#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย [Flight - B:13-24 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-05-2823:21:15]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 69 คุณสุรพล พลายงาม 42 40 82 13 B 69 40 26 13
2. 70 คุณนิธิศ สุขสำราญทวี .....(Win) 39 45 84 14 B 70 45 28 16
3. 70 คุณพิมาน 39 48 87 17 B 70 48 31 13
4. 71 คุณจรูญ 43 42 85 14 B 71 42 26 12
5. 71 คุณศุภเดช รอดรัต 43 43 86 15 B 71 43 29 14
6. 71 คุณพิศิษฐ ศรีวิไลฤทธิ์ 39 47 86 15 B 71 47 33 13
7. 71 คุณประสาน ประภาวุฒิกุล 45 42 87 16 B 71 42 26 12
8. 71 คุณกิตติกร 43 44 87 16 B 71 44 29 13
9. 71 คุณยศ 46 43 89 18 B 71 43 27 14
10. 71 กัปตันพิตตินันท์ อินทรศักดิ์ 45 45 90 19 B 71 45 29 16
11. 71 คุณสุระ เพชรพิรุณ 44 47 91 20 B 71 47 28 15
12. 72 คณพศ 44 41 85 13 B 72 41 25 13
13. 72 เสธ.โจ 44 41 85 13 B 72 41 28 14
14. 72 คุณอรอุมา มูลผดุง 42 43 85 13 B 72 43 28 13
15. 72 คุณแมน ศุภกิจ 41 44 85 13 B 72 44 28 13
16. 72 คุณสมชาย เรืองจินดา 40 45 85 13 B 72 45 29 13
17. 72 อู๊ดโย่ง วตท.27 40 46 86 14 B 72 46 30 15
18. 72 คุณไกรเลิศ เธียรนุกุล 45 42 87 15 B 72 42 26 13
19. 72 คุณนิราส ลิ้มประยูรยงค์ 44 43 87 15 B 72 43 30 16
20. 72 คุณเลิศชาย 43 44 87 15 B 72 44 30 16
21. 72 คุณดิเรก บุญปิยทัศน์ 42 45 87 15 B 72 45 28 15
22. 72 Francis Lee 45 43 88 16 B 72 43 27 12
23. 72 คุณสุเทพ เอื้อเชิดกุล 45 43 88 16 B 72 43 29 14
24. 72 คุณประพันธ์ เจริญประวัติ 44 44 88 16 B 72 44 29 15
25. 72 Jason Lim 43 45 88 16 B 72 45 29 15
26. 72 คุณศุภชัย ธนพัฒน์เจริญ 45 44 89 17 B 72 44 29 14
27. 72 คุณสุชาติ 45 44 89 17 B 72 44 30 16
28. 72 คุณศุภกร รัตนสงวนวงศ 43 46 89 17 B 72 46 29 14
29. 72 คุณสุรเชษฐ์ 42 47 89 17 B 72 47 32 14
30. 72 คุณกวิน รัตนสงวนวงศ์ 44 46 90 18 B 72 46 30 15
31. 72 คุณพีระศักดิ์ นพอนันต์ชัย 47 44 91 19 B 72 44 30 14
32. 72 คุณโชติจุฑา อาจสอน 46 45 91 19 B 72 45 31 15
33. 72 คุณวรนันท์ ถาวรนันท์ 47 45 92 20 B 72 45 29 15
34. 72 คุณไชยยงค์ 47 45 92 20 B 72 45 30 13
35. 72 คุณหมอประเสริฐ 47 45 92 20 B 72 45 30 14
36. 72 คุณกันลทิพย์ โรจน์กนก 48 45 93 21 B 72 45 31 16
37. 72 คุณศานิทท์ กีบุตร 49 45 94 22 B 72 45 31 16
38. 72 คุณมนตรี 48 46 94 22 B 72 46 30 15
39. 72 คุณปฏิวัติ อุ่นเรือน 48 46 94 22 B 72 46 31 17
40. 72 คุณมนัส ฟักแฟง 47 47 94 22 B 72 47 31 16
41. 72 กัปตันพัทธ์พิูล ยั่งยืน 47 47 94 22 B 72 47 33 18
42. 72 คุณมนต์ชัย ศิริพัฒนนันท 50 45 95 23 B 72 45 28 14
43. 73 คุณอุดมสุข สุรชาติธำรงรัตน์ 45 44 89 16 B 73 44 29 16
44. 73 Lek P&L 43 46 89 16 B 73 46 30 16
45. 73 คุณพิูลย์ สุธรรมแจ่ม 47 43 90 17 B 73 43 26 11
46. 73 คุณธิติวัฒน์ เงินน าโชคธนรัตน์ 47 43 90 17 B 73 43 29 16
47. 73 คุณบุญชัย สุทธิชัยเสถียร 44 46 90 17 B 73 46 31 15
48. 73 คุณธนัช วรรณสังข์ 45 46 91 18 B 73 46 31 17
49. 73 คุณเรืองศักดิ์ 47 45 92 19 B 73 45 29 16
50. 73 คุณบุญสม อำนวยสกุล 45 47 92 19 B 73 47 29 15
51. 73 คุณวีรพนธ์ุ 43 49 92 19 B 73 49 30 16
52. 73 คุณปัญจะ งามตระกูลพานิช 45 48 93 20 B 73 48 31 15
53. 73 คุณวิชัย อัศวชัยณรงค์ 47 48 95 22 B 73 48 31 16
54. 73 คุณจักราวุธ รอดสัตรู 46 49 95 22 B 73 49 32 19
55. 74 คุณวุฒิชัย โพธิ์ทอง 46 42 88 14 B 74 42 29 14
56. 74 คุณสายทิพย์ 44 45 89 15 B 74 45 30 16
57. 74 Somnuek Cheepunsut 43 47 90 16 B 74 47 30 15
58. 74 กัปตันกิติคุณ กสิกรรม 48 45 93 19 B 74 45 27 14
59. 74 คุณทวีศิลป์ พัฒนกิจจ ารูณ 46 47 93 19 B 74 47 31 15
60. 74 คุณไพจิตร นิมมานะเกียรติ 51 43 94 20 B 74 43 29 14
61. 74 ณนิติรัฐ พัฒนกุล 49 45 94 20 B 74 45 29 16
62. 74 คุณพิเชฐ องค์วิเศษ 45 49 94 20 B 74 49 30 16
63. 74 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ 45 49 94 20 B 74 49 32 16
64. 74 คุณราเชน 50 46 96 22 B 74 46 29 15
65. 74 คุณอุดมศักดิ์ 49 47 96 22 B 74 47 33 17
66. 74 คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย 51 46 97 23 B 74 46 31 16
67. 74 นพ.อำนวย 46 51 97 23 B 74 51 33 19
68. 74 คุณคเณตร์ เลิศหิรัญวิบูลย์ 48 50 98 24 B 74 50 35 17
69. 75 A38 - SCG International 48 40 88 13 B 75 40 27 14
70. 75 คุณศิระ ชาวไชยมหา 45 45 90 15 B 75 45 28 13
71. 75 คุณชญตว์ วิทยานนท์เอกทวี 47 47 94 19 B 75 47 31 17
72. 75 คุณวิฑูทย์ วรสุวรรณรักษ์ 50 45 95 20 B 75 45 29 16
73. 75 คุณเอกคม ด้วงชะเอม 49 46 95 20 B 75 46 30 16
74. 75 คุณสรศักดิ์ จักรานุกูล 47 48 95 20 B 75 48 32 15
75. 75 คุณวุฒินันท์ ดิษฐาน 48 48 96 21 B 75 48 31 16
76. 75 คุณสุทธิ จตุรสุวรรณ 45 51 96 21 B 75 51 34 16
77. 75 คุณบรรณ เกษมทรัพย์ 50 48 98 23 B 75 48 31 14
78. 75 คุณปรัชญา เฉลิมวัฒน์ 48 50 98 23 B 75 50 32 14
79. 75 คุณอาณัติ 51 48 99 24 B 75 48 31 16
80. 75 คุณสกล 50 49 99 24 B 75 49 32 17
81. 75 คุณจำนงค์ วงศ์สว่าง 48 51 99 24 B 75 51 33 14
82. 76 คุณธนชัย โคตะมานุรักษ์ 46 47 93 17 B 76 47 33 16
83. 76 คุณจิตรกร พิจิตรศิริ 54 43 97 21 B 76 43 27 15
84. 76 คุณศักดิ์ 50 48 98 22 B 76 48 31 16
85. 76 คุณกรรกฎ โกมลโชติ 49 49 98 22 B 76 49 34 19
86. 76 คุณศรัณย์ธร ดวงดีกมลทัศน์ 48 51 99 23 B 76 51 33 17
87. 76 นพ.วัฒนา 49 51 100 24 B 76 51 33 17
88. 77 คุณสมชาย อุดม 47 48 95 18 B 77 48 31 16
89. 77 คุณพยุงศักดิ์ 49 51 100 23 B 77 51 34 18
90. 78 คุณศรศักดิ์ ชุกกวีรัตน์ 48 52 100 22 B 78 52 37 19
91. 79 คุณอวัชริน นาชิน 53 49 102 23 B 79 49 33 14
92. 79 คุณพิทักษ์ 49 54 103 24 B 79 54 37 20
93. 80 คุณศักดา เด่นแดนโดม 52 52 104 24 B 80 52 33 19
94. 81 คุณวัชรา กวมทรัพย 53 50 103 22 B 81 50 33 17
95. 81 คุณศราชัย รุ่งรัตนปรีดา 55 49 104 23 B 81 49 34 20