#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championship 2019#สนาม : สนามนารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ #วันที่ : 2019-10-17 [R1] #ผู้จัด : TGA - SINGHA
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 05:32:57 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. เขมมินทรา งามเหลา
2 07.00 1 2. วาเลนเซีย ชาง
3 07.00 1 3. อุษณีย์ อุดคำเที่ยง
4 2 07.09 1 1. อารยา สิงห์ฉลาด
5 07.09 1 2. กรกนก สูงปานเขา
6 07.09 1 3. ณิชากร ปิ่นประยูร
7 3 07.18 1 1. ปรายฝน พรหมอ่อน
8 07.18 1 2. บุษปภาพร สุขเติม
9 07.18 1 3. ธนานา คชสารมณี
10 4 07.27 1 1. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
11 07.27 1 2. ชลชีวา วงษรัศม์
12 07.27 1 3. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์
13 5 07.36 1 1. ติณณ์ภัทร วิทยาพันธ์ประชา
14 07.36 1 2. ภูพิงค์ จาระนะ
15 07.36 1 3. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี
16 07.36 1 4. กฤษฎิ์ จันทร์ขันดี
17 6 07.45 1 1. รวิพล โกสะรุทธะ
18 07.45 1 2. สุนันทรักษ์ เวชกามา
19 07.45 1 3. กฤตลักษณ์ ระดารงค์
20 07.45 1 4. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา
21 7 07.54 1 1. ทองธนา นาคแจ้ง
22 07.54 1 2. อนุภัทร เทพทับทิม
23 07.54 1 3. อาศิษฐ์ อารีพันธ์
24 07.54 1 4. กรวิชญ์ เยี่ยมศิริ
25 8 08.03 1 1. ศิวัจน์ ธีรภัสสรรัตน์
26 08.03 1 2. สรวิชญ์ อภิญญานันท์
27 08.03 1 3. กรณ์สุชัจจ์ อุดมแก้วอร่าม
28 08.03 1 4. สารัช จันทร์แท่น
29 9 08.12 1 1. สกรรจ์วัฏ มาลา
30 08.12 1 2. นิติพัฒน์ วงศ์ฉัตรทอง
31 08.12 1 3. ณัฐดนัย ฮาร์ด
32 08.12 1 4. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
33 10 08.21 1 1. สกรรจ์พัส มาลา
34 08.21 1 2. ปัณณวิชญ์ ชมที
35 08.21 1 3. อธิษฐ์ เครือประยงค์
36 08.21 1 4. รัชชานนท์ ฉันทนานุวัฒน์
37 11 08.30 1 1. ก้องภพ ไกรแก้ว
38 08.30 1 2. จีณณ์ ชัยกังวาฬ
39 08.30 1 3. ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์
40 08.30 1 4. อนุยุต ปิ่นประยูร
41 12 08.39 1 1. วีรวิชญ์ นาคประชา
42 08.39 1 2. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช
43 08.39 1 3. พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา
44 08.39 1 4. พรหมพจน์ ทรงกลด
45 13 07.00 10 1. สุภัตรา พุทธนวรัตน์
46 07.00 10 2. จิดาภา คิดการ
47 07.00 10 3. ฐายิกา กฤษติยานฤวัต
48 14 07.09 10 1. จุฑามาศ กฤษติยานฤวัต
49 07.09 10 2. กัญนล อร่ามกุล
50 07.09 10 3. คลิตา ลาภาโรจน์กิจ
51 15 07.18 10 1. บัณฑิตา พรจรัสกุล
52 07.18 10 2. สุรภา จันทมุณี
53 07.18 10 3. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง
54 07.18 10 4. จิรสุดา ขุนารักษ์
55 16 07.27 10 1. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล
56 07.27 10 2. นภษร ทรัพย์มา
57 07.27 10 3. ปฏิมา บุญคง
58 07.27 10 4. นัชศนันท์ คำพึ่ง
59 17 07.36 10 1. ณัญญา หินซุย
60 07.36 10 2. นิลุบล พันโน
61 07.36 10 3. ปัทมาวดี กิตติกนก
62 07.36 10 4. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์
63 18 07.45 10 1. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา
64 07.45 10 2. วรัตกานต์ คุณแก้ว
65 07.45 10 3. กัญญาณัฐ สมปอง
66 07.45 10 4. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
67 19 07.54 10 1. ดลใจแมน บุญถม
68 07.54 10 2. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ
69 07.54 10 3. บุษกร มูลฟอง
70 07.54 10 4. สรัลชนา รัตนสินธุ์
71 20 08.03 10 1. ภัทรกูล รจิตวานิช
72 08.03 10 2. ณัทฐเดช เหมทอง
73 08.03 10 3. ฉัตรทิวัส ดำรงศักดิ์ศิริ
74 21 08.12 10 1. สุโชค พรรณนา
75 08.12 10 2. สิริราช โกยสมบูรณ์
76 08.12 10 3. ชยพัทธ์ เพชรพัด
77 22 08.21 10 1. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์
78 08.21 10 2. จิตตวีร์ วุฒิวัฒนพันธุ์
79 08.21 10 3. ศิวกร เกรียงไกร
80 23 08.30 10 1. ชัชพิสิฐ คิดการ
81 08.30 10 2. ปริชญ์ โกศลศศิธร
82 08.30 10 3. สิทธินนท์ นิลาพันธ์
83 08.30 10 4. ศุภณัฎฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ
84 24 08.39 10 1. สิรภพ ยะปาละ
85 08.39 10 2. พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล
86 08.39 10 3. ปารณัท เทิดทินวิทิต
87 08.39 10 4. กิตธาดา โกสะรุทธะ
88 25 08.48 10 1. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์
89 08.48 10 2. ปภังกร หนูประชุม
90 08.48 10 3. พายุ วิทวัสโอฬาร
91 08.48 10 4. ก้องภพ ศรีรัตน์
92 26 08.57 10 1. โจนาธาน มิคานดา
93 08.57 10 2. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส
94 08.57 10 3. กรกร จันทะคัด
95 08.57 10 4. ธนวินท์ ลี