#การแข่งขัน : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "สงขลาเกมส์" ประเภทกีฬา กอล์ฟ#สนาม : #วันที่ : 2017-06-27 [R1] #ผู้จัด : Pro Oui (โปรอุ่ย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-06-18 18:19:27 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 7.00 1 1. อภิรัช ทรัพย์สมบูรณ์
2 7.00 1 2. พงศธร ทองสาย
3 7.00 1 3. กัมลาศ นาเมืองรักษ์
4 2 7.10 1 1. รามิล แซ่ลิ้ม
5 7.10 1 2. ชนินทร์ กันกง
6 7.10 1 3. พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์
7 3 7.20 1 1. อดิศักดิ์ รถมณี
8 7.20 1 2. กฤตติณ ทรงเจริญ
9 7.20 1 3. ณัฐพร เวียงชนก
10 4 7.30 1 1. กรวิชญ์ เกติวงษ์
11 7.30 1 2. พิชชา อบกลิ่น
12 7.30 1 3. เดชาวัต เพชรประยูร
13 5 7.40 1 1. ธนาคาร สงครามมา
14 7.40 1 2. ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์
15 7.40 1 3. ศุภวิชญ์ วิเชียร
16 7.40 1 4. เขต ทิพย์สุมาลัย
17 6 7.50 1 1. ณัชพล สมใส
18 7.50 1 2. ณฐนนท ธนูรัตน์
19 7.50 1 3. พิษณุ ศิริเมฆา
20 7.50 1 4. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
21 7 8.00 1 1. ธรรมภณ แห่งธรรม
22 8.00 1 2. ศรัณย์ ศิริธร
23 8.00 1 3. นัฐพล ชอบธรรม
24 8.00 1 4. กษาปณ์ อักษรทิพย์
25 8 8.10 1 1. จักรพ้นธ์ บุญศรี
26 8.10 1 2. อมต คนชาญ
27 8.10 1 3. กฤษฎิ์ เพียรสุภาพ
28 8.10 1 4. วรธน สมนึก
29 9 8.20 1 1. ธามม์ ปวรสิทธิ์
30 8.20 1 2. ชินภัทท สอนอิ่ม
31 8.20 1 4. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์
32 10 8.30 1 1. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์
33 8.30 1 2. ธนัท อุยสกุล
34 8.30 1 3. วนิพันธ์ มีสมอรรถ
35 8.30 1 4. ณัชพล เอกเสน
36 11 8.40 1 1. ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง
37 8.40 1 2. การัณร์ สงวนประเสริฐ
38 8.40 1 3. ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล
39 8.40 1 4. สัจจวัฒน์ ศรีประสิทธิ์
40 12 8.50 1 1. กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข
41 8.50 1 2. บัญชา ภาระธัญญา
42 8.50 1 3. อติรุจ วินัยเจริญชัย
43 8.50 1 4. วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง
44 13 7.00 10 1. ทัชอิน สิทธิเหรียญชัย
45 7.00 10 3. เขมิกา เกียรติโมฬี
46 14 7.10 10 2. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ้งเรือง
47 7.10 10 3. กชกร จิตตะศิริ
48 15 7.20 10 1. ชนิกานต์ ยงย่วน
49 7.20 10 3. ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล
50 7.20 10 4. บุษกร มูลฟอง
51 16 7.30 10 2. เมียวนา อุปนันชัย
52 7.30 10 2. กรบงกช สารรัตน์
53 7.30 10 3. สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร
54 7.30 10 4. อัญมณี วงศ์อรุณ
55 17 7.40 10 1. มานียา อินทรธนู
56 7.40 10 2. พลอยชมพู ทองภู
57 7.40 10 3. อินทุอร บิโชฟฟ์
58 7.40 10 4. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
59 18 7.50 10 1. วรวลัญช์ ศิวายพราหมณ์
60 7.50 10 2. สุพัชนันต์ บุญจีน
61 7.50 10 3. กมลฉัตร ฉัตรสุวรรณ
62 7.50 10 4. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
63 19 8.00 10 1. บุญสิตา บุญโต
64 8.00 10 2. อินทุกร เซ่งล่าย
65 8.00 10 3. สรัลชนา รัตนสินธุ์
66 8.00 10 4. ติยาภรณ์ ริงคณานนท์
67 20 8.10 10 1. จิรสุดา ขุนารักษ์
68 8.10 10 2. โยษิตา ขาวหนูนา
69 8.10 10 3. สิธานาถ สิงหนาท
70 8.10 10 4. จิดาภา ไฝเสน
71 21 8.20 10 1. อาภิชญา ยุบล
72 8.20 10 2. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
73 8.20 10 3. กุลธิดา พราหมพันธุ์
74 8.20 10 4. จิรัฐิพร พงษ์ธนาชลิตกุล