#การแข่งขัน : KHAO YAI COUNTRY CLUB FRIENDS CUP 2020#สนาม : KHAO YAI COUNTRY CLUB #วันที่ : 2020-08-15 [R1] #ผู้จัด : KHAO YAI COUNTRY CLUB
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 18:29:07 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 11.30 1 1.  คุณวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ
2 11.30 1 1.  คุณพรพรรณ ศรีไพบูลย์ (เจี๊ยบ)
3 11.30 1 1.  คุณวัชราภรณ์ กาญจนพลี (ดาว)
4 11.30 1 1.  คุณนภมาศ ลัดพลี (ปอ)
5 11.40 1 2.  คุณศรีพร นิธิพรเดชะ
6 11.40 1 2.  คุณบุรณัชย์ ลิ้มจิตติ (ปุ๋ย)
7 11.40 1 2.  คุณณัฐรดา รวมใหม่
8 11.40 1 2.  คุณพรชัย พูนล้ำเลิศ
9 2 11.30 2 1. คุณสัญชัย จงวิศาล
10 11.30 2 1.  คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
11 11.30 2 1. คุณสมิธ โอบายะวาท
12 11.30 2 1.  คุณวิฑูร ว่องกุศลกิจ
13 11.30 2 1.  คุณปราสพสุข ปราสาททองโอสถ
14 11.40 2 2.  นายอาทิตย์ ลิ้มไพศาล
15 11.40 2 2.  นายอรุณพันธ์ ภู่ทอง
16 11.40 2 2.  น.ส.วีรวรรณ สังข์แก้ว
17 11.40 2 2.  นายโชติ ชูสุวรรณ
18 11.40 2 2.  นายสมพจน์ ธรรมรัตนพฤกษ์
19 3 11.30 3 1.  คุณณพล วรวิทยาการ
20 11.30 3 1.  คุณกันตภัทร์ ชูเชิด
21 11.30 3 1.  คุณไพบูลย์ อังคณากรณ์กุล
22 11.30 3 1.  คุณนรินทร์ วีระมาน
23 11.30 3 1.  คุณณัฐฐนันทร์ เยี่ยมฉวี
24 11.40 3 2.  คุณณัฎฐชัย เกตุแก้ว (อ้วน)
25 11.40 3 2.  คุณเวโรจน์ กัณฑา (รัก)
26 11.40 3 2.  คุณเลิศเลอ เลิศเกียรติดำรงค์ (จิม)
27 11.40 3 2.  คุณเฉลิมพล กาญจนะวรนันท์ (หนึ่ง)
28 11.40 3 2.  คุณวรินทร์ ศรีมหาโชตะ (เจี๊ยบ)
29 4 11.30 4 1.  คุณวิสุทธิ์ เจริญพานิชสันติ (ติ๊ก)
30 11.30 4 1.  Mr.Roger Cua
31 11.30 4 1.  คุณมณฑล หรรษคุณารมณ์ (ฑล)
32 11.30 4 1.  คุณธนาพงศ์ จารุสถิระกุล (เก่ง)
33 11.30 4 1.  คุณพิสุทธิ์ บุตรดีขันธ์ (อ้อ)
34 5 11.30 5 1.  คุณกอบเกียรติ อัศววัฒนาพร (ตือ)
35 11.30 5 1.  คุณสุภรักษ์ ไชยพันธ์ (หนึ่ง)
36 11.30 5 1.  คุณอัครเดช หงษ์ทอง (โอเล่)
37 11.30 5 1.  คุณปุณณรัตน์ พุฒิคฤโฆษ (ฟอร์ต)
38 11.30 5 1.  คุณศิรวิชญ์ พณิชยานนท์ (มอนด์)
39 11.40 5 2.  คุณพิสิษฐ์ ปิยะภาคุณวัฒน์ (ปุ่น)
40 11.40 5 2.  คุณไพโรจน์ รังศิริวิทยากร (จาย)
41 11.40 5 2.  คุณสุทัศน์ บูรณคุณามณี (ป๊อกซ่า)
42 11.40 5 2.  คุณบิว
43 11.40 5 2.  คุณพงศกร บูรณคุณามณี (ปลั้ก)
44 6 11.30 6 1.  คุณสุธีร์ เฉลิมกาญจนา (ตี้)
45 11.30 6 1.  คุณจิรายุ ใจรักษ์ (จุ๊บ)
46 11.30 6 1.  คุณชยุต ตุลยนิติกุล (ติ้)
47 11.30 6 1.  คุณสุกฤษฎิ์ วิเศษสัจจา (ไอซ์)
48 11.30 6 1.  คุณณรงค์ศักดิ์ ดิษฐ์ครบุรี (เอ)
49 11.40 6 2.  คุณประวิทย์ คำใส
50 11.40 6 2. คุณประสาน ปุยะติ
51 11.40 6 2.  คุณกิติพจน์ เพชรนรินทร์
52 11.40 6 2.  คุณวิบูลย์ เดชาติวัฒนา
53 11.40 6 2.  คุณพินิจ วิเศษดอนหวาย
54 7 11.30 7 1.  นพ.ศรัณย์ อินทกุล
55 11.30 7 1.  นพ.อดินันท์ กิตติรัตนไพบูลย์
56 11.30 7 1.  คุณกลินท์ สารสิน
57 11.30 7 1.  นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ
58 11.30 7 1.  พล.ต.ท. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
59 11.40 7 2.  คุณวรวุฒิ อ้นอารี
60 11.40 7 2.  ผอ.ครรชิต ศรีนพวรรณ
61 11.40 7 2.  นายอำเภอ สุพันธ์ ศิลปสุวรรณ
62 11.40 7 2.  คุณยุทธกล สวงโท
63 11..40 7 2.  ผอ.ธนะชัย อินทรศร
64 8 11.30 8 1.  คุณสมบูรณ์ ฉายาวิจิตรศิลป์
65 11.30 8 1.  พ.ต.อ.อรพล โคตรโนนกอก
66 11.30 8 1.  คุณกนิษฐ์ สารสิน
67 11.30 8 1.  ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์
68 11.30 8 1.  นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น
69 9 11.30 9 1.  คุณบุญช่วย แสนดี
70 11.30 9 1.  พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง
71 11.30 9 1.  พ.ต.ท.สุรนาท สกลวรรธน์
72 11.30 9 1.  ผอ.สุพล คำเสนาะ
73 11.30 9 1.  คุณกมิชา พงษ์สว่าง
74 11.40 9 2.  นายฐนกฤต โชติวัฒนาธาดา
75 11.40 9 2.  นายสุขุมภัทร ดาบจันทร์
76 11.40 9 2.  นายอุทัย จันทร์หมื่นไวย
77 11.40 9 2.  นายวิสุทธิ์ ศรีบุบผา
78 11.40 9 2.  นายภราดร โคตรทัศน์
79 10 11.30 10 1.  คุณณัฐพล มณีเนตร
80 11.30 10 1.  คุณอิทธิ ทองแตง
81 11.30 10 1.  คุณพิษณุ สุวรรณาคม
82 11.30 10 1.  คุณไพบูลย์ เฟื่องฟูสกุล
83 11.30 10 1.  คุณศุภกร พะวันนา
84 11.40 10 2.  คุณอธิรัชต์ เทพวัลย์
85 11.40 10 2.  นพ.วีรยะ เภาเจริญ
86 11.40 10 2.  นพ.ดุสิต ปัญญาประเสริฐ
87 11.40 10 2.  คุณปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์
88 11.40 10 2.  นพ.กิติกรณ์ ชลวิสุทธิ์
89 11 11.30 11 1.  Mr. Michael Mitchell
90 11.30 11 1.  คุณสมิทธ์ ปราสาททองโอสถ
91 11.30 11 1.  คุณวิษณุ อัศเวศน์
92 11.30 11 1.  คุณกิตติโชติ ภวเสช
93 11.30 11 1.  คุณเปรมดลฉัตร จารุสิงหนันทน์
94 12 11.30 12 1.  คุณวัชรินทร์ สิงต๊ะนะ
95 11.30 12 1.  รศ.นพ. อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
96 11.30 12 1.  คุณเมธี พฤติสาลิกร
97 11.30 12 1.  คุณรุ่งฟ้า จิระวุฒิพงศ์
98 11.30 12 1.  คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ
99 11.40 12 2.  นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
100 11.40 12 2.  นพ.สุทัศน์ ศรีวิไล
101 11.40 12 2.  นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
102 11.40 12 2.  คุณรุ่งฟ้า ศรีวิไล
103 11.40 12 2. คุณธงชัย เขมรัตน์ตระกูล
104 13 11.30 13 1.  พล.ท.สุชาติ วงษ์มาก
105 11.30 13 1.  นายศวีย์ วัฒนธีระกิจจา
106 11.30 13 1.  พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก
107 11.30 13 1.  น.ส.บุณฑริก บุญศิริ
108 11.30 13 1.  นายวีรวิชญ์ เจริญสินสิริธร
109 11.40 13 2.  ผศ.นพ.อรรถภูมิ สู่ศุภอรรถ
110 11.40 13 2.  นพ นิวัติ อินทรวีเชียร
111 11.40 13 2.  นพ. ชลิต ทองประยูร
112 11.40 13 2.  นพ ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ
113 11.40 13 2.  นพ.วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี
114 14 11.30 14 1.  คุณโอภาส สามเสน
115 11.30 14 1.  คุณอดุลย์ศักดิ์ มณีวงศ์
116 11.30 14 1.  คุณนพชัย วีระมาน
117 11.30 14 1.  คุณมลทา ภรณ์พิริยะนิยม
118 11.30 14 1.  คุณวุธชิรา แจ้งประจักษ์
119 11.40 14 2.  คุณ ธีรโชติ กองล้ำเกียรติ
120 11.40 14 2.  คุณ เชิดศักดิ์ พรหมคุปต์
121 11.40 14 2.  คุณ นพดล แปงแสน
122 11.40 14 2.  คุณ ยศดนัย กมลภานัส
123 11.40 14 2.  คุณ วันชัย ถนัดค้า
124 15 11.30 15 1.  คุณสมพล จูห้อง
125 11.30 15 1.  คุณธนา เลาหชัยนันท์
126 11.30 15 1.  คุณอนุชิต สารีพันธ์
127 11.30 15 1. คุณธนัต
128 11.30 15 1.  คุณเอกวัฒน์ จูห้อง
129 16 11.30 16 1.  นพ.วัฒนา ช่ออารี
130 11.30 16 1.  คุณสนั่น พัชรเตชโสภณ
131 11.30 16 1.  คุณสราวุฒิ นุ่นจำนงค์
132 11.30 16 1.  คุณสุภาพ โกสีนาม
133 11.30 16 1.  คุณศราวุฒิ กุลวิเศษ (ปาร์คเกอร์)
134 11.40 16 2.  คุณฉลอง จุฑาศรี
135 11.40 16 2.  คุณวิษณุ ธาทอง
136 11.40 16 2.  คุณสุรศักดิ์ เจริญรัตน์
137 11.40 16 2.  คุณกิตติชัย แสวงวงษ์
138 11.40 16 2.  คุณสมลักษณ์ กิ่งมาก
139 17 11.30 17 1.  Mr.Jason Peng
140 11.30 17 1.  นพ.พิเชษฐ์ ชุนพิพัฒน์
141 11.30 17 1.  พลตรี นพ.นิวัฒน์ บุญยืน
142 11.30 17 1.  นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม
143 11.30 17 1.  พลตรี นพ.วสันต์ สุเมธสิทธิกุล
144 18 11.30 18 1.  นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร
145 11.30 18 1.  คุณบัณฑิต ศุภกิจบัญชา
146 11.30 18 1.  นพ.ปริทัศน์ ศุกรีเขตร
147 11.30 18 1.  คุณศรีภพ สารสาส
148 11.30 18 1.  คุณวิจิตร พนายิ่งไพศาล
149 11.40 18 2.  คุณกัลยรัตน์ วิทูรปกรณ์
150 11.40 18 2.  รศ.การุณ ใจปัญญา
151 11.40 18 2.  คุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน
152 11.40 18 2.  รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์
153 11.40 18 2.  คุณครองพงษ์ คล้ายมณี