#การแข่งขัน : Winner Golf Amateur Championship 2021#สนาม : Panya Indra Golf Club #วันที่ : 2021-03-16 [R1] #ผู้จัด : Winner Golf
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-06-18 19:30:47 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 06.30 1 1. นนทนันท์ มารศรี
2 06.30 1 2. ภูดิท พรหมศร
3 06.30 1 3. ภากร เนียมแสง
4 06.30 1 4. จันธิชัย ผิวสะอาด
5 2 06.40 1 1. ปภังกร อิทธิรัตน์ชัย
6 06.40 1 2. พงศ์ศักดิ์ เพชรเศรษฐ  -DQ
7 06.40 1 3. จักรนาถ อินมี
8 06.40 1 4. วีรวิชญ์ พิชญพิศาล
9 3 06.50 1 1. วิชญภัทร สินสร้าง
10 06.50 1 2. เอกธนัช เตชะสาย
11 06.50 1 3. ปริวรรต พฤกษ์วัฒนากุล
12 06.50 1 4. อริยวัตร จูปราง (AM) (Am)
13 4 07.00 1 1. ภูมิพงศ์ วัฒนวิจิตร
14 07.00 1 2. พีรวิทย์ ศรีธัญรัตน์
15 07.00 1 3. สุขทัช สโมสร
16 07.00 1 4. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ (AM) (Am)
17 5 07.10 1 1. นราธิป อาร์มสตอง
18 07.10 1 2. สมปราชญ์ รัตนสุวรรณ
19 07.10 1 3. อรรถพล ศรีบุญแก้ว
20 07.10 1 4. กรภัทร์ เมฆสวี (AM) (Am)
21 6 07.20 1 1. ฐิติพัศ เล็ม
22 07.20 1 2. ภัทรพงษ์ ศุภพันธ์
23 07.20 1 3. ทัตพงศ์ ชุติมาภรณ์
24 07.20 1 4. ชยเดช พลซื่อ (AM) (Am)
25 7 07.30 1 1. ธนภูมิ ครรชตวรกุล
26 07.30 1 2. ธนกร ตอสี
27 07.30 1 3. สุกฤษฎิ์ เรืองกาญจนสุรีย์
28 07.30 1 4. สารัช จันทร์แท่น (AM) (Am)
29 8 07.40 1 1. วิศรุต ปริปุณณะ
30 0740 1 2. นพรัฐ พานิชผล
31 07.40 1 3. รณชัย จำนงค์
32 07.40 1 4. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย (AM) (Am)
33 9 07.50 1 1. ณัฐนนท์ กับปินะ
34 07.50 1 2. จักรพันธ์ เปรมสิริกรณ์
35 07.50 1 3. ชนะโชค เดชภิรัตนมงคล
36 07.50 1 4. สุภกรณ์ อภิสนธิ์ (AM) (Am)
37 10 08.00 1 1. อมรินทร์ กรัยวิเชียร
38 08.00 1 2. กษิดิศ เล็บครุฑ
39 08.00 1 3. วรสรณ์ สุวรรณพนัง
40 08.00 1 4. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล (AM) (Am)
41 11 08.10 1 1. ธันยากร ครองผา
42 08.10 1 2. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล
43 08.10 1 3. วีรวิทย์ สกุลเจริญรัตน์
44 08.10 1 4. ไวกูณฐ์ ธีรชนรุ้งไพศาล
45 12 08.20 1 1. ศิริ ศิริเจริญ
46 08.20 1 2. ศักดิ์ชัย ศิริมายา
47 0820 1 3. ธนรัชต์ ศรีสถาพร
48 08.20 1 4. วรเดช แจ้งพันธุ์
49 13 08.30 1 1. สัตยา ทรัพย์อัประไมย
50 08.30 1 2. วุฒิพงศ์ สีหพันธ์
51 08.30 1 3. ภูมิ ภัทโรพงศ์
52 08.30 1 4. กัณณ์วริทธิ์ วิไลธำรงกุล
53 14 08.40 1 1. วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร
54 08.40 1 2. ณัทพงศ์ นิยมชน
55 08.40 1 3. HENDRIK ANDRIES HERMAN  -WD
56 08.40 1 4. ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล
57 15 08.50 1 1. ดลภัทรไชย นิยมชน
58 08.50 1 2. ศุภโชค ละเอียด
59 08.50 1 3. จาตุรนต์ ดวงไพชุม
60 08.50 1 4. ภัคตร์ ประดิษฐ์แท่น
61 16 09.00 1 1. กุลพัชร์ สามเสน
62 09.00 1 2. ภูริ บุญญากาศ 
63 09.00 1 3. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร
64 09.00 1 4. พิสิฐ กิจเวช
65 17 06.30 10 1. ว่าที่ ร.ต.สุชาติ หอมพวงภู่
66 06.30 10 2. ธนบดี สุจริตชัย
67 06.30 10 3. ศรัณวุฒิ มีสวัสดิ
68 06.30 10 4. ภูมิ พรเจริญทรัพย์
69 18 06.40 10 1. พลวัตร รัตนเลิศธาดา
70 06.40 10 2. คุณานนต์ แม้นเขียว
71 06.40 10 3. นรัส เหลืองเพชราภรณ์
72 06.40 10 4. ปาณัท โพธิทัต
73 19 06.50 10 1. นคร นวลรักษา
74 06.50 10 2. เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล
75 06.50 10 3. ณัฐชนนท์ วิวัฒน์ธนาฒย์
76 06.50 10 4. ชัยวัฒน์ ขุนไลย์ (AM) (Am)
77 20 07.00 10 1. ฐิติพันธุ์ กุดั่น
78 07.00 10 2. ภีสะภัสสร์ ดวงทิพย์บุลากร
79 07.00 10 3. วรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
80 07.00 10 4. JAE HO LIM (AM) (Am)
81 21 07.10 10 1. กฤตชยพล สินไชย
82 07.10 10 2. สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล
83 07.10 10 3. ชาคริส แก้วศรีปราช
84 07.10 10 4. วีรพล ดำรงศิลป์สกุล (AM) (Am)
85 22 07.20 10 1. ณสรร เศรษฐบุตร
86 07.20 10 2. สุกษฏิ์ สุวรรณศรี
87 07.20 10 3. อดิสินธุ์ เจริญสุข
88 07.20 10 4. นนทน์ชลธร อิงค์เพ็น (AM) (Am)
89 23 07.30 10 1. วรวิทย์ วรพันธ์
90 07.30 10 2. วัชร​ชัย ​พันธ์​แก้ว​
91 07.30 10 3. พิพิธ เขตรขัน
92 07.30 10 4. ปภาวิน คงมีลาภ (AM) (Am)
93 24 07.40 10 1. ธนกฤต ชัยศิลปิน
94 07.40 10 2. ชัยสิทธิ์ ไชยโชติ
95 07.40 10 3. มนตรี เจริญสุข
96 07.40 10 4. เจเรมี จันทร์หอม (AM) (Am)
97 25 07.50 10 1. ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์
98 07.50 10 2. โกมล นิ่งกลาง
99 07.50 10 3. ธนพล เจริญสุข
100 07.50 10 4. ผล สุดสวาท (AM) (Am)
101 26 08.00 10 1. วุฒิวิทย์ เจริญพรอนุกูล
102 08.00 10 2. ณัฐพล พรมทอง
103 08.00 10 3. จักรภัทร ฮ้อแสงชัย
104 08.00 10 4. ณฐกร วิชชุชาญ (AM) (Am)
105 27 08.10 10 1. สถิต สาธิตสำราญ  -DQ
106 08.10 10 2. เชาวลิต ผลาผล
107 08.10 10 3. PAUL HARRIS
108 08.10 10 4. พิสิษฐ์ เดชภพ
109 28 08.20 10 1. PHACHANH SRIPHAYVANH
110 08.20 10 2. วาริษ​ มั่นธรณ์
111 08.20 10 3. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ
112 08.20 10 4. กูลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ์
113 29 08.30 10 1. ภาณุวิชญ อำนวยพล
114 08.30 10 2. วิชยานนท์ โชติหิรัญรุ่งเรือง
115 08.30 10 3. MULDER LOUALDAN JACOBUS
116 08.30 10 4. สุทธินันท์ สินสันธิ์เทศ
117 30 08.40 10 1. อนาวิญท์ เกียรติลัชชานนท์
118 08.40 10 2. เดชาวัต เพชรประยูร
119 08.40 10 3. พงศ์ภูมินท์ กล้าหาญ
120 08.40 10 4. สิทธิพงศ์ ศรีภัทรประสิทธิ์
121 31 08.50 10 1. อาทิตยพงศ์ ศรีภัทะประสิทธิ์
122 08.50 10 2. ATSUSHI NAKAMURA
123 08.50 10 3. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
124 08.50 10 4. ณพล บุญบูชาไชย
125 32 09.00 10 1. THOM DINGWALL  -DQ
126 09.00 10 2. บวร บวรรัตนารักษ์ 
127 09.00 10 3. ภัทรวัต อภิญญพานิชย์
128 09.00 10 4. ชินาธิป แสงมณีโชติ