#การแข่งขัน : การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2564 ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก#สนาม : Cascata Golf Club (Course A-D) #วันที่ : 2021-12-18 [R1] #ผู้จัด : ชมรมกอล์ฟศิษย์เก่าโรงเรียนทวีธาภิเศก
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-19 07:04:28 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 11.00 1 1. ภูธนะ ตันสกุล  -RTD
2 11.00 1 2. พล.ร.ท.สุรนันท์ แสงรัตนกูล
3 11.00 1 3. เสรี ธนาภูวนันต์  -RTD
4 11.00 1 4. กฤษ ตันสกุล
5 2 12.00 1 1. วันชัย เทียนชวลิต  -RTD
6 11.08 1 2. อนุสรณ์ เจริญนุกูล
7 11.08 1 3. ปรีดา ตันประเสริฐ
8 11.08 1 4. ดร.ธีระ แทนศิริ
9 11.08 1 5. คุนาทร จะยะวงศ์
10 11.08 1 6. ไชยวัฒน์ โสตถิยาภัย
11 3 11.16 1 1. รังสิต เจียมปัญญา
12 11.16 1 2. สมบุญ โชติหิรัญพาณิชน์
13 11.16 1 3. รุ่งชัย เพิงระนัย
14 11.16 1 4. ชาย รุ่งทิวาเรืองรอง
15 11.16 1 5. ดร.ไพศาล แหล่งสนาม
16 4 11.24 1 1. จรัส โตสมภาพ
17 11.24 1 2. สมพงษ์ เอื้อเจริญศรี
18 11.24 1 3. มาโนช อภิชนะกุลชัย
19 11.24 1 4. พล.ร.ต. อดิศักดิ์ แจงเล็ก  -RTD
20 11.24 1 5. กิติศักดิ์ ลัดดากลม
21 11.24 1 6. นพดล วิมลศิริพรรณ
22 5 11.32 1 1. ดร.มนตรี อัตถทิพพหลคุณ
23 11.32 1 2. สุวิทย์ ลีรุ่งเรือง
24 11.32 1 3. ณัฐพงษ์ โกวิทลวากุล
25 11.32 1 4. อัครเดช นรการผดุง
26 11.32 1 5. ภูษิต ศังขวณิช
27 11.32 1 6. ภูภฤศ ศังขวณิช
28 6 11.40 1 1. ปฏิพัทธิ์ ลิวเรืองกุล
29 11.40 1 2. อำนาจ ลิปิสุวรรณพงศ์
30 11.40 1 3. อธิป ดิษฐเกษร
31 11.40 1 4. ปารินทร์ ปุณโณปถัมภ์
32 11.40 1 5. พลัฏฐ์ ทับทิม
33 11.40 1 6. โกเมนทร์ จันทร์คำ
34 10 11.00 10 1. พล.อ.ท.จุลจรูญ แสงงำพาล
35 11.00 10 2. สมพงษ์ สินวัด
36 11.00 10 3. แสงสินธุ์
37 11.00 10 4. จิโรจน์ สุทธิอาภา
38 11 11.08 10 1. เสกสม ดีนุช
39 11.08 10 2. พูนศักดิ์ โชคนำชัย
40 11.08 10 3. ชาญเรือง เหลืองนิมิตรมาศ
41 11.08 10 4. นิติรุจน์ รัตนโรจน์สิริ
42 11.08 10 5. สุพจน์ จรุงชัยนานนท์
43 11.08 10 6. อมร เกตุทอง
44 12 11.16 10 1. สมชาย พึ่งฤกษ์ดี
45 11.16 10 2. ชาตรี ยิ้มรักษา
46 11.16 10 3. นุสิทธิ์ เตชะเศรษฐพงษ์
47 11.16 10 4. ฐภูพศุตม์ สงวนทรัพย์
48 11.16 10 5. ชยากร ดาวทองประเสริฐ
49 11.16 10 6. ศักณัฐ ลัดดากลม
50 13 11.24 10 1. สุรพจน์ สันตยารมย์
51 11.24 10 2. พ.อ.วิระ เธียรธโนปจัย
52 11.24 10 3. น.พ.อนุชิต กิจสมบัติ
53 11.24 10 4. นิคม เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์
54 11.24 10 5. วิบูลย์
55 11.24 10 6. ยุทธ
56 14 11.32 10 1. ไชยกร
57 11.32 10 2. ไตรพิชิต วัฒนวิจิตร
58 11.32 10 3. พินิจ ขัณฑ์เพชรางกูร
59 11.32 10 4. นพ.บรรเจิด พุ่มไทรย์
60 11.32 10 5. ปองเทพ ชลวิไล
61 11.32 10 6. ปวรพัฒน นิธิวัฒน์ไชย
62 15 11.40 10 1. ธนกฤต บรรเจิดธนโชติ
63 1140 10 2. เจนยุทธ พงศ์เต็มสุข
64 11.40 10 3. คณิสร สำเภาอินทร์
65 11.40 10 4. เกษมศักดิ์ สนธิโพธิ์
66 11.40 10 5. สุกิจ เลิศโตมรสกุล
67 11.40 10 6. กันตพัฒน์ ชูเชิด