#การแข่งขัน : “SUNWARD SENIOR CHAMPIONSHIP 2024”#สนาม : The Legacy Golf Club | #วันที่ : 2024-02-28 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 18:59:49 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. สายัณห์ คะเชนทร์
2 07.00 1 2. ธวัชชัย ชายชาญ
3 07.00 1 3. ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ
4 07.00 1 4. นบ เศรษฐบุตร
5 2 07.10 1 1. Tom Marshall
6 07.10 1 2. กรชาล มีชัยผาสุข
7 07.10 1 3. กรภัทร์ ศิริทัศน์
8 07.10 1 4. กฤษณะ จักรกฤษ
9 3 07.10 1 1. กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ
10 07.20 1 2. Robin Briars
11 07.20 1 3. กิตติพัฒน์ วันเมือง
12 07.20 1 4. กู้เกียรติ คำนิยม
13 4 07.30 1 1. James Lithiby
14 07.30 1 2. จรัล แก้วมูล
15 07.30 1 3. จรูญ วันแย้ม
16 07.30 1 4. จิณณาวัฒน์ สาลิกา
17 5 07.40 1 1. Shiro Masugachi
18 07.40 1 2. Rober Cha
19 07.40 1 3. ณัฐ เปรมจิตต์
20 07.40 1 4. ณรัช สิงห์ปภาภร
21 6 07.50 1 1. Lim Wee Ping
22 07.50 1 2. เฉลิมศักดิ์ ทองกระจ่าง
23 07.50 1 3. Akira Shinosaki
24 07.50 1 4. ปรเมศศ์ชรพณ ชินนุวัฒน์
25 7 08.00 1 1. วิชยะ ศรีนาคาร์
26 08.00 1 2. Jang Huan Taylor
27 08.00 1 3. วิชัย เวียงนนท์
28 08.00 1 4. สมคิด ชื่นฉ่ำ
29 8 08.10 1 1. Jim Lam
30 08.10 1 2. สายันต์ อัคสินธวังกูร
31 08.10 1 3. เชี่ยวชาญ วังผือ
32 08.10 1 4. ไชยวิทย์ มาตรสิงห์
33 9 08.20 1 1. ฐิติภัทร อินทรรักษ์
34 08.20 1 2. David Glimor
35 08.20 1 3. ณัฏฐวรรษ ปานแก้ว
36 08.20 1 4. ณัฐพฤทธิ์ ณ พัทลุง
37 10 08.30 1 1. Matthew Richardson
38 08.30 1 2. ดุสิต สมศักดิ์
39 08.30 1 3. ต้อม วรบุตร
40 08.30 1 4. ทัชชภัทร หมอยาดี
41 11 08.40 1 1. ทินพันธ์ พิลึก
42 08.40 1 2. Nigel Cyril Walker
43 08.40 1 3. เรียนจด นิลขำ
44 08.40 1 4. พูลลาภ เยือกเย็น
45 12 08.50 1 1. Too Aung Nsang
46 08.50 1 2. ไพรัช ชิวารักษ์
47 08.50 1 3. ภาณุมาศ อยู่ดี
48 08.50 1 4. ภูษิต สาระพานิช
49 13 07.00 10 1. พงษพันธ์ พรหมชัยศรี
50 07.00 10 2. พนมศักดิ์ มีระหงส์
51 07.00 10 3. พัฒนา อภิญดา
52 07.00 10 4. พิเชต ภุมราสกุล
53 14 07.10 10 1. นิพนธ์ ภวะกุล
54 07.10 10 2. วิสิฐ ตันติวิวัฒนวงศา
55 07.10 10 3. นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
56 07.10 10 4. บรม ทะน้อม
57 15 07.20 10 1. Kim Num Won
58 07.20 10 2. ปฏิภาณ ภู่ระย้า
59 07.20 10 3. ประทีป ค้ายาดี
60 07.20 10 4. ประเสริฐ ตันตราภิวัฒน์
61 16 07.30 10 1. ทนงศักดิ์ หาญณรงค์
62 07.30 10 2. ทินกร จันทร์สมบูรณ์
63 07.30 10 3. วีระวุฒิ ศุภวรางกุล
64 07.30 10 4. Scott Puzey
65 17 07.40 10 1. lee Jong Soo
66 07.40 10 2. Feroz Ali Mollah
67 07.40 10 3. ไพรัช มีสวัสดิ์
68 07.40 10 4. ยุทธพร มหรรณพ
69 18 07.50 10 1. อุดร ดวงเดชา
70 07.50 10 2. Simon Yates  -DQ
71 07.50 10 3. Nadeem Inayat
72 07.50 10 4. พุฒ ดอนเหลือม
73 19 08.00 10 1. Jorgen Persson
74 08.00 10 2. สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ
75 08.00 10 3. สมบูรณ์ ลีลาฐิติกุล
76 08.00 10 4. รังสรรค์ รักสมจิต
77 20 08.10 10 1. ประเทือง เพชรขว้าง
78 08.10 10 2. สังวาล วิรัตน์จันทร์
79 08.10 10 3. จำเนียร จิตรประสงค์
80 08.10 10 4. ฉกาจ วารุณประภา
81 21 08.20 10 1. Alex Mckay
82 08.20 10 2. วิมล โสดารัตน์
83 08.20 10 3. วีระศักดิ์ อาหลง
84 08.20 10 4. สมศักดิ์ เด่นชัย
85 22 08.30 10 1. สาโรจน์ แผ่นทอง
86 08.30 10 2. Kim Jae Han
87 08.30 10 3. เลิศ ภักดีภูมิ
88 08.30 10 4. สมศักดิ์ ส่งเสริม
89 23 08.40 10 1. Lay-Tee Loh
90 08.40 10 2. วชิระ ธนานันท์
91 08.40 10 3. วรวิทย์ ภีร์สวัสดิ์
92 08.40 10 4. วัชระ ประภาคีรี
93 24 08.50 10 1. กอบชัย พีรไพโรจน์
94 08.50 10 2. วรนันท์ ผองขัมน์
95 08.50 10 3. ปริญญา นนท์ตา
96 08.50 10 4. ปรีชา นาเมืองรักษ์
97 25 11.30 1 1. ชุมพล ชูวิลาศ
98 11.30 1 2. Hakeem Jefri
99 11.30 1 3. สำราญ ทิวาลัย
100 11.30 1 4. นิธิศ สุขสำราญทวี
101 26 11.40 1 1. สิน การินทร์
102 11.40 1 2. ธงชัย ไกรกรุง
103 11.40 1 3. สุรพงษ์ เจริญวัฒนะ
104 11.40 1 4. ธีรพล พงษ์พิทยาไพโรจน์
105 27 11.50 1 1. สุรพล คงงาม
106 11.50 1 2. สุวิทย์ ธนาพัฒนสกุล
107 11.50 1 3. แสนสุรศักดิ์ พิราศรี
108 11.50 1 4. หลุยส์ สุนายนตร์
109 28 12.00 1 1. SeiKi Okuda
110 12.00 1 2. บุญเลิศ ชูจันทร์
111 12.00 1 3. Yosinobu Tsukada
112 12.00 1 4. นิรันดร์ ฉัตรไกรเสรี
113 29 12.10 1 1. ถาวร วิรัตน์จันทร์
114 12.10 1 2. Masahiro Kuramoto
115 12.10 1 3. สมเกียรติ ศรีสง่า
116 12.10 1 4. Tetsuji Hiratsuka
117 30 12.20 1 1. Hiroyuki Fujita
118 12.20 1 2. ประหยัด มากแสง
119 12.20 1 3. Hideki Kase
120 12.20 1 4. พจน์ ประจักษ์ธนาทร
121 31 12.30 1 1. ธรรมนูญ ศรีโรจน์
122 12.30 1 2. Satoru Hirota
123 12.30 1 3. ธเนศ แสงสุย
124 12.30 1 4. Kaname Yokoo
125 32 12.40 1 1. Katsunori Kuwabara
126 12.40 1 2. ดำรง บุญรอด
127 12.40 1 3. Nobuo Seirizawa
128 12.40 1 4. ธงชัย ธิมา
129 33 12.50 1 1. ธงฤทธิ์ เชียงคอน
130 12.50 1 2. Shinichi Yokota
131 12.50 1 3. สมชาย สายวงศ์
132 12.50 1 4. Noriaki Kai
133 34 13.00 1 1. ธนยศ ทับทิม
134 13.00 1 2. ธนบูรณ์ ชินสภางค์ภิเมธ
135 13.00 1 3. Manabu Sano
136 13.00 1 4. ธนวัฒน์ กันยาลัง
137 35 13.10 1 1. ธนวิน สมศรี
138 13.10 1 2. Seichiro Kanemaru
139 13.10 1 3. อวยชัย ภูริปัญญานนท์
140 13.10 1 4. Takao Miyake
141 36 13.20 1 1. ธงไชย ไพรวัลย์
142 13.20 1 2. ธนกร ตนานุวัฒน์
143 13.20 1 3. ธนกฤต เสกจินดา
144 13.20 1 4. สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน
145 37 11.30 10 1. ศิริศักดิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ  -RTD
146 11.30 10 2. ศุภสิทธิ์ เกสร
147 11.30 10 3. Lee Whi Suk
148 11.30 10 4. นพกรณ์ ศรีเพชร
149 38 11.40 10 1. ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล
150 11.40 10 2. ศุภสิทธิ์ เศรษฐศิริกุล
151 11.40 10 3. สมัย พิลึก
152 11.40 10 4. นทีเทพ จามิกรณ์
153 39 11.50 10 1. อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล
154 11.50 10 2. อาทิตย์ โคตรมหา
155 11.50 10 3. อำนวย คงเกื้อ
156 11.50 10 4. อิทธิพล ชมพูนุช
157 40 12.00 10 1. พัฒนา อันติมานนท์
158 12.00 10 2. พีระ ตันตสิรินทร์
159 12.00 10 3. พิมล พุทธรัก
160 12.00 10 4. ธนันชัย ประเสริฐแก้ว
161 41 12.10 10 1. อุธรณ์ หนูเกตุ
162 12.10 10 2. เอกชัย ศรีวรมัยกุล
163 12.10 10 3. ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม
164 12.10 10 4. ธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์
165 42 12.20 10 1. Nobuhiko Sato
166 12.20 10 2. Takuya Anraku
167 12.20 10 3. Atsushi Nakamura
168 12.20 10 4. Masutaro Matsumoto
169 43 12.30 10 1. Masasumi Takamatsu
170 12.30 10 2. Kazuhisa Ukawa
171 12.30 10 3. Taki Yuasa
172 12.30 10 4. Moon Choong Hwan
173 44 12.40 10 1. สุขโข พิชัยกุล
174 12.40 10 2. พิเภค รัตนา
175 12.40 10 3. พีรพล งามทองประกาย
176 12.40 10 4. พีรันธร จตุรกุล
177 45 12.50 10 1. มนตรี การีพัฒน์
178 12.50 10 2. มนตรี ภูริปัญญาวรกุล
179 12.50 10 3. มานพ ทะเสนฮด
180 12.40 10 4. มีเดช แสนมงคล
181 46 13.00 10 1. ไมตรี อริยสัจกุล
182 13.00 10 2. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
183 13.00 10 3. ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
184 12.50 10 4. วิเชียร สกุนินนท์
185 47 13.10 10 1. วิทยา วรพันธ์
186 13.10 10 2. วิรัคน์ อริยวงศ์
187 13.10 10 3. วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
188 13.10 10 4. วิศิษฐ์ พูลสมบัติ
189 48 13.20 10 1. วิสันต์ ภิรมย์ก่าญจนศักดิ์
190 13.20 10 2. Shun Fatt Won
191 13.20 10 3. Isao Mori
192 13.20 10 4. ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี