#การแข่งขัน : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2565#สนาม : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #วันที่ : 2021-12-13 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 07:05:18 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 8.00 1 1. กิตติภัค เอกมณีนิล
2 8.00 1 2. ก้องภพ ศรีรัตน์
3 8.00 1 3. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส
4 8.00 1 4. ไกรวิทย์ ชูกลิ่น
5 2 8.09 1 1. ศิวกร เกรียงไกร
6 8.09 1 2. สรัล จันทราทิตย์
7 8.09 1 3. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์
8 8.09 1 4. ปรินทร์ สารสมุทร
9 3 8.18 1 1. คุณานนต์ กอวณิชกุล
10 8.18 1 2. ปภังกร หนูประชุม
11 8.18 1 3. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์
12 8.18 1 4. ลีโอ ไวท์
13 4 8.27 1 1. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ *
14 8.27 1 2. กิตติพศ ไทยประยูร *
15 8.27 1 3. ภูธเนษฐ์ กังวล
16 8.27 1 4. ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม *
17 5 8.36 1 1. พิษณุ ศิริเมฆา *
18 8.36 1 2. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป *
19 8.36 1 3. นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข
20 8.36 1 4. กฤตลักษณ์ ระดารงค์ *
21 6 8.45 1 1. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
22 8.45 1 2. ปัญญาภัทร์ ขันติยู
23 8.45 1 3. ณัทกร เหล่าชุมพล *
24 8.45 1 4. ภูษณะ พุทธชนาธิป *
25 7 8.54 1 1. สุขสันต์ ไขแสง
26 8.54 1 2. ยุทธนา นาคแจ้ง *
27 8.54 1 3. ประกฤษฎิ์ จุมพลา
28 8.54 1 4. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย *
29 8 9.03 1 1. ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่
30 9.03 1 2. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต *
31 9.03 1 3. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี *
32 9.03 1 4. สุโชค พรรณนา
33 9 9.12 1 1. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช *
34 9.12 1 2. อชิร ชุมชัยเวทย์
35 9.12 1 3. อธิษฐ์ เครือประยงค์ *
36 9.12 1 4. พรภัทร์ ฤชุทัศน์สกุล
37 10 9.21 1 1. ศุภภณ อมรชัยชาญ
38 9.21 1 2. ต้นแสง นันยะ *
39 9.21 1 3. จิรเดช เชาวรัตน์ *
40 9.21 1 4. ปรมินทร์ อินรักษา *
41 11 9.30 1 1. ณฐนนท ธนูรัตน์ *
42 9.30 1 2. ณัฐพงค์ รัชธร *
43 9.30 1 3. พลกฤต ผาวิชัย
44 9.30 1 4. รามิล แซ่ลิ้ม
45 12 8.00 10 1. ฐิติรัตน์ ศิลาคำ
46 8.00 10 2. บุราสิริ ยุติโยธิน
47 8.00 10 3. ภูษณิศา เอกก้านตรง *
48 13 8.09 10 1. สาริศา พจนาลัย
49 8.09 10 2. สิมิลัน แชร์
50 8.09 10 3. อติกานต์ เชิดชู
51 14 8.18 10 1. ธราพัชร์ ปัญญา
52 8.18 10 2. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช
53 8.18 10 3. เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์
54 15 8.27 10 1. อารยา สิงห์ฉลาด
55 8.27 10 2. ศธรกัญ เที่ยงศรี
56 8.27 10 3. วราพร วิมลวรรณ
57 16 8.36 10 1. ธัญจิรา อิสสระพล
58 8.36 10 2. ปริม ปราชญ์นคร
59 8.36 10 3. บุญชิตา ศรีวงศ์งาม
60 17 8.45 10 1. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ
61 8.45 10 2. จุฬธิดา สีมา
62 8.45 10 3. เขมมินทรา งามเหลา
63 18 8.54 10 1. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์
64 8.54 10 2. ณิชากร ปิ่นประยูร
65 8.54 10 3. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา *
66 19 9.03 10 1. อชิรญาณ์ ศรีวงษ์
67 9.03 10 2. ภิมพิศา สีสุธรรม *
68 9.03 10 3. พิมพ์พิศา รับรอง
69 20 9.12 10 1. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล
70 9.12 10 2. สรัลพร เกตุสุวรรณ์
71 9.12 10 3. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม
72 21 9.21 10 1. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์
73 9.21 10 2. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ *
74 9.21 10 3. สุรภา จันทมุณี *