 7 7 55 104 +32
+32 ชณัฐ กาลวิบูลย์ 4 6 4 3 6 10 7 3 4 47 6 5 4 6 10 4 8 6 8 57 104 +32
31. +33 ศิรวิศ เจริญรัฐกาญจน์ 6 7 5 4 6 6 8 5 7 54 7 4 6 7 5 5 5 7 5 51 105 +33
+33 ปลายฟ้า ณ น่าน 7 6 5 4 6 8 7 5 6 54 6 5 6 5 7 5 4 5 8 51 105 +33
+33 ภูริชญา อ่อนสำอางค์ 8 7 5 4 6 6 6 5 5 52 6 5 8 5 7 5 5 6 6 53 105 +33
34. +34 สิรินทรา โอฬารพันธุ์สกุล 7 6 5 4 6 6 7 6 6 53 5 5 5 8 7 3 8 7 5 53 106 +34
35. +36 ปุญญิศา ศิริศักดิ์ 5 7 6 5 7 8 7 5 5 55 6 5 4 5 8 5 7 9 4 53 108 +36
+36 ธารินทร์ หาญพานิชย์ 7 5 7 5 6 7 7 5 6 55 6 2 7 5 7 5 6 8 7 53 108 +36
37. +37 เนทฤษ อ่อนอิน 5 6 6 4 7 8 5 3 8 52 5 7 6 6 8 6 5 7 7 57 109 +37
38. +41 ณิชานันท์ ธรรมะรัตน์ธนดี 8 7 5 6 6 10 8 5 5 60 10 4 3 6 6 4 7 7 6 53 113 +41
+41 กษิภัทร ภู่กลมกล่อม 6 7 5 6 7 8 6 6 8 59 7 4 7 6 4 6 8 6 6 54 113 +41
+41 ชาทัด สิทธิ 6 8 5 4 7 6 6 6 5 53 9 6 5 6 7 6 5 9 7 60 113 +41
41. +42 วรัชยา สมบัติพูนทรัพย์ 5 8 6 5 8 6 7 4 8 57 5 6 7 7 6 6 6 7 7 57 114 +42
42. +44 ครองธรรม พฤกษานานนท์ 8 9 6 5 6 8 5 4 8 59 6 6 6 7 8 6 6 6 6 57 116 +44
43. +48 ณภัทรกัญ ปวรเดชาพงษ์ 8 10 5 4 7 7 8 4 7 60 9 4 8 7 8 5 5 6 8 60 120 +48
44. +50 จิระนันท์ ทองชุบ 5 7 8 4 6 10 8 4 5 57 7 6 8 7 6 7 9 10 5 65 122 +50
45. +54 ภคภัทร เทียนเจริญ 8 7 7 6 8 9 9 6 7 67 8 4 7 7 7 5 6 7 8 59 126 +54
46. +64 ร่มพิชา ศรีวิบูลย์ 11 10 7 6 8 12 8 5 7 74 8 7 7 5 8 7 5 8 7 62 136 +64
47. E มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ -RTD - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - 0 0 E