#การแข่งขัน : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019 [Flight - D:25-36 ]
#สนาม : MUANG KAEW GOLF#วันที่ : 2019-05-24 [R1] #ผู้จัด : LOUDMOUTH FUN DAY 24 MAY 2019
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2024-07-1620:07:21]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. 72 ตรีวิทย์ วังวราวุฒิ - WINNER . D 50 48 98 26 D 72 48 33 16
2. 73 จิตจรูญ ตันติวาลา - WINNER . D 1 53 46 99 26 D 73 46 31 16
3. 73 สิทธิ ภานุพัฒนพงศ์ - WINNER . D 2 51 50 101 28 D 73 50 33 15
4. 74 สกล เหล่าสุวรรณ 47 52 99 25 D 74 52 33 16
5. 75 สายัณย์ สตางค์มงคล 52 48 100 25 D 75 48 32 16
6. 75 คุณสวัสดิ์ อั้นเต้ง 51 52 103 28 D 75 52 35 17
7. 75 คุณอนุรักษ์ แสนสะอาด 52 52 104 29 D 75 52 34 17
8. 76 ปิยะ ตันติเวชยานนท์ 53 49 102 26 D 76 49 29 14
9. 76 คุณธนิต ชุติพงศ์พัฒนุล 52 50 102 26 D 76 50 34 16
10. 76 คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ 47 55 102 26 D 76 55 34 16
11. 76 คุณสมเจตน์ สายฝน 54 49 103 27 D 76 49 34 16
12. 76 พลเอก จำนง 53 50 103 27 D 76 50 33 16
13. 76 วิทยา อภิรักษ์วิริยะ 56 49 105 29 D 76 49 32 16
14. 76 ดร.ธีรยุทธ ทุมมานนท์ 54 51 105 29 D 76 51 32 17
15. 78 พลเอก โกญจนาท 51 52 103 25 D 78 52 35 19
16. 78 คุณพัศยศ โชคฤทธิ์ผานนท์ 58 46 104 26 D 78 46 28 13
17. 78 พงศ์ศิริ ศิริมงคล 54 52 106 28 D 78 52 35 17
18. 78 คุณธีระ อินทจันทร์ 49 57 106 28 D 78 57 39 19
19. 78 คุณชาญณรงค์ ตั้งเจริญ 53 55 108 30 D 78 55 38 19
20. 79 พลโทธนิสร วงษ์กล้าหาญ 51 53 104 25 D 79 53 35 13
21. 79 ภัทร คชภูมิ 49 56 105 26 D 79 56 38 20
22. 79 คุณเตฌิน สิทธิชินวุฒิ 55 51 106 27 D 79 51 33 15
23. 79 คุณรัฐนันทน์ คิรินทร์จิรเดช 57 50 107 28 D 79 50 33 15
24. 79 ดร.ธีรอัศฐ์ สีหสินอิทธ 57 52 109 30 D 79 52 34 15
25. 79 อดิศร ใจชอบชื่น 57 52 109 30 D 79 52 34 20
26. 79 นายภูมิสวัสดิ์ อุปฐานา 53 58 111 32 D 79 58 39 20
27. 80 คุณสุเมธ เจตวัฒนา 56 50 106 26 D 80 50 34 20
28. 81 ณรงค์ ลิมปสนธิพงษ์ 57 55 112 31 D 81 55 36 16
29. 82 ชัยวัฒน์ ศิรจตุธรรม 60 50 110 28 D 82 50 35 19
30. 83 นายนรกิรติ์ วงศ์ทองเหลือ 58 56 114 31 D 83 56 36 17
31. 84 วิเชียร อุษณาโชติ 57 59 116 32 D 84 59 38 15
32. 86 สมศักดิ์ 60 55 115 29 D 86 55 34 16
33. 86 คุณสมบูรณ์ หงษ์ศิริกาญจน์ 60 59 119 33 D 86 59 41 20
34. 87 พลเอกสมบูรณ์ แก้วอยู่ 62 58 120 33 D 87 58 36 19
35. 91 ณัฐพล ณัฐสมบูรณ์ 67 56 123 32 D 91 56 38 18
36. 94 คุณวิรัช สุวรรณภาศรี 65 64 129 35 D 94 64 41 20