#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to Jakarta World Junior Golf Championship 2018)#สนาม : KABIN BURI SPORT CLUB (KBSC) #วันที่ : 2018-03-08 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 06:04:22 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 7.00 1 1. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์
2 7.00 1 2. วิชญ์ ปิติพัฒน์
3 7.00 1 3. รวิชญ์ แต้กุล
4 2 7.09 1 1. ธนภูมิ แก้วเจ้ย
5 7.09 1 2. ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์
6 7.09 1 3. สิรภพ ยะปาละ
7 7.09 1 4. ณัฐพงค์ รัชธร
8 3 7.18 1 1. พรหมพจน์ ทรงกลด
9 7.18 1 2. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป
10 7.18 1 3. วีรวิชญ์ นาคประชา
11 7.18 1 4. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล
12 4 7.27 1 1. ทองธนา นาคแจ้ง
13 7.27 1 2. ณฐกร ปั้นมณี
14 7.27 1 3. นันทนัช กองแก้ว
15 7.27 1 4. กฤตลักษณ์ ระดารงค์
16 5 7.36 1 1. ธัญพัฒน์ สุขเกิด
17 7.36 1 2. ชนชน โชคประจักษัชัด
18 7.36 1 3. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
19 7.36 1 4. นนนที แสงสุริยาภรณ์
20 6 7.45 1 1. วรวิทย์ วรพันธ์
21 7.45 1 2. จิรเดช เชาวรัตน์
22 7.45 1 3. วรวีร์ ไชยองค์การ
23 7 7.54 1 1. ชินาธิป แสงมณีโชติ
24 7.54 1 2. ณฐนนท ธนูรัตน์
25 7.54 1 3. ภูริช สุวิมลพันธ์
26 7.54 1 4. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
27 8 8.03 1 1. ศิวกร ตวงภัทรพร
28 8.03 1 2. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ
29 8.03 1 3. ศุภวิชญ์ ทรงกลด
30 8.03 1 4. สรวิชญ์ อภิญญานันท์
31 9 8.12 1 1. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์
32 8.12 1 2. วาริษ มั่นธรณ์
33 8.12 1 3. ปรมินทร์ อินรักษา
34 8.12 1 4. จักรนาถ อินมี
35 10 8.21 1 1. ภูษณะ พุทธชนาธิป
36 8.21 1 2. ยุทธนา นาคแจ้ง
37 8.21 1 3. ปรัญชัย รุประมาณ
38 8.21 1 4. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร
39 11 8.30 1 1. ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า  -WD
40 8.30 1 2. ศุภกิจ สีลานาแก
41 8.30 1 3. ณัฐพล อุดมรัตน์
42 8.30 1 4. อรรถสิทธิ ศรีจันทร์
43 12 8.39 1 1. พีรวิชญ์ เกรียงขจร
44 8.39 1 2. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล
45 8.39 1 3. พศิน วิจิตรเจริญไพศาล
46 8.39 1 4. ธนรัชต์ ศรีสถาพร
47 13 7.00 10 1. มธุสร รอดเณร
48 7.00 10 2. ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
49 7.00 10 3. อสมาภรณ์ ทาโคตร
50 14 7.09 10 1. วรัตกานต์ คุณแก้ว
51 7.09 10 2. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา
52 7.09 10 3. ดลใจแมน บุญถม
53 15 7.18 10 1. สรัลชนา รัตนสินธุ์
54 7.18 10 2. อภิชญา จิระคุณากร
55 7.18 10 3. ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
56 16 7.27 10 1. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
57 7.27 10 2. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
58 7.27 10 3. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์
59 17 7.36 10 1. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
60 7.36 10 2. กัญญาณัฐ สมปอง  -WD
61 7.36 10 3. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว
62 7.36 10 4. ศุทธินี งามขำ
63 18 7.45 10 1. มัทนี พันธุ์ดี
64 7.45 10 2. จรัสรวี คชไกร
65 7.45 10 3. จัสมิน ทาโคตร
66 19 7.54 10 1. ปนัสยา สมจิตต์
67 7.54 10 2. กมลฉัตร ฉัตรสุวรรณ  -WD
68 7.54 10 3. เปมิกา พลเมืองดี
69 7..54 10 4. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล
70 20 8.03 10 1. ณัญญา หินซุย
71 8.03 10 2. บัณฑิตา พรจรัสกุล
72 8.03 10 3. ศุภนุช สงค์ประเสริฐ
73 8.03 10 4. แววปราชญ์ อนุวาร
74 21 8.12 10 1. วรชาพัสวี รฐารัชต์ธนผล
75 8.12 10 2. ภาวินี สุขเกษม
76 8.12 10 3. แพรว นนทรักส์
77 8.12 10 4. จิวนันท์ มาสูตร
78 22 8.21 10 1. พิสิฐขวัญ ภูรัตนโอภา
79 8.21 10 2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
80 8.21 10 3. บุษกร มูลฟอง
81 8.21 10 4. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์