#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B#สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2018-04-05 [R1] #ผู้จัด : TGA -SINGHA
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 19:29:51 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 7.00 1 1. นภสร คำพึ่ง
2 7.00 1 2. ดลใจแมน บุญถม
3 7.00 1 3. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล
4 2 7.00 1 1. อสมาภรณ์ ทาโคตร
5 7.09 1 2. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา
6 7.09 1 3. มธุสร รอดเณร
7 3 7.18 1 1. ชนกพิสุทฑ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
8 7.18 1 2. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
9 7.18 1 3. อติภา ธรรมวิชัย
10 4 7.27 1 1. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
11 7.27 1 2. สุรภา จันทมุณี
12 7.27 1 3. สรัลชนา รัตนสินธุ์
13 5 7.36 1 1. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์
14 7.36 1 2. ชนกมณีษ์ เจริญพัฒนาสถิตย์
15 7.36 1 3. อภิชญา จิระคุณากร
16 7.36 1 4. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
17 6 7.45 1 1. ศุทธินี งามขำ
18 7.45 1 2. ปัทมาวดี กิตติกนก
19 7.45 1 3. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
20 7.45 1 4. วรัตกานต์ คุณแก้ว
21 7 7.54 1 1. นรวีร์ ศิริวาส
22 7.54 1 2. ศรสรวิชญ์ จันทร์ประดับฟ้า
23 7.54 1 3. สุรัช ทศวิชิต
24 8 08.03 1 1. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์
25 08.03 1 2. ภควรรษฐ์ ยุวาวรรณ
26 08.03 1 3. จิรเดช เชาวรัตน์
27 08.03 1 4. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล
28 9 08.12 1 1. ปิยบุตร ทองประวิทย์
29 08.12 1 2. จีณณ์ ชัยกังวาฬ
30 08.12 1 3. ศิวกร ตวงภัทรพร
31 08.12 1 4. ณภัทร วรสารพิสุทธิ์
32 10 08.21 1 1. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
33 08.21 1 2. ปณโชค แก้วระหัน
34 08.21 1 3. ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล
35 08.21 1 4. พีชญ์ บรรณบดี
36 11 08.30 1 1. ภูมินทร์ แก้ววิเชียร
37 08.30 1 2. ปรมินทร์ อินรักษา
38 08.30 1 3. สารัช จันทร์แท่น
39 08.21 1 4. ณัฐพล อุดมรัตน์
40 12 08.39 1 1. อรรถสิทธิ ศรีจันทร์
41 08.39 1 2. รัญชนพงศ์ อยู่ประยงค์
42 08.39 1 3. ภาณพ นรสิงห์
43 08.39 1 4. พศิน วิจิตรเจริญไพศาล
44 13 08.48 1 1. พิชยุตม์ สิมะอารีย์
45 08.48 1 2. ทองพิพัฒน์ รัตนยานนท์
46 08.48 1 3. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย
47 08.48 1 4. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช
48 14 7.00 10 1. ศมนพร สันตดุสิต
49 7.00 10 2. ศุภนุช สงค์ประเสริฐ
50 7.00 10 3. บัณฑิตา พรจรัสกุล
51 15 7.09 10 1. จัสมิน ทาโคตร
52 7.09 10 2. อัชรี ขันแก้ว
53 7.09 10 3. ฐิตาพร สายทิพย์
54 16 7.18 10 1. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์
55 7.18 10 2. นิชา กันภัย
56 7.18 10 3. สุพัชญา ศรีฉันทะมิตร
57 7.18 10 4. คลิตา ลาภาโรจน์กิจ
58 17 7.27 10 1. พริบดาว จารุเมตตานนท์
59 7.27 10 2. โบราม จอง
60 7.27 10 3. นิลุบล พันโน
61 7.27 10 4. จรัสรวี คชไกร  -WD
62 18 7.36 10 1. แววปราชญ์ อนุวาร
63 7.36 10 2. มัทนี พันธุ์ดี
64 7.36 10 3. จิดาภา สามัตถิยดีกุล
65 7.36 10 4. เจนจิรา มาร์ทอล
66 19 7.45 10 1. ติฐิตา เหล่าตระกูลงาม
67 7.45 10 2. เอสเตล แวร์นี่
68 7.45 10 3. ณัญญา หินซุย
69 7.45 10 4. ธรรมนิติ์ฎา สีมา
70 20 7.54 10 1. จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี
71 7.54 10 2. นรมล นุชศิลา
72 7.54 10 3. พิสิฐขวัญ ภู่รัตนโอภา
73 7.54 10 4. กัญจน์ บรรณบดี
74 21 08.03 10 1. กัญญาณัฐ สมปอง
75 8.03 10 2. ปนัสยา สมจิตต์
76 08.03 10 3. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
77 08.03 10 4. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา
78 22 08.12 10 1. รวิชญ์ แต้กุล
79 08.12 10 2. ก้องภพ บุญประเสริฐ
80 08.03 10 3. ชญานนท์ เกศวพิทักษ์
81 23 08.21 10 1. พัชรพล ปั้งเงิน
82 08.21 10 2. ชาคริต ไมเคิล วิทนอลล์
83 08.21 10 3. รามิล แซ่ลิ้ม
84 08.21 10 4. ต้นแสง นันยะ
85 24 08.30 10 1. ยุทธิชัย บุญเรืองรอด
86 08.30 10 2. อาศิษฐ์ อารีพันธ์
87 08.30 10 3. ภาณุพงศ์ พอล วิทนอลล์
88 08.30 10 4. ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์
89 25 08.39 10 1. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล
90 08.39 10 2. ชนชน โชคประจักษ์ชัด
91 08.39 10 3. อนุภัทร เทพทับทิม
92 08.39 10 4. วีรวิชญ์ นาคประชา
93 26 08.48 10 1. ณฐกร ปั้นมณี
94 08.48 10 2. ธัญพัฒน์ สุขเกิด
95 08.48 10 3. นนนที แสงสุริยาภรณ์
96 08.48 10 4. นันทนัช กองแก้ว
97 27 08.57 10 1. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป
98 08.57 10 2. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
99 08.57 10 3. พรหมพจน์ ทรงกลด  -WD
100 08.57 10 4. วิชญ์ ปิติพัฒน์