#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2564#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2020-12-21 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 05:48:29 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. ต้นแสง นันยะ
2 07.00 1 2. พร้อมรบ สาระพล*
3 07.00 1 3. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี*
4 2 07.09 1 1. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์
5 07.09 1 2. ณัทกร เหล่าชุมพล
6 07.09 1 3. สุโชค พรรณนา
7 3 07.18 1 1. ศุภกร อมรชัยชาญ
8 07.18 1 2. ก้องภพ ศรีรัตน์
9 07.18 1 3. อาศิษฐ์ อารีพันธ์*
10 07.18 1 4. พลกฤต ผาวิชัย
11 4 07.27 1 1. อครชัย สกุลลี้*
12 07.27 1 2. กิตธาดา โกสะรุทธะ
13 07.27 1 3. ณัทฐเดช เหมทอง
14 07.27 1 4. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
15 5 07.36 1 1. ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์
16 07.36 1 2. โจนาธาน มิคานดา
17 07.36 1 3. ศุภภณ อมรชัยชาญ
18 07.36 1 4. ปริชญ์ โกศลศศิธร
19 6 07.45 1 1. ณฐนนท ธนูรัตน์*
20 07.45 1 2. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป*
21 07.45 1 3. ณัฐพล อุดมรัตน์*
22 07.45 1 4. กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข*
23 7 07.54 1 1. รามิล แซ่ลิ้ม
24 07.54 1 2. ปัญญาภัทร์ ขันติยู
25 07.54 1 3. เอกบุรุษ วานิชชานนท์*
26 07.54 1 4. รชต วิณวัณฑ์*
27 8 08.03 1 1. ก้องภพ ไกรแก้ว
28 08.03 1 2. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต*
29 08.03 1 3. ภูธเนษฐ์ กังวล
30 08.03 1 4. อธิษฐ์ เครือประยงค์
31 9 08.12 1 1. ภูษณะ พุทธชนาธิป*
32 08.12 1 2. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช*
33 08.12 1 3. พรหมพจน์ ทรงกลด
34 08.12 1 4. สิรภพ ยะปาละ
35 10 08.21 1 1. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส
36 08.21 1 2. ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์*
37 08.21 1 3. พิชยุตม์ สิมะอารีย์*
38 08.21 1 4. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน*
39 11 08.30 1 1. ชนาดล ดนตรี
40 08.30 1 2. ณัฐพงค์ รัชธร*
41 08.30 1 3. วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์*
42 08.30 1 4. จีณณ์ ชัยกังวาฬ*
43 12 07.00 10 1. สุภัตรา พุทธนวรัตน์
44 07.00 10 2. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
45 07.00 10 3. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา*
46 13 07.09 10 1. ศศิกานต์ หลวงนิติกุล
47 07.09 10 2. ธราพัชร์ ปัญญา
48 07.09 10 3. พิมพ์พิศา รับรอง
49 14 07.18 10 1. กัญนล อร่ามกุล
50 07.18 10 2. ชลชีวา วงษรัศม์
51 07.18 10 3. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
52 07.18 10 4. อภิสรา วรรณพงษ์
53 15 07.27 10 1. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์
54 07.27 10 2. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย*
55 07.27 10 3. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา*
56 07.27 10 4. สรัลพร เกตุสุวรรณ์
57 16 07.36 10 1. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์
58 07.36 10 2. พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์
59 07.36 10 3. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง
60 07.36 10 4. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์
61 17 07.45 10 1. ธัญจิรา อิสสระพล
62 07.45 10 2. ธนานา คชสารมณี
63 07.45 10 3. กนกวรรณ งามวงค์*
64 07.45 10 4. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์
65 18 07.54 10 1. สุรภา จันทมุณี
66 07.54 10 2. ธรรมนิติ์ฎา สีมา*
67 07.54 10 3. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์*
68 07.54 10 4. ศุทธินี งามขำ
69 19 08.03 10 1. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์
70 08.03 10 2. Eila Galitsky
71 08.03 10 3. วรัตกานต์ คุณแก้ว
72 08.03 10 4. นวพร สุนทรียภาส
73 20 08.12 10 1. บุษปภาพร สุขเติม
74 08.12 10 2. สรัลชนา รัตนสินธุ์*
75 08.12 10 3. ปนัสยา สมจิตต์*
76 08.12 10 4. โยษิตา ขาวหนูนา*