#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีม ชาติไทย ประจา ปี2562#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2018-12-24 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 19:43:01 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 8.00 1 1. อาศิษฐ์ อารีพันธ์
2 8.00 1 2. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส
3 8.00 1 3. พรหมพจน์ ทรงกลด
4 2 8.09 1 1. นนนที แสงสุริยาภรณ์
5 8.09 1 2. ศิวกร ตวงภัทรพร
6 8.09 1 3. รามิล แซ่ลิ้ม
7 3 8.18 1 1. ชนาดล ดนตรี
8 8.18 1 2. วรวิทย์ วรพันธ์
9 8.18 1 3. ณัฐพงค์ รัชธร
10 4 8.27 1 1. พงศภัค เหล่าภักดี
11 8.27 1 2. ปริชญ์ โกศลศศิธร
12 8.27 1 3. สิทธิพล นาคประนม
13 5 8.36 1 1. กฤตภาส มณีมาศ
14 8.36 1 2. ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล
15 8.36 1 3. ปณโชค แก้วระหัน
16 6 8.45 1 1. พิษณุ ศิริเมฆา *
17 8.45 1 2. ฐิติพันธุ์ กุดั่น *
18 8.45 1 3. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ *
19 7 8.54 1 1. ภาณพ นรสิงห์ *
20 8.54 1 2. ชัยพร อุ๋ยตระกูล
21 8.54 1 3. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ *
22 8 9.03 1 1. ภากร เนียมแสง *
23 9.03 1 2. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน *
24 9.03 1 3. ศุภวิชญ์ ทรงกลด
25 9 9.12 1 1. พิริยศักดิ์ บุญญฐี
26 9.12 1 2. ยุทธนา นาคแจ้ง *
27 9.12 1 3. สุทธินนท์ ปัญโญ
28 10 9.21 1 1. โสภณ ศิริประทุม *
29 9.21 1 2. ธัญพัฒน์ สุขเกิด
30 9.21 1 3. ชินาธิป แสงมณีโชติ *
31 11 9.30 1 1. ศุภกิจ สีลานาแก
32 9.30 1 2. พีชญ์ บรรณบดี *
33 9.30 1 3. นาวิน สกุลศิรสุนทร *
34 12 9.39 1 1. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ *
35 9.39 1 2. พศิน วิจิตรเจริญไพศาล *
36 9.39 1 3. ธนรัชต์ ศรีสถาพร *
37 13 9.48 1 1. ธนกร ตอสี *
38 9.48 1 2. จักรนาถ อินมี *
39 9.48 1 3. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ *
40 14 9.57 1 1. วีรวิชญ์ นาคประชา
41 9.57 1 2. วรุต ขจรกิตติสกุล *
42 9.57 1 3. วิชญ์ ปิติพัฒน์
43 15 10.06 1 1. วาริษ มั่นธรณ์
44 10.06 1 2. ณฐนนท์ ธนูรัตน์ *
45 10.06 1 3. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร *
46 10.06 1 4. กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข *
47 16 8.00 10 1. ดลใจแมน บุญถม
48 8.00 10 2. วรัตกานต์ คุณแก้ว
49 8.00 10 3. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
50 17 8.09 10 1. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย
51 8.09 10 2. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง
52 8.09 10 3. ชนกนันท์ อังกุรเศรณี
53 18 8.18 10 1. อินทุอร บิโชฟฟ์
54 8.18 10 2. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์
55 8.18 10 3. ฐิตาพร สายทิพย์
56 19 8.27 10 1. กัญญาณัฐ สมปอง
57 8.27 10 2. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์
58 8.27 10 3. สรัลชนา รัตนสินธุ์
59 20 8.36 10 1. สุรภา จันทมุณี
60 8.36 10 2. นรมล นุชศิลา
61 8.36 10 3. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
62 21 8.45 10 1. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ
63 8.45 10 2. ณฐชนก ตัณวรรณรักษ์
64 8.45 10 3. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว
65 22 8.54 10 1. ปาริยา สันพนวัฒน์
66 8.54 10 2. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร
67 8.54 10 3. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา
68 23 9.03 10 1. ชเนตตี วรรณแสน
69 9.03 10 2. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ
70 9.03 10 3. นิชา กันภัย
71 24 9.12 10 1. บุษกร มูลฟอง
72 9.12 10 2. ธรรมนิติ์ฎา สีมา
73 9.12 10 3. โยษิตา ขาวหนูนา