#การแข่งขัน : S PARTNERSHIP INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT [Flight - B:13-24 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-03-19 [R1] #ผู้จัด : SINGHA ESTATE
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-05-2900:41:26]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 70 คุณมนตรี วรรณา 40 43 83 13 B 70 43 28 15
2. 71 คุณปัญญา พิศภา 43 42 85 14 B 71 42 28 13
3. 72 Narin Chu-in 42 44 86 14 B 72 44 29 15
4. 72 คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา 48 42 90 18 B 72 42 27 16
5. 72 คุณสมศักดิ์ ฉัตรวัฒนสุขศรี 45 46 91 19 B 72 46 29 14
6. 72 คุณพรชัย ปัทมินทร์ 45 46 91 19 B 72 46 32 15
7. 72 Mr.Kevin Yoontaofoon 44 48 92 20 B 72 48 30 15
8. 73 คุณทินกร เอกนิรันดร์ 44 43 87 14 B 73 43 28 14
9. 73 คุณวนา พูลผล 46 42 88 15 B 73 42 27 14
10. 73 คุณประสงค์ รื่นเริง 46 42 88 15 B 73 42 29 15
11. 73 คุณ ประสงค์ จันทวงศ์ 43 45 88 15 B 73 45 27 15
12. 73 คุณสุรพล สร้างสมวงศ์ 46 43 89 16 B 73 43 28 15
13. 73 คุณพรเทพ ศิริรัตย์อัสดร 43 46 89 16 B 73 46 29 14
14. 73 คุณปรีชา ศุภชัยเจริญ 41 48 89 16 B 73 48 33 16
15. 73 คุณกีรติ เวฬุวัน 45 45 90 17 B 73 45 31 18
16. 73 คุณประเสริฐ วชิรัศศศวกุล 47 45 92 19 B 73 45 29 15
17. 73 คุณเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์ 46 49 95 22 B 73 49 32 17
18. 73 คุณณยศ ปิสัญธนะกูล 45 50 95 22 B 73 50 33 17
19. 73 คุณเกษม เตไชยา 49 48 97 24 B 73 48 30 14
20. 74 คุณพรชัย ประเสริฐสินธนา 47 44 91 17 B 74 44 30 15
21. 74 คุณกัมปนาถ โลหเจริญวนิช 48 45 93 19 B 74 45 29 13
22. 74 Mr. Roger Cua 47 47 94 20 B 74 47 32 17
23. 74 คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ 43 54 97 23 B 74 54 37 18
24. 75 คุณธนพัฒน์ นรินทรากูร ณ อยุธยา 46 44 90 15 B 75 44 29 15
25. 75 คุณสมเกีนรติ ฝูงเจริญ 43 49 92 17 B 75 49 30 16
26. 75 คุณฐณิฐ นิธิรัตน์วานิช 48 45 93 18 B 75 45 28 16
27. 75 คุณพิพัฒน์ ชลอำไพ 48 49 97 22 B 75 49 32 15
28. 75 คุณณรงค์ชัย ชวนัสพร 47 52 99 24 B 75 52 34 16
29. 76 คุณอานนท์ เจียกเจิม 47 44 91 15 B 76 44 29 11
30. 76 คุณพิเชษฐ์ องค์วิเศษ 49 46 95 19 B 76 46 29 16
31. 76 คุณธรรมจักร นันทวิทยาภรณ์ 44 53 97 21 B 76 53 36 20
32. 76 คุณพูนเพิ่ม อภิรักษ์ 50 48 98 22 B 76 48 27 15
33. 76 คุณชาญชัย ชัยประสิทธืฺ 48 51 99 23 B 76 51 33 16
34. 76 คุณชนะ ฉัตรธนพรโยธิน 49 51 100 24 B 76 51 36 16
35. 77 Piraj Laoyoukong 43 52 95 18 B 77 52 31 16
36. 78 คุณพีรเมศถ์ วุฒิธรธรเนติรักษ์ 52 47 99 21 B 78 47 31 18