#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า [Flight - B:13-24 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:06:27]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 69 ทิวา อ่อนนุช 43 44 87 18 B 69 44 30 13
2. 70 คุณวรงค์ แสงเมือง 42 41 83 13 B 70 41 27 16
3. 70 คุณนรสิทธิ์ หว่อง 42 43 85 15 B 70 43 27 17
4. 71 กัปตันราชัญ สุดหล้า 43 41 84 13 B 71 41 28 14
5. 71 น.ส.สุปรียารัศมิ์ พัฒนรัชต์ 46 40 86 15 B 71 40 26 13
6. 71 คุณวรพจน์ ขจิตราเขม 43 44 87 16 B 71 44 30 16
7. 71 คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวศุุทธ์ 43 45 88 17 B 71 45 28 14
8. 71 คุณมานพ มาสีกุก 44 45 89 18 B 71 45 30 16
9. 71 นายจิรายุ ใจรักษ์ 42 47 89 18 B 71 47 31 16
10. 71 คุณกิตติพงษ์ ภาณุรักษ์สิริกุล 46 46 92 21 B 71 46 31 16
11. 71 นายสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์ 45 49 94 23 B 71 49 32 16
12. 72 พล ร อ พิเชฐ ตานะเศรษฐ 45 43 88 16 B 72 43 29 14
13. 72 คุณพิพัฒน์ 44 44 88 16 B 72 44 29 14
14. 72 คุณวรุตมาศ ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 44 44 88 16 B 72 44 30 14
15. 72 นายทิพยาน เฟื่องชูนุช 47 42 89 17 B 72 42 24 14
16. 72 คุณวิโรจน์ อุดมสุพรรณ 47 42 89 17 B 72 42 28 14
17. 72 คุณพรเลิศ นาคมาลี 46 43 89 17 B 72 43 28 14
18. 72 คุณนัฐ ไวม์ 45 44 89 17 B 72 44 29 16
19. 72 ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ 45 44 89 17 B 72 44 30 15
20. 72 คุณคุณภาพ 45 44 89 17 B 72 44 31 18
21. 72 คุณณรงค์ หงส์บิน 44 45 89 17 B 72 45 30 15
22. 72 คุณประกอบ ศัลยานุบาล 47 43 90 18 B 72 43 27 14
23. 72 พตท.สมศักดิ์ พานทอง 46 44 90 18 B 72 44 31 16
24. 72 คุณปิยภัทร 45 45 90 18 B 72 45 31 17
25. 72 พ.ต.อ.สรกฤษณ์ น่วมด้วง 42 48 90 18 B 72 48 31 16
26. 72 คุณเกิดเกียรติ์ 47 44 91 19 B 72 44 30 15
27. 72 Jakapun mepokee 46 45 91 19 B 72 45 30 14
28. 72 พ.ต.อ.ไพฑูร ตันเจริญรัตน์ 48 44 92 20 B 72 44 26 14
29. 72 YUICHI TOYODA 47 45 92 20 B 72 45 28 14
30. 72 คุณสง่า ลิมธงชัย 47 45 92 20 B 72 45 30 15
31. 72 คุณชัยพร พุกสาย 50 43 93 21 B 72 43 29 17
32. 72 คุณจิรายุ กล้าวิกย์กรณ์ 49 44 93 21 B 72 44 28 14
33. 72 อรรธวุฒิ 49 45 94 22 B 72 45 30 14
34. 72 พล.ต.ต.สรศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ 46 49 95 23 B 72 49 33 17
35. 73 คุณสมปอง มาสะอาด 38 48 86 13 B 73 48 31 15
36. 73 ไพบูลย์ สพโชคชัย 39 48 87 14 B 73 48 32 18
37. 73 คุณไพรัชต์ ชีวารักษ์ 43 46 89 16 B 73 46 29 15
38. 73 คุณกฤษณะ จงศิริ 49 41 90 17 B 73 41 27 13
39. 73 คุณสุรกุล วีระทรัพย์การดี 45 45 90 17 B 73 45 30 17
40. 73 คุณอรรควัฒน์ 44 46 90 17 B 73 46 29 15
41. 73 คุณวิชัย พจนสุวรรณกุล 47 45 92 19 B 73 45 30 14
42. 73 นายสมพร มูลศรีแก้ว 46 46 92 19 B 73 46 31 18
43. 73 นางทศพร วิเชียรชัย 49 44 93 20 B 73 44 30 16
44. 73 คุณอัษฎางค์ ขำคมกุล 46 47 93 20 B 73 47 32 15
45. 73 กัปตันณธิษ ส. ขาวสำอางค์ 44 49 93 20 B 73 49 32 14
46. 73 คุณกิตติศักดิ์ จูรานุกูล 48 46 94 21 B 73 46 31 14
47. 73 คุณอนุสรณ์ จุลหุ่น 48 47 95 22 B 73 47 31 16
48. 73 คุณสงบ ปานดอกไม้ 47 49 96 23 B 73 49 31 15
49. 73 คุณปาท สิงห์คำ 52 45 97 24 B 73 45 29 15
50. 74 คุณสมูรณ์ 48 42 90 16 B 74 42 30 18
51. 74 คุณอรรถวิท 43 49 92 18 B 74 49 34 16
52. 74 นายขจรศักดิ์ มหคุณวรรณ 47 46 93 19 B 74 46 30 15
53. 74 พล.ร.ท.สุพจน์ สายวงศ์ปัญญา 44 49 93 19 B 74 49 31 16
54. 74 คุณณัฐฐ์ อิศรางกรู ณ อยุธยา 47 48 95 21 B 74 48 31 16
55. 74 คุณสมโภชน์ อุดมศรี 52 44 96 22 B 74 44 30 14
56. 74 คุณไพฑูรย์ สร้อยเรืองศรี 50 46 96 22 B 74 46 29 15
57. 74 นายพงศธร มณีพิมพ์ 45 51 96 22 B 74 51 33 18
58. 74 คุณวิจักร เต็งอำนวย 51 47 98 24 B 74 47 32 17
59. 75 คุณอลงกรณ์ แซ่ฉั่ว 47 43 90 15 B 75 43 29 16
60. 75 พล.ต.ต.วีรพล กุลุบุตร 46 44 90 15 B 75 44 28 14
61. 75 พ.อ.กิตติพันธ์ อินสว่าง 42 48 90 15 B 75 48 27 14
62. 75 คุณสุริยา บุญเรืองยศศิริ 46 47 93 18 B 75 47 32 16
63. 75 คุณรงค์เพชร 49 45 94 19 B 75 45 31 18
64. 75 พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร 46 48 94 19 B 75 48 30 16
65. 75 คุณปรเมศวร์ รัตนะพีระพงศ์ 49 47 96 21 B 75 47 32 16
66. 75 Kumpol assawa 52 46 98 23 B 75 46 30 15
67. 76 นายสุริยะ วรรณบุตร 52 40 92 16 B 76 40 26 12
68. 76 คุณเกรียงไกร สขแสนไกรศร 46 53 99 23 B 76 53 35 16
69. 76 HYUNJIN KIM 51 49 100 24 B 76 49 31 16
70. 76 รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง 51 49 100 24 B 76 49 32 17
71. 77 คุณอุทัย ภาคเจริญ 52 49 101 24 B 77 49 31 17
72. 80 นพ.ศิรส จิตประไพ 48 53 101 21 B 80 53 37 18
73. 86 ผศ.นพ.อัคคพงษ์ นิติสิงห์ 56 48 104 18 B 86 48 29 14