#การแข่งขัน : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย [Flight - C:25-36 ]
#สนาม : Thana City Country Club #วันที่ : 2019-06-05 [R1] #ผู้จัด : กอล์ฟ วตท.28 รอบบ่าย
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-06-1818:02:01]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 72 คุณทศพร (พี่ทศ) เกตุอดิศร 49 49 98 26 C 72 49 32 15
2. 73 คุณอิสระพล 51 47 98 25 C 73 47 31 15
3. 73 คุณสุรัตน์ มังคุด 48 50 98 25 C 73 50 33 17
4. 74 คุณชนะ ภูมี 49 51 100 26 C 74 51 35 19
5. 74 คุณจีรวัฒน์ 51 50 101 27 C 74 50 32 17
6. 75 คุณภิรมย์ ศรีนวล 50 50 100 25 C 75 50 33 17
7. 75 คุณบุญเลิศ กมลชนกกุล 50 51 101 26 C 75 51 33 17
8. 75 คุณปสิน 52 51 103 28 C 75 51 33 16
9. 75 คุณโกศิล 52 52 104 29 C 75 52 35 17
10. 76 คุณทวีพงษ์ 50 51 101 25 C 76 51 34 16
11. 76 คุณวันชัย ดีเมฆ 48 53 101 25 C 76 53 35 19
12. 76 คุณไพโรจน์ 54 49 103 27 C 76 49 32 15
13. 76 คุณสมบัติ สุขเก่า 53 50 103 27 C 76 50 34 16
14. 76 คุณธวัชชัย 55 52 107 31 C 76 52 34 17
15. 77 Watchara Lorjai 53 49 102 25 C 77 49 33 17
16. 77 คุณอภิชาญ พันธ์ฟุ่ง 49 53 102 25 C 77 53 34 18
17. 77 คุณบุญเลิศ ชูวา 51 52 103 26 C 77 52 34 18
18. 77 คุณศรีสมบัติ มานู (ญ.) 53 51 104 27 C 77 51 33 19
19. 77 Yongyot Thanapatcharoe 53 54 107 30 C 77 54 36 19
20. 78 คุณอำนวย กาญจนภาศ 55 52 107 29 C 78 52 34 16
21. 78 คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุ 53 56 109 31 C 78 56 36 19
22. 79 คุณกรณัฐ จิวะพรทิพย 50 55 105 26 C 79 55 37 21
23. 79 คุณนนทสรณ์ 53 56 109 30 C 79 56 36 19
24. 80 คุณชวลิต สุวัตภิกุล 58 50 108 28 C 80 50 33 18
25. 80 คุณรัชดาภรณ์ 56 52 108 28 C 80 52 32 17
26. 80 ดร.พีรวัส 50 59 109 29 C 80 59 41 21
27. 80 คุณลิซ่า งามตระกูลพานิช 55 57 112 32 C 80 57 35 16
28. 80 คุณลิขิต ลีลาชุติพงศ์ 52 60 112 32 C 80 60 39 18
29. 81 คุณศานิต เกษสุวรรณ 57 52 109 28 C 81 52 34 19
30. 81 คุณบุษบา ภิบูลชล 55 56 111 30 C 81 56 35 17
31. 81 คุณมกร หลินสวัสดิ 56 56 112 31 C 81 56 38 17
32. 82 คุณพิษณุ วัฒนพงษ์ 55 52 107 25 C 82 52 31 18
33. 83 คุณรวีเกียรติ รอดโพธิ์ทอง 58 52 110 27 C 83 52 31 19
34. 83 คุณย่งสิน 61 55 116 33 C 83 55 35 17
35. 83 คุณทิพวรรณ อุปมา 53 64 117 34 C 83 64 43 22
36. 84 คุณวรรณภา ฉบับตรง (ญ.) 58 54 112 28 C 84 54 35 20
37. 84 คุณพิภู บุรพลพิมาน 55 57 112 28 C 84 57 37 18
38. 84 คุณสมชาย คุลีเมฆิน 55 61 116 32 C 84 61 39 20
39. 84 คุณมงคล ตั้งศิริวิช 60 58 118 34 C 84 58 37 19
40. 84 คุณองค์อร 61 58 119 35 C 84 58 37 19
41. 88 Pisut Pattanavart 60 56 116 28 C 88 56 37 19
42. 88 คุณวรวุฒิ 59 59 118 30 C 88 59 37 21
43. 95 ดร.พันธศักดิ์ 66 62 128 33 C 95 62 40 18