#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท. 28 รอบเช้า
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:17:10]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 73 คุณประพันธ์ 52 46 98 25 C 73 46 30 14
2. 73 นายสุนทร พีรทักษ์กุล 51 48 99 26 C 73 48 31 14
3. 74 คุณจิตจรูญ ตันติราส 52 49 101 27 C 74 49 31 17
4. 75 คุณสุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม 50 50 100 25 C 75 50 33 18
5. 75 คุณวรวิทย์ โพธิสุข 47 53 100 25 C 75 53 36 18
6. 75 นางสุคนธา ผดุงวัตร 50 51 101 26 C 75 51 34 17
7. 76 คุณสุรักษา ชัชวาลกิจ 50 51 101 25 C 76 51 31 18
8. 76 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 49 52 101 25 C 76 52 33 16
9. 76 คุณไมตรี วงศ์ไพเสริฐ 53 50 103 27 C 76 50 33 18
10. 76 คุณสุวิทย์ พังเพชร 52 51 103 27 C 76 51 35 19
11. 76 พล.ร.อ.สุริยะ พรสุริยะ 51 54 105 29 C 76 54 37 17
12. 76 คุณพรพิมล ปฐมศักดิ์ 57 52 109 33 C 76 52 34 17
13. 77 คุณเกรียงศักดิ์ ฉัตรจินดา 50 53 103 26 C 77 53 35 19
14. 77 คุณทศพล เพ็ญจภาค 53 54 107 30 C 77 54 37 16
15. 78 คุณปราโมทย์ ทองนาค 50 53 103 25 C 78 53 34 16
16. 78 Pirun hemmontharop 53 52 105 27 C 78 52 34 15
17. 78 คุณฉัตรชัย ลัดดากลม 54 54 108 30 C 78 54 37 19
18. 79 น.ท.นพดล เพียนภักตรี 52 56 108 29 C 79 56 38 18
19. 80 Aukit sriveeravanish 50 56 106 26 C 80 56 37 17
20. 80 SONGKLOD AKEUNNOP 54 54 108 28 C 80 54 34 17
21. 80 คุณวสันต์ สีนวลจันทร์ 55 58 113 33 C 80 58 41 20
22. 81 นายมังกร ธนสารศิลป์ 51 58 109 28 C 81 58 40 21
23. 82 คุณสุรศักดิ์ 52 57 109 27 C 82 57 35 19
24. 82 คุณประสาธน์สุข ศิริกุล 54 57 111 29 C 82 57 35 20
25. 83 คุณทวีวัช จิรนันท์ธวัช 58 52 110 27 C 83 52 37 19
26. 83 คุณวสันต์ เจนรวมจิต 56 55 111 28 C 83 55 35 19
27. 84 คุณประภาส 58 55 113 29 C 84 55 38 19
28. 84 น.อ.ทวีศักดิ์ สายแวว 59 58 117 33 C 84 58 39 20
29. 85 คุณสุเมธ วิเชียรชัย 61 55 116 31 C 85 55 34 17
30. 85 พ.อ.กรภัทร์ 59 59 118 33 C 85 59 38 20
31. 86 คุณชาญวุฒิ สุรวิลาศ 56 58 114 28 C 86 58 38 19
32. 86 คุณเดชา ศรีชัย 59 60 119 33 C 86 60 40 20
33. 88 คุณพลากร ลิไพบูลย์ 60 55 115 27 C 88 55 38 22
34. 88 คุณอัญชลี ชวนิชย์ 62 58 120 32 C 88 58 38 18
35. 89 น.ส.ชญานิศวร์ เลิศธนาภรสิทธิ์ 62 61 123 34 C 89 61 39 20
36. 92 คุณพัตนันท์ รามางกูร 62 61 123 31 C 92 61 44 25
37. 93 คุณเกรียงไกร โชติกุล 66 59 125 32 C 93 59 38 22
38. 99 นายปรีด์ สุวิมลธีระบุตร 64 69 133 34 C 99 69 48 21