#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (Class A-B) Qualify to IMG Junior World and FCG Callaway World championship 2017 #สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2017-04-06 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 05:27:09 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 7.00 1 1. 1
2 1 7.00 1 1. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา
3 7.00 1 2. พลอยชมพู ทองภู
4 7.00 1 3. ปนัสยา สมจิตต์
5 2 7.09 1 1. ดลใจแมน บุญถม
6 7.09 1 2. นภัสสรณ์ วิญญรัตน์
7 7.09 1 3. อสมาภรณ์ ทาโคตร
8 3 7.18 1 1. ฐิตาพร สายทิพย์
9 7.18 1 2. อติภา ธรรมวิชัย
10 7.18 1 3. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
11 7.18 1 4. สรัลชนา รัตนสินธุ์
12 4 7.27 1 1. กัญญาณัฐ สมปอง
13 7.27 1 2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
14 7.27 1 3. ปริญญาวีร์ พันโน
15 7.27 1 4. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์
16 5 7.36 1 1. อัญมณี วงศ์อรุณ
17 7.36 1 2. อรนิติ จุลสิกขี
18 7.36 1 3. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว
19 7.36 1 4. ขวัญกมล มีสมบูรณ์
20 6 7.45 1 1. ศิรัณย์ รภัสกุล
21 7.45 1 2. ปิยะบุตร ทองประวิทย์
22 7.45 1 3. กัณตภณ เสมสมาน
23 7 7.54 1 1. สรวิชญ์ อภิญญานันท์
24 7.54 1 2. ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ
25 7.54 1 3. นรเศรษฐ เถาว์ชาลี
26 8 8.03 1 1. ภูมิ พรเจริญทรัพย์
27 8.03 1 2. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์
28 8.03 1 3. ศตวรรษ มะสาธานัง
29 8.03 1 4. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล
30 9 8.12 1 1. พล พรเจริญทรัพย์
31 8.12 1 2. เดชาธร ศรีพั่ว
32 8.12 1 3. สุภารยะ สุขถนอม
33 8.12 1 4. ปรมินทร์ อินรักษา
34 10 8.21 1 1. กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ
35 8.21 1 2. คณพศ วิสุทธิพิเนตร
36 8.21 1 3. อารีฟ อาแวเต๊ะ
37 8.21 1 4. ธนพล อภิญญาวุฒิกุล
38 11 8.30 1 1. ศิวกร ตวงภัทรพร
39 8.30 1 2. ณัฎฐ์ อินธาระ
40 8.30 1 3. อัครวัฒน์ ทองบุญชู
41 8.30 1 4. อัษฎายุทธ พูนอนันต์
42 12 8.39 1 1. สุขทัช สโมสร
43 8.39 1 2. กันต์พศุตม์ วงศ์สกุลวิวัฒน์
44 8.39 1 3. สุรัช ทศวิชิต
45 8.39 1 4. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร
46 13 8.48 1 1. กิตติพงศ์ ไพฑูรเจริญสุข
47 8.48 1 2. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์
48 8.48 1 3. พิชยุตม์ สิมะอารีย์
49 8.48 1 4. ณัฐพล อุดมรัตน์
50 14 8.57 1 1. ยุทธนา นาคแจ้ง
51 8.57 1 2. พีชญ์ บรรณบดี
52 8.57 1 3. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์
53 8.57 1 4. ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์
54 15 9.06 1 1. คริส ชินพงศ์
55 9.16 1 2. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง
56 9.06 1 3. ปรัตถกร สูยะศรี
57 9.06 1 4. ธนรัชต์ ศรีสถาพร
58 16 9.15 1 1. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล
59 9.15 1 2. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน
60 9.15 1 3. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล
61 9.15 1 4. วรุต ขจรกิตติสกุล
62 17 7.00 10 1. นทัย อภิชลติ
63 7.00 10 2. มัทนี พันธุ์ดี
64 7.00 10 3. ธัญวรัตม์ เต็มยอด
65 18 7.09 10 1. จัสมิน ทาโคตร
66 7.09 10 2. ศมนพร สันตดุสิต
67 7.09 10 3. ชาน่า พาวเวอร์
68 7.09 10 4. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
69 19 7.18 10 1. บงกช คำเหมือง
70 7.18 10 2. พริบดาว จารุเมตตานนท์
71 7.18 10 3. พรปวีณ์ ธรรมวิชัย
72 7.18 10 4. ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม
73 20 7.27 10 1. เอสเตล แวร์นี่
74 7.27 10 2. จิดาภา สามัตถิยดีกุล
75 7.27 10 3. สุวรินทร์ ยอดอินทร์
76 7.27 10 4. โยษิตา ขาวหนูนา
77 21 7.36 10 1. ณิชา วรสารพิสุทธิ์
78 7.27 10 2. กชกร จิตตะศิริ
79 7.36 10 3. ณปภัช บุญอินทร์
80 7.36 10 4. อินทุอร บิโชฟฟ์
81 22 7.45 10 1. ชนิกานต์ ยงย่วน
82 7.45 10 2. สวรินทร์ ยืนยง
83 7.45 10 3. กัญจน์ บรรณบดี
84 7.45 10 4. ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง
85 23 7.54 10 1. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล
86 7.54 10 2. กุลธิดา พราหมพันธุ์
87 7.54 10 3. เจนจิรา จินังกุล
88 7.54 10 4. โชติกา ผดุงมาตรวรกุล
89 24 8.03 10 1. เกียรติคุณ ผิวเกลี้ยง
90 8.03 10 2. สิริ แสวงโชคชัย
91 8.03 10 3. ชินภัทร ตั้งหะรัฐ
92 25 8.12 10 1. ทองธนา นาคแจ้ง
93 8.12 10 2. กฤตลักษณ์ ระดารงค์
94 8.12 10 3. รามิล แซ่ลิ้ม
95 8.12 10 4. ธนกฤต เผนโคกสูง
96 26 8.21 10 1. พิริยศักดิ์ บุญญฐี
97 8.21 10 2. นันทนัช กองแก้ว
98 8.21 10 3. จิรเดช เชาวรัตน์
99 8.21 10 4. พรหมพจน์ ทรงกลด
100 27 8.30 10 1. ณัฐพงค์ รัชธร
101 8.30 10 2. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช
102 8.30 10 3. วรวิทย์ วรพันธ์
103 8.30 10 4. ศุภกิจ สีลานาแก
104 28 8.39 10 1. จีณณ์ ชัยกังวาฬ
105 8.39 10 2. SEBASTIAN SAWTELL
106 8.39 10 3. สกรรจ์วัฎ มาลา
107 8.39 10 4. รชต วิณวัณฑ์
108 29 8.48 10 1. ณภัทร วรสารพิสุทธิ์
109 8.48 10 2. สกรรจ์พัส มาลา
110 8.48 10 3. ธัญพัฒน์ สุขเกิด
111 8.48 10 4. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ