#การแข่งขัน : ARTITAYA SENIOR CHAMPIONSHIP 2024#สนาม : Artitaya Golf & Resort #วันที่ : 2024-05-15 [R1] #ผู้จัด : Thai Senior Professional Golf Association
#TeeOff : Round :
#Tee Off : 1-18
No. Match Time Tee Off Full Name Nat.
By [ 2024-07-16 20:12:17 ]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1 1 07.00 1 1. พิเชต ภูมราสกุล
2 07.00 1 2. จรัล แก้วมูล
3 07.00 1 3. สิน การินทร์
4 07.00 1 4. สมพงษ์ ประเสริฐผล
5 2 07.10 1 1. Moon Byoungrae
6 07.10 1 2. ณัฐ เปรมจิต
7 07.10 1 3. Cho Young Lae
8 07.10 1 4. Kang Shin Bum
9 3 07.20 1 1. ธงชัย ไกรกรุง
10 07.20 1 2. บรรหาร ศิริวุฒิ
11 07.20 1 3. Cheong Tae Seob
12 07.20 1 4. ณรงค์ศักดิ์ คงมณี
13 4 07.30 1 1. Joo Myong Won
14 07.30 1 2. Nori kai
15 07.30 1 3. จำเนียร จิตรประสงค์
16 07.30 1 4. วิสันต์ ภิรมย์กาญจนศักดิ์
17 5 07.40 1 1. ธงฤทธิ์ เชียงคอน
18 07.40 1 2. ธนกร ตนานุว้ฒน์
19 07.40 1 3. Feroz Ali
20 07.40 1 4. อำนวย คงเกื้อ
21 6 07.50 1 1. อุดร ดวงเดชา
22 07.50 1 2. สมบูรณ์ ลีลาธิติกุล
23 07.50 1 3. ราเมศว์ อินทรเจริญศักดิ์
24 07.50 1 4. สมเกียรติ ศรีสง่า
25 7 08.00 1 1. ประหยัด มากแสง
26 08.00 1 2. รังสรรค์ รักสมจิตร
27 08.00 1 3. Lee Jong Soo
28 08.00 1 4. ธงชัย ทิมา
29 8 08.10 1 1. ถาวร วิรัตน์จันทร์
30 08.10 1 2. Nadeem Inayat
31 08.10 1 3. ธนบูรณ์ ชินสุภางค์ภิเมธ
32 08.10 1 4. ธเนศ แสงสุย
33 9 08.20 1 1. วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
34 08.20 1 2. ศุภสิทธิ์ เกสร
35 08.20 1 3. ไชยวิทย์ มาตรสิงห์
36 08.20 1 4. ณัฏวรรษ ปานแก้ว
37 10 08.30 1 1. Takashi Ike
38 08.30 1 2. Yosuhiko Sato
39 08.30 1 3. Sano Manabu
40 08.30 1 4. ฐิติภัทร อิทรรักษ์
41 11 07.00 10 1. วรวิทย์ ภีรสวัสดิ์
42 07.00 1 2. ณภพ กิมสวัสดิ์
43 07.00 10 3. ปริญญา นนท์ตา
44 07.00 10 4. ชูชีพ นิราศ
45 12 07.10 10 1. สาโรจน์ แผ่นทอง
46 07.10 10 2. Seiichiro Kanemaru
47 07.10 10 3. ศุภสิทธิ์ เศรษฐศิริกุล
48 07.10 10 4. สุธรรม ไอยศูรย์
49 13 07.20 10 1. Kim Nam Won
50 07.20 10 2. กรชาล มีชัยผาสุข
51 07.20 10 3. มีเดช แสนมงคล
52 07.20 10 4. ศิริพงษ์ ชุ่มชูศรี
53 14 07.30 10 1. อวยชัย ภูริปัญญานนท์
54 07.30 10 2. Hakeem Jefri
55 07.30 10 3. เลิศ ภักดีภูมิ
56 07.30 10 4. สุขโข พิชัยกุล
57 15 07.40 10 1. วิชัย เวียงนนท์
58 07.40 10 2. อุธรณ์ หนูเกตุ
59 07.40 10 3. พีระ ตันตสิรินทร์
60 07.40 10 4. นิพนธ์ สกุลวีรวรรณ
61 16 07.50 10 1. ทนงศักดิ์ หาญณรงค์
62 07.50 10 2. Matthew Richardson
63 07.50 10 3. Kim Jae Han
64 07.50 10 4. กู้เกียรติ คำนิยม
65 17 08.00 10 1. ธรรมนูญ ศรีโรจน์
66 08.00 10 2. นิพนธิ์ ภวะกุล
67 08.00 10 3. พีรพล งามทองประกาย
68 08.00 10 4. รัฐวิชญ์ โรจน์วรากิตติ์
69 18 08.10 10 1. Erik Jorgen Persson
70 08.10 10 2. พจน์ ประจักรธนาทร
71 08.10 10 3. สมชาย สายวงค์
72 08.10 10 4. พัฒนา อันติมานนท์
73 19 08.20 10 1. ดุสิต สมศักดิ์
74 08.20 10 2. ทินกร จันทร์สมบูรณ์
75 08.20 10 3. Shiro Masuguchi
76 08.20 10 4. Masahiro Kamatani
77 20 08.30 10 1. Akira Shinozaki
78 08.30 10 2. Atsushi Nakamura
79 08.30 10 3. Yuasa Taki
80 08.30 10 4. Honjo Tatsuya
81 21 11.10 1 1. ดำรง บุญรอด
82 11.10 1 2. Robert Cha
83 11.10 1 3. ฉกาจ วารุณประภา
84 11.10 1 4. ธนันชัย ประเสริฐแก้ว
85 22 11.20 1 1. ทัชชภัทร หมอยาดี
86 11.20 1 2. ธนยศ ทับทิม
87 11.20 1 3. ทินพันธ์ พิลึก
88 11.20 1 4. Robin Brain
89 23 11.30 1 1. ธนพงษ์ บุษบก
90 11.30 1 2. ประสิทธิ ชิ้นปิ่นเกรียว
91 11.30 1 3. ธวัชชัย ต้องตรงทรัพย์
92 11.30 1 4. กฤษณะ จักรกฤษ
93 24 11.40 1 1. ธวัชชัย ชายชาญ
94 11.40 1 2. กิตติพัฒน์ วันเมือง
95 11.40 1 3. เชียวชาญ วังผือ
96 11.40 1 4. โชคชัย โชคสมบูรณ์กุล
97 25 11.50 1 1. ธรรมชาติ เลิศบุญธรรม
98 11.50 1 2. ธานี ศรีสุระ
99 11.50 1 3. บุญยิ่ง นิลจ้อย
100 11.50 1 4. เรียนจด นิลขัน
101 26 12.00 1 1. เฉลิมพล นาเมืองรักษ์
102 12.00 1 2. วินัย วงศ์วรกุล
103 12.00 1 3. สุประดิษฐ์ แสงศรี
104 12.00 1 4. ไพรัช ชิวารักษ์
105 27 12.10 1 1. ไพฑูรย์ ปะละพุตโต
106 12.10 1 2. พูลลาภ เยือกเย็น
107 12.10 1 3. ภาณุมาศ อยู่ดี
108 12.10 1 4. ปรีชา นาเมืองรักษ์
109 28 12.20 1 1. มนูญ จันฤาไชย
110 12.20 1 2. ยืนยงค์ ธรรมวิจิตรเดช
111 12.20 1 3. พัฒนา อภิญดา
112 12.20 1 4. Cho Hun Jin
113 29 12.30 1 1. สมศักดิ์ เด่นชัย
114 12.30 1 2. สมัย พิลึก
115 12.30 1 3. วีระพล ทะนันชัย
116 12.30 1 4. สุรเดช สุขสมบูรณ์
117 30 12.40 1 1. จงจินต์ วุฒิอังกูร
118 12.40 1 2. แสนสุระศักดิ์ พิลาศรี
119 12.40 1 3. อภิวัฒน์ อัสโสรัตนกุล
120 12.40 1 4. สุวิช มูลสาร
121 31 11.10 10 1. ดิเรก เขียวกลม
122 11.10 10 2. ฉลาด ดีนาน
123 11.10 10 3. Scott Puzey
124 11.10 10 4. บุญเลิศ ชูจันทร์
125 32 11.20 10 1. ถาวร อู่อุดมสุขทรัพย์
126 11.20 10 2. ธนวัฒน์ ประจันตเสน
127 11.20 10 3. ณรงค์ มณีรัตน์
128 11.20 10 4. ธนกฤต เสกจินดา
129 33 11.30 10 1. พิทักษสรรค์ นพสิทธิพร
130 11.30 10 2. Alex Mckay
131 11.30 10 3. กลิ่นนพพร ผดุงอรรถ
132 11.30 10 4. สุจิโรจน์ เอ่งฉ้วน
133 34 11.40 10 1. Jong Haw Nam
134 11.40 10 2. อำพล จันทร์โสม
135 11.40 10 3. Too Aung Nsang
136 11.40 10 4. ปราชญ์ อัศวพรกุล
137 35 11.50 10 1. นิธิศ สุขสำสราญทวี
138 11.50 10 2. นทีเทพ จามิกรณ์
139 11.50 10 3. ปฏิภาณ ภู่ระย้า
140 11.50 10 4. วิเชียร สกุนินนท์
141 36 12.00 10 1. นิรันดร์ ฉัตรไกรเสรี
142 12.00 10 2. ปรเมศศ์ชรพณ ชินนุวัฒน์  -WD
143 12.00 10 3. ประทวน สุขสนิท
144 12.00 10 4. ธานินทร์ เหลืองภูมิยุทธ
145 37 12.10 10 1. สมคิด ชื่นฉ่ำ
146 12.10 10 2. เฉลิมศักดิ์ ทองกระจ่าง
147 12.10 10 3. ชัยกร รัตนพันธ์
148 12.10 10 4. ชุมพล ชูวิลาศ
149 38 12.20 10 1. พงษ์พิพัฒน์ พงศ์วิจิตรคุณ
150 12.20 10 2. วิชยะ ศรีนาคาร์
151 12.20 10 3. วีระวุฒิ ศุภวรางกูล
152 12.20 10 4. สุโชติ วรรณกิตติ
153 39 12.30 10 1. พิเภค รัตนา
154 12.30 10 2. ปรินทร์ จำนงค์ภักดี
155 12.30 10 3. วิรัตน์ อริยวงศ์
156 12.30 10 4. พัสกร ยุภาวัฒนะ
157 40 12.40 10 1. พิทักษ์ ศรีตะวัน
158 12.40 10 2. วิศิษฐ์ พูลสมบัติ
159 12.40 10 3. สุรพล คงงาม
160 41 12.40 10 1. สุนทร โนนศิริ
161 12.50 10 2. ณรัช สินประภาพร
162 12.50 10 3. ่สมบัติ ขันแก้ว