#การแข่งขัน : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World & FCG Callaway World Championship 2023#สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2023-04-06 [R1] #ผู้จัด : TGA - SINGHA Junior
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 20:03:05 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. อชิร ชุมชัยเวทย์
2 07.00 1 2. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์
3 07.00 1 3. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ
4 2 07.10 1 1. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร
5 07.10 1 2. วรุตม์ บุญรอด  -WD
6 07.10 1 3. พิพัฒน์ สินธุวาปี
7 07.10 1 4. ศิววงศ์ อัคราวรรษ์
8 3 07.20 1 1. ปิยโชติ นภาพยัคฆ์ศิริ
9 07.20 1 2. ปรานต์ พูลเพิ่ม
10 07.20 1 3. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ
11 07.20 1 4. กิตติภัค เอกมณีนิล
12 4 07.30 1 1. สรกริช ทองพันธ์
13 07.30 1 2. พีร์ นนทรักส์
14 07.30 1 3. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล
15 07.30 1 4. ชิชา ไกรกีรติ
16 5 07.40 1 1. ชุติมันต์ อรัญมาลา
17 07.40 1 2. ธนกฤต สกุลลี้
18 07.40 1 3. กฤตณัฐ ภูมมะภูติ
19 07.40 1 4. SUPAT SINGHAJOHN
20 6 07.50 1 1. ศาสตรา มาหา
21 07.50 1 2. ภูดิศ อมรจตุรพร
22 07.50 1 3. ศิรเดช จันทร์หา
23 07.50 1 4. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์
24 7 08.00 1 1. ปภังกร หนูประชุม
25 08.00 1 2. กตัญญู ชาระ
26 08.00 1 3. ลีโอ ไวส์
27 08.00 1 4. ศิวกร เกรียงไกร
28 8 08.10 1 1. จิรานันท์ ลิม
29 08.10 1 2. รันย์ชรี หาญพิพัฒน์
30 08.10 1 3. ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์
31 9 08.20 1 2. ธิรดา พันธุ์ทอง
32 08.20 1 2. ภลินี วิมูลชาติ
33 08.20 1 3. ไอริส เมห์รี มัสลู
34 08.20 1 4. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ
35 10 08.30 1 1. ศรีสุรางค์​ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล
36 08.30 1 2. สุพิชญา บุตรจินดา
37 08.30 1 3. พีรภาว์ เจริญดี
38 08.30 1 4. ปุณิกา เหล่าประเสริฐ
39 11 08.40 1 1. ธนัชพร อินทร์แสง
40 08.40 1 2. กรวรรณ เบ็ญนุกูล
41 08.40 1 3. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล
42 08.40 1 4. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม
43 12 08.50 1 1. ขวัญนภัช สวนอินทร์
44 08.50 1 2. วริศรา สุขะประดิษฐ์
45 08.50 1 3. มาริษา โตใจ
46 08.50 1 4. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี
47 13 09.00 1 1. ภทรณิฎาร์ พลมณี
48 09.00 1 2. ชมพูนุช ชุมแก่น
49 09.00 1 3. วิรดา ถวิลสังข์
50 09.00 1 4. รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์
51 14 09.10 1 1. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ
52 09.10 1 2. ภัทราภรณ์ วันทวี
53 09.10 1 3. งามพรรณ จันทนะ
54 09.10 1 4. มันตาสินี มาลัยกฤษณะชลี
55 15 09.20 1 1. ชญาณัณท์ คุณาวิริยะสิริ
56 09.20 1 2. ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร
57 09.20 1 3. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์
58 09.20 1 4. เมธาพร เพชรเกื้อหนุน
59 16 07.00 10 1. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
60 07.00 10 2. ชวิลวิทย์ มาลัยกฤษณะชลี
61 07.00 10 3. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี
62 17 07.10 10 1. พุทธ นุกูลอุดมพาณิชย์
63 07.10 10 2. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
64 07.10 10 3. ปรมิศวร์ แสงมณี
65 18 07.20 10 1. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
66 07.20 10 2. นาบุญ รักษาเคน
67 07.20 10 3. รัฐนันท์ ตันติวงศ์
68 19 07.30 10 1. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์
69 07.30 10 2. ธรรมชาติ ชัยวิวัธน์
70 07.30 10 3. จิรัฎฐ์ เจียรรัตนพงศ์
71 20 07.40 10 1. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ
72 07.40 10 2. JOEL FRANCIS V
73 07.40 10 3. ณัษฐพงษ์​ ตั้งตระกูลวงศ์
74 07.40 10 4. ฐิติวัฒน์ ปิตุรงคพิทักษ์
75 21 07.50 10 1. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ
76 07.40 10 2. ปณต สุขอนันต์
77 07.50 10 3. ธิเบต อัตะบุษบ์  -WD
78 07.50 10 4. จิรพัฒน์ สินธุวาปี
79 22 08.00 10 1. ไตรธันวา ทองสุข
80 08.00 10 2. ธนิสร พิศเพ็ง
81 08.00 10 3. ชัยพัฒนา เจนสายกลาง
82 08.00 10 4. พงศกร ปิยะพัทธ์สกุล
83 23 08.10 10 1. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร
84 08.10 10 2. ภัทรปทา มาลาโคตร
85 08.10 10 3. ชณันวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์  -WD
86 08.10 10 4. อชิตะ อานันทนสกุล
87 24 08.20 10 1. บุราสิริ ยุติโยธิน
88 08.20 10 2. เกตณ์สิรี​ พรสกุลไพศาล
89 08.20 10 3. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี
90 25 08.30 10 1. อุษณี อุดคำเที่ยง
91 08.30 10 2. ปารัช สุขอนันต์
92 08.30 10 3. ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ
93 08.30 10 4. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์
94 26 08.40 10 1. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน
95 08.40 10 2. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร
96 08.40 10 3. ธราพัชร์ ปัญญา
97 08.40 10 4. ศรีสุรางค์​ พงศ์วิศิษฐ์ไพศาล
98 27 08.50 10 1. อารยา สิงห์ฉลาด
99 08.50 10 2. กัญญาณัฐ คำภู
100 08.50 10 3. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ
101 08.50 10 4. เขมณัฎฐ์ ศรลัมพ์
102 28 09.00 10 1. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์
103 09.00 10 2. จุฬธิดา สีมา
104 09.00 10 3. ภีญาภร อินทเส
105 09.00 10 4. ปราณณิชา อ้อนอุบล