#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A-B) Qualify to Junior World#สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2016-03-31 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2023-11-30 09:00:41 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1 1 7.00 1 0. ภูรินทร์ ยิ่งพิศิษฐ
2 7.00 1 0. มนตรี เจริญสุข
3 7.00 1 0. ปราศรัย อุณจักร
4 2 7.09 1 0. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
5 7.09 1 0. กิตติพร ชวนะพงศ์
6 7.09 1 0. กรุงเทพ วรรณพักตร์
7 3 7.18 1 0. พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง
8 7.18 1 0. เอื้ออารีย์ บุญบางยาง
9 7.18 1 0. หวัง จื้อ เหว่ย
10 4 7.27 1 0. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง
11 7.27 1 0. วรธน เจิน
12 7.27 1 0. กัณตภณ เสมสมาน
13 7.27 1 0. นนท์ ช้อยจินดา
14 5 7.36 1 0. ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง
15 7.36 1 0. ธีธัช เอื้ออรุณพานิช
16 7.36 1 0. ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ
17 7.36 1 0. พิชยุตม์ สิมะอารีย์
18 6 7.45 1 0. เจษฎากร คำสิงห์
19 7.45 1 0. สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร
20 7.45 1 0. ธนกร ต๊ะปินดา
21 7.45 1 0. คุณานนท์ ชุติพาณิชย์
22 7 7.54 1 0. นพรัฐ พานิชผล
23 7.54 1 0. ณัฐพล อุดมรัตน์
24 7.54 1 0. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล
25 7.54 1 0. นาวิน สกุลศิริสุนทร
26 8 8.03 1 0. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน
27 8.03 1 0. ธนภัทร พิชัยกุล
28 8.03 1 0. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์
29 8.03 1 0. ปรินทร์ โพธิกัณฑ์
30 9 8.12 1 0. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร
31 8.12 1 0. วรุต ขจรกิตติสกุล
32 8.12 1 0. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์
33 8.12 1 0. มีโชค พันธรักษ์
34 10 8.21 1 0. ธนเดช มั่นคง
35 8.21 1 0. ปรัตถกร สูยะศรี
36 8.21 1 0. กิตติพงษ์ ไพรฑูรย์เจริญสุข
37 8.21 1 0. ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม
38 11 8.30 1 0. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา
39 8.30 1 0. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์
40 8.30 1 0. สุวรินทร์ ยอดอินทร์
41 8.30 1 0. วันรพี หงษ์ไทย
42 12 8.38 1 0. จิรสุดา ขุนารักษ์
43 8.39 1 0. พิรญาณ์ ยิ่งพิศิษฐ
44 8.38 1 0. อรนิติ จุลสิกขี
45 8.38 1 0. ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม
46 13 8.48 1 0. พิมพ์อร ธิติทรัพย์
47 8.48 1 0. ปานชีวา เป็งถา
48 8.48 1 0. สวรินทร์ ยืนยง
49 8.48 1 0. แววปราชญ์ อนุวาร
50 14 8.57 1 0. บุษกร มูลฟอง
51 8.57 1 0. อาฒยา ฐิติกุล
52 8.57 1 0. ปริญญาวีร์ พันโน
53 15 9.06 1 0. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล
54 9.06 1 0. ศิริรัตน์ ไวสืบข่าว
55 9.06 1 0. กุลธิดา พราหมพันธุ์
56 9.06 1 0. เอสเตล เพชรประกายกานต์ แวร์นี่
57 16 7.00 10 0. ชนกันต์ บุญกิตติวศิน
58 7.00 10 0. ชินภัทร ตั้งหะรัฐ
59 7.00 10 0. ปัณณธร ช้อยจินดา
60 17 7.09 10 0. ธนพล อภิญญาวุฒิกุล
61 7.09 10 0. สิริ แสวงโชคชัย
62 7.09 10 0. NARUDOL PINYO
63 7.09 10 0. สุรัช ทศวิชิต
64 18 7.18 10 0. CHATARIN KOONPHOL
65 7.18 10 0. ธัชชัย สุขสวัสดิ์
66 7.18 10 0. เมธัส กรมไธสง
67 7.18 10 0. วนิพันธุ์ มีสมอรรถ
68 19 7.27 10 0. สกรรจ์วัฎ มาลา
69 7.27 10 0. จิรเดช เชาวรัตน์
70 7.27 10 0. พศิน วิจิตรเจริญไพศาล
71 7.27 10 0. PHUNTANU WANISORNKUL
72 20 7.36 10 0. AKARACHAI PALMER
73 7.36 10 0. สิรภพ คำบอน
74 7.36 10 0. สรวิชญ์ อภิญญานันท์
75 7.36 10 0. ศุภวิชญ์ ทรงกลด
76 21 7.45 10 0. ภาคิน พนาวัฒนกุล
77 7.45 10 0. ภูมิภัทร์ ส่งแสง
78 7.45 10 0. ศิวกร ตวงภัทรพร
79 7.45 10 0. ยศ แดนวงศ์
80 22 7.54 10 0. รชต วิณวัณฑ์
81 7.54 10 0. ณัฎฐบุตร ศรแก้ว
82 7.54 10 0. ชลน่าน นันยะ
83 7.54 10 0. ธนรัชต์ ศรีสถาพร
84 23 8.03 10 0. กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์
85 8.03 10 0. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์
86 8.03 10 0. กฤษกร ใจรัก
87 8.03 10 0. ศุภกิจ สีลานาแก
88 24 8.12 10 0. กฤตภาส มณีมาศ
89 8.12 10 0. วันชัย หลวงนิติกุล
90 8.12 10 0. เศรษฐโชค พุ่มพวย
91 8.12 10 0. ยุทธนา นาคแจ้ง
92 25 8.21 10 0. อิสรี โค้วศรีวงษ์
93 8.21 10 0. อนาอีส พลอยไพลิน แวร์นี่
94 8.21 10 0. ฐิตารีย์ สกุลบุญพาณิชย์
95 26 8.30 10 0. กัญญ์กุลณัช โกสุมสวัสดิ์
96 8.30 10 0. ขวัญนรี ประชุมชน
97 8.30 10 0. ษมาพร แข็งขันธ์
98 27 8.39 10 0. ธัญวรัตม์ เต็มยอด
99 8.39 10 0. ขวัญพิชชา ประชุมชน
100 8.39 10 0. เมียวนา อุปนันชัย
101 28 8.48 10 0. นภัสวรรณ ผาบสิมมา
102 8.48 10 0. รนิดา อินทร์แป้น
103 8.48 10 0. นทัย อภิชลติ
104 8.48 10 0. ณิชา วรสารพิสุทธ์
105 29 8.57 10 0. ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง
106 8.57 10 0. พรปวีณ์ ธรรมวิชัย
107 8.57 10 0. ณปภัช บุญอินทร์
108 8.57 10 0. ชนิสรา เครือแก้ว
109 30 9.06 10 0. ณัฐวดี ขวัญศรี
110 9.06 10 0. เจนจิรา จินังกุล
111 9.06 10 0. ธัญรดา ปิดดอน
112 9.06 10 0. พิสิษฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
113 31 9.15 10 0. กชกร จิตตะศิริ
114 9.15 10 0. ชนิกานต์ ยงย่วน
115 9.15 10 0. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร
116 9.15 10 0. กีรัตริยา ฟูเจริญ
117 32 9.24 10 0. อรกนก สร้อยสุวรรณ
118 9.24 10 0. ธเกล้า จีระวิวิธพร
119 9.24 10 0. ชากัณฑ์สิม คำบอน
120 9.24 10 0. ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล
121 40 8.57 10 0. จัสมิน ทาโคตร