#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to SINGHA Thailand Junior World Golf Championships#สนาม : Narai Hill Golf Resort & Country Club (Course A - C) #วันที่ : 2022-09-29 [R1] #ผู้จัด : TGA - SINGHA
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-06-18 18:29:24 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. ชิชา ไกรกีรติ
2 07.00 1 2. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา
3 07.00 1 3. กฤษฎิ์ จันทรขันตี
4 2 07.10 1 1. พิพัฒน์ สินธุวาปี
5 07.10 1 2. ปราชญ์ภูมิ กาญจนสุดา
6 07.10 1 3. ปรานต์ พูลเพิ่ม
7 3 07.20 1 1. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี
8 07.20 1 2. ทรงสิทธิ์ กองทรง
9 07.20 1 3. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ
10 4 07.30 1 1. ศาสตรา มาหา
11 07.30 1 2. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ
12 07.30 1 3. ราชศักดิ์ สุระสัจจะ
13 07.30 1 4. กฤตณัฐ ภูมมะภูติ
14 5 07.40 1 1. กันต์ สุภาการ
15 07.40 1 2. พัชรพล สายหยุด
16 07.40 1 3. ก้องภพ ศรีรัตน์
17 07.40 1 4. ชัยภัทร วงเวียน
18 6 07.50 1 1. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิตกุล
19 07.50 1 2. ศิวกร เกรียงไกร
20 07.50 1 3. ซาโตรุ คาเนดะ
21 07.50 1 4. ธนวินท์ ลี
22 7 08.00 1 1. ปภังกร หนูประชุม
23 08.00 1 2. พีร์ นนทรักส์
24 08.00 1 3. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน
25 08.00 1 4. ธีรภัชณ์ ติงสมิตร
26 8 08.10 1 1. สุโชค พรรณา
27 08.10 1 2. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์
28 08.10 1 3. กฤติพงศ์ กำลังคลี่
29 08.10 1 4. ณัทฐเดช เหมทอง
30 9 08.20 1 1. ณพจิรา ลือศรัทธา  -WD
31 08.20 1 2. พิมพ์รตา ชุณห์วิสิทธิกิจ  -WD
32 08.20 1 3. ภีญาภร อินทเส
33 10 08.30 1 1. ธนพร บัวกอง
34 08.30 1 2. ชญาณิน ป้านภูมิ
35 08.30 1 3. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ
36 11 08.40 1 1. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์
37 08.40 1 2. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
38 08.40 1 3. ชัญญา ด่านวรนันท์
39 12 08.50 1 1. อารยา สิงห์ฉลาด
40 08.50 1 2. นวพร คมพจน์
41 08.50 1 3. ปรายฝน พรหมอ่อน
42 08.50 1 4. ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ
43 13 09.00 1 1. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์
44 09.00 1 2. บุราสิริ ยุติโยธิน
45 09.00 1 3. กัญญาณัฐ คำภู
46 09.00 1 4. อติกานต์ เชิดชู
47 14 09.10 1 1. ณิชากร ปิ่นประยูร
48 09.10 1 2. อุษณี อุดคำเที่ยง
49 09.10 1 3. ศธรกัญ เที่ยงศรี
50 09.10 1 4. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี
51 15 07.00 10 1. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์
52 07.00 10 2. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
53 07.00 10 3. กฤตยชญ์ ตินพ
54 16 07.10 10 1. โปรดเกล้า หลวงวงศ์
55 07.10 10 2. จิรพัฒน์ สินธุวาปี
56 07.10 10 3. ภูริภัทร วิเชียรชัย
57 17 07.20 10 1. อภิวิชญ์ ลิ้มทองสิทธิคุณ
58 07.20 10 2. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ
59 07.20 10 3. โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค
60 18 07.30 10 1. ปภาวิน คงมีลาภ
61 07.30 10 2. Joel Francis Fisher V
62 07.30 10 3. ศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์
63 07.30 10 4. รัฐนันท์ ตันติวงศ์
64 19 07.40 10 1. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร
65 07.40 10 2. ธิเบต อัตะบุษบ์
66 07.40 10 3. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ
67 07.40 10 4. แอร่อน ธารนที แอนนิสัน
68 20 07.50 10 1. ธนิสร พิศเพ็ง
69 07.50 10 2. พัชรพล บุญธรรม  -WD
70 07.50 10 3. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์
71 07.50 10 4. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
72 21 08.00 10 1. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร
73 08.00 10 2. ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์
74 08.00 10 3. วิศว์ จิตตธร
75 08.00 10 4. ปัญจวัชร์ วัชรเมธีสิทธิ์  -WD
76 22 08.10 10 1. ปรินทร์ สารสมุทร
77 08.10 10 2. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
78 08.10 10 3. วรุต บุญรอด
79 08.10 10 4. ธนัตถ์ บุตรแวว
80 23 08.20 10 1. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์
81 08.20 10 2. ณภัชน์ นามอุตวงษ์
82 08.20 10 3. พีรภาว์ เจริญดี
83 24 08.30 10 1. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ
84 08.30 10 2. ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์
85 08.30 10 3. อลิสสา เคอร์เนอร์  -WD
86 25 08.40 10 1. ปทิตตา ขนอม
87 08.40 10 2. งามพรรณ จันทนะ
88 08.40 10 3. ธัญพิชชาต์ ติงสมิตร
89 26 08.50 10 1. วิรดา ถวิลสังข์
90 08.50 10 2. อนารญา ขุนเวียงจันทร์
91 08.50 10 3. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอิน
92 08.50 10 4. เอริสา บิณฑจิตต์
93 27 09.00 10 1. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์
94 09.00 10 2. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล
95 09.00 10 3. ภลินี วิมูลชาติ
96 09.00 10 4. ภทรณิฎาร์ พลมณี
97 28 09.10 10 1. จิรานันท์ ลิม
98 09.10 10 2. ขวัญนภัช สวนอินทร์
99 09.10 10 3. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์
100 09.10 10 4. นะโม หลวงนิติกุล