#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B (Qualify to Ciputra WorldJunior Golf Championship 2019)#สนาม : Grand Prix Golf Club #วันที่ : 2019-03-07 [R1] #ผู้จัด : TGA -SINGHA
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-06-18 19:48:38 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 7.00 1 1. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์
2 7.00 1 2. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์
3 7.00 1 3. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล
4 2 7.09 1 1. นภษร ทรัพย์มา
5 7.09 1 2. นวพร สุนทรียภาส
6 7.09 1 3. ปิยะธิดา บุญธรรม
7 7.09 1 4. ธนานา คชสารมณี
8 3 7.18 1 1. บุษปภาพร สุขเติม
9 7.18 1 2. อารยา สิงห์ฉลาด
10 7.18 1 3. ปาริยา สันพนวัฒน์
11 7.18 1 4. วรัตกานต์ คุณแก้ว
12 4 7.27 1 1. พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล
13 7.27 1 2. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา
14 7.27 1 3. วงศกร ฝันคำสาย
15 5 7.36 1 1. ปัณณวิชญ์ ชมที
16 7.36 1 2. สิทธินนท์ นิลาพันธ์
17 7.36 1 3. กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี
18 6 7.45 1 1. นนทภัทร วีระเตชะ
19 7.45 1 2. พิรุณพัตร์ สุภางคะรัตน์
20 7.45 1 3. โจนาธาน มิกานดา
21 7.45 1 4. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์
22 7 7.54 1 1. สหชาติ หนูสง
23 7.54 1 2. ปริชญ์ โกศลศศิธร
24 7.54 1 3. อธิษฐ์ เครือประยงค์
25 7.54 1 4. ก้องตระการ ภูครองจิตร
26 8 8.03 1 1. ปภังกร หนูประชุม
27 8.03 1 2. พชรพล บั้งเงิน
28 8.03 1 3. รามิล แซ่ลิ้ม
29 8.03 1 4. นิพพิชฌ์ กลิ่นศรีสุข
30 9 8.12 1 1. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส  -WD
31 8.12 1 2. สิรภพ ยะปาละ
32 8.12 1 3. ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์
33 8.12 1 4. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์
34 10 7.00 10 1. จิวนันท์ มาสูตร
35 7.00 10 2. พิศลยา รวยรื่น
36 7.00 10 3. ชัชชนก หมายเหนี่ยวกลาง
37 11 7.09 10 1. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์
38 7.09 10 2. สิมิลัน วิวัฒน์วงศ์วนา
39 7.09 10 3. บุษกร มูลฟอง
40 12 7.18 10 1. สรัลชนา รัตนสินธุ์
41 7.18 10 2. นิลุบล พันโน
42 7.18 10 3. อัซรี ขันแก้ว
43 7.18 10 4. ขวัญกมล มีสมบูรณ์
44 13 7.27 10 1. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
45 7.27 10 2. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว
46 7.27 10 3. ศิริพร หลวงแนม
47 7.27 10 4. ธรรมนิติ์ฎา สีมา
48 14 7.36 10 1. ทองธนา นาคแจ้ง
49 7.36 10 2. จิรเดช เชาวรัตน์
50 7.36 10 3. ปิยบุตร ทองประวิทย์
51 7.36 10 4. กรภัทร์ เมฆสวี
52 15 7.45 10 1. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช
53 7.45 10 2. ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์
54 7.45 10 3. พงศ์ธรรศ ศุภธนัชภัคชนา
55 7.45 10 4. อครชัย สกุลลี้
56 16 7.54 10 1. จักรนาถ อินมี
57 7.54 10 2. ภาณพ นรสิงห์
58 7.54 10 3. พรหมพจน์ ทรงกลด
59 7.54 10 4. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
60 17 8.03 10 1. ปณโชค แก้วระหัน
61 8.03 10 2. วรวิทย์ วรพันธ์
62 8.03 10 3. ณัฐดนัย ฮาร์ด
63 8.03 10 4. นนนที แสงสุริยาภรณ์
64 18 8.12 10 1. ยุทธนา นาคแจ้ง
65 8.12 10 2. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์
66 8.12 10 3. ศุภกิจ สีลานาแก
67 8.12 10 4. กัณฑ์กฤช พุทธรัสสุ
68 19 8.21 10 1. วิชญ์ ปิติพัฒน์
69 8.21 10 2. วีรวิชญ์ นาคประชา
70 8.21 10 3. ธัญพัฒน์ สุขเกิด
71 8.21 10 4. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ