#การแข่งขัน : Blue Sapphire Golf CUP 2020 # 6#สนาม : Blue Sapphire Golf and Resort #วันที่ : 2020-11-28 [R1] #ผู้จัด : Blue Sapphire
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2023-11-30 08:41:51 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1 1 12.30 1 1. 2.ผอ.ประเสริฐ มุกประดับ
2 12.30 1 1. 5.คุณสานิย์ พุกวงษ์
3 12.30 1 1. 3.คุณอภิชาติ แย้มละออ
4 12.30 1 1. 1.ดร.สุริยงค์ ชวนขยัน
5 12.30 1 1. 6.คุณธนดล ลาภทิพย์มนต์
6 12.30 1 1. 4.คุณอรุญ แห้วเพชร
7 12.30 1 2. คุณธมณ ต่อเติมกิจชัย
8 12.30 1 2. คุณวิชัย ต่อเติมกิจชัย
9 12.30 1 3. 5.คุณขวัญชัย
10 12.30 1 3. 3.คุณเจษฏา
11 12.30 1 3. 1.คุณสมยศ
12 12.30 1 3. 6.คุณปัณณทัต
13 12.30 1 3. 4.คุณเฟิร์ส  -RTD
14 12.30 1 3. 2.คุณภัทรชัย
15 2 12.30 2 1. 3.คุณMike Cotter
16 12.30 2 1. 1.คุณมั่นคง
17 12.30 2 1. 4.คุณรังสรรค์
18 12.30 2 1. 2.คุณจุลมาศ
19 3 12.30 3 1. 5.คุณพิชิต
20 12.30 3 1. 3.คุณธเนศ
21 12.30 3 1. 1.คุณสถาปัตถ์
22 12.30 3 1. 6.คุณมนัส
23 12.30 3 1. 4.คุณพุฒิชงค์
24 12.30 3 1. 2.วิมล
25 12.30 3 2. 4.คุณหนิง
26 12.30 3 2. 1.คุณคงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
27 12.30 3 2. 3.คุณสมบูรณ์
28 12.30 3 2. 2.คุณดวงใจ ศรีสวัสดิ์
29 12.30 3 3. 3.คุณศิรเมศร์ + ผู้ติดตาม
30 12.30 3 3. 2.คุณสงกรานต์
31 12.30 3 3. 5.คุณวรชาติ+ผู้ติดตาม
32 12.30 3 3. 1.คุณสมภพ
33 12.30 3 3. 4.คุณสุรีย์พร(นอนเดี่ยว)
34 4 12.30 4 2. 5.ชนพล
35 12.30 4 2. 3.คุณชนสิทธิ์ เอี่ยมละออ
36 12.30 4 2. 1.คุณพสุธา ไชยเวช
37 12.30 4 2. 4.คุณวิกรม คุณสมบัติ
38 12.30 4 2. 6.คุณชาติชาย
39 12.30 4 2. 2.คุณพงศ์วุฒิ อภิชยางกุล
40 12.30 4 3. 1.สมชาย
41 12.30 4 3. 2.อุทัย(แดง)
42 12.30 4 3. 4.คุณสุภาพ
43 12.30 4 3. 3.วินัย
44 5 12.30 5 1. 4.คุณบุญธรรม วรรณรัตน์  -RTD
45 12.30 5 1. 2.คุณสมหมาย ประสิทธิ์
46 12.30 5 1. 3.คุณภัทรพล เล่าเปี่ยม
47 12.30 5 1. 1.คุณธนาวุฒิ ท้วมสมบุญ
48 12.30 5 2. 4.คุณจักรกริช วีร์วรเดช
49 12.30 5 2. 2.คุณชนพัฒน์ นวลักษณ์
50 12.30 5 2. 5.คุณสุรพล พินิจชอบ
51 12.30 5 2. 3.คุณณัฐพล ศุกระศร
52 12.30 5 2. 1.คุณสมเกียรติ เกิดจงรักษ์
53 12.30 5 3. 2.คุณเชาว์
54 12.30 5 3. 1.รองไก่
55 12.30 5 3. 4.คุณอุทัย
56 12.30 5 3. 3คุณประดิษฐ์
57 6 12.30 6 1. 4.คุณรัชพลต์ สุทนต์
58 12.30 6 1. 2.คุณสงคราม เสงี่ยมพักตร์
59 12.30 6 1. 3.คุณรณกร รังสีไตรเดช
60 12.30 6 1. 1.คุณภิญโญ เอี่ยมภู่
61 12.30 6 2. 7.คุณนันทพล
62 12.30 6 2. 3.คุณศุภชัย
63 12.30 6 2. 1.คุณวุฒิชัย
64 12.30 6 2. 6.คุณอเนอก
65 12.30 6 2. 4.คุณสันทัด
66 12.30 6 2. 2.คุณศุภชาติ
67 12.30 6 2. 5.คุณปัญญรวิช