#การแข่งขัน : SINGHA-SAT Future Junior Golf Tournament 2023#สนาม : Royal Hills Golf Resort and Spa #วันที่ : 2023-06-17 [R1] #ผู้จัด : Future Junior Golf
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-06-18 20:09:04 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. ปภาวิน บุญเกียรติบุตร
2 07.00 1 2. กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล
3 2 07.10 1 1. ธนิศร์ สุขาภิรมย์
4 07.10 1 2. กฤตพล วณิชวรพงศ์
5 07.10 1 3. Andy Srisangwarn
6 3 07.20 1 1. ณิชาภา จบหิมเวศน์
7 07.20 1 2. อารยา ชัยสุวรรณ
8 07.20 1 3. เฌอริลิน พิริยะการสกุล
9 07.20 1 4. พรินทร์นิชย์ พูลประเสริฐ
10 4 07.30 1 1. พชรภัทร งามเกิดศิริ
11 07.30 1 2. ธัญทิพย์ บุญฑริกพรพันธุ์
12 07.30 1 3. ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย
13 5 07.40 1 1. ญาณิศา พศวัตร
14 07.40 1 2. กชวรรณ ตระกูลวิวัฒน์
15 07.40 1 3. เอมาอร มณีฤทธิ์
16 6 07.50 1 1. ณัชชา มากมณี
17 07.50 1 2. อัจฉริยา ธนอุดมกุล
18 07.50 1 3. ธรณ์ณัชขา ปานเทพอินทร์  -WD
19 7 08.00 1 1. วิชยุตม์ สุดสวัสดี
20 08.00 1 2. รัฐนันท์ ตันติวงศ์
21 08.00 1 3. ปุญญะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
22 8 08.10 1 1. ปัญญพันธุ์ พิริยะพันธุ์
23 08.10 1 2. ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล
24 08.10 1 3. กฤตณัฐ ภูมมะภูติ
25 9 08.20 1 1. ศุภกร เทวะผลิน
26 08.20 1 2. ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์
27 08.20 1 3. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
28 10 08.30 1 1. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์
29 08.30 1 2. วุฒิวรกิจ ทับทิม
30 08.30 1 3. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
31 11 08.40 1 1. อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์
32 08.40 1 2. จอมทัพต์ คิดควร
33 08.40 1 3. ธนัช มั่งคั่ง
34 12 07.00 10 1. ณภัทร ถนัดกุลกิจ
35 07.00 10 2. ปุณยนุช ล้วนเส้ง
36 07.00 10 3. สิริวริศ พูลประเสริฐ  -WD
37 13 07.10 10 1. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน
38 07.10 10 2. ณิชนันทณ์ รติภูมิ
39 07.10 10 3. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา
40 14 07.20 10 1. ธีรัตม์ ปางวิรุฬห์รักษ์
41 07.20 10 2. ธีรภัทร พศวัตร
42 07.20 10 3. เตชิต กิจชัชวาลย์กุล
43 07.20 10 4. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย
44 15 07.30 10 1. ชยพล คงแก้ว  -WD
45 07.30 10 2. อภิวัชร์ มณีเทพ
46 07.30 10 3. ณธน นวลนุกูล
47 07.30 10 4. ไอวิน หยาง
48 16 07.40 10 1. บุญญานุช สมิตาสิน
49 07.40 10 2. นันท์นภัส สังสิทธิพันธุ์
50 07.40 10 3. ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม
51 17 07.50 10 1. ศุทรา บริสุทธิ์
52 07.50 10 2. ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ
53 07.50 10 3. พอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์
54 18 08.00 10 1. ณกานต์ เศรษฐภากรณ์
55 08.00 10 2. เอริน หยาง
56 08.00 10 3. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม
57 08.00 10 4. มนัญชญา ศรีสุข
58 19 08.10 10 1. อลัน บุญเจียร
59 08.10 10 2. ลิโอ
60 08.10 10 3. พงศ์อดิศร์ โตวณะบุตร
61 20 08.20 10 1. ภูริพัฒน์ ศรีแดง
62 08.20 10 2. ปณิธาน บุญเกียรติบุตร
63 08.20 10 3. ธันวา ขุนตา
64 21 08.30 10 1. วชิรวิทญ์ เชยตระกูล
65 08.30 10 2. ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา
66 08.30 10 3. ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์
67 08.30 10 4. ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ
68 22 08.40 10 1. คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร
69 08.40 10 2. ปุญญพัฒน์ บุตรชาดา
70 08.40 10 3. เจษฎา ช่วงประยูร
71 08.40 10 4. อัครวิศญ์ พูลประเสริฐ