#การแข่งขัน : SINGHA SANTIBURI SAMUI GOLF CLUB # 4 [Flight NA : -]
#สนาม : Santiburi Samui County Club #วันที่ : 2020-12-01 [R1] #ผู้จัด : SINGHA SANTIBURI SAMUI
#Round : Team : Flight : Class : Gender :
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole | Live Score ]  
No. T-NET Full Players Nat Out IN Total 36 System NET NET Point
36 36 72 HC Flight 9Hole 6Hole 3Hole
By [2021-10-2205:04:57]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. 73 กันฑิมา จันทรี 35 - WINNER . L 52 56 108 35 NA 73 56 38 20
2. 74 ปราถนา จันทร์สุตะ 27 50 51 101 27 NA 74 51 36 20
3. 74 ผุสดี เพ็งบุญ 31 46 59 105 31 NA 74 59 43 23
4. 74 อรดี ทีอุทิศ 34 54 54 108 34 NA 74 54 37 20
5. 75 ทิพย์วัลย์ แซ่ฮ้อ 30 52 53 105 30 NA 75 53 38 19
6. 76 รุ่งทิวา มากุล 32 54 54 108 32 NA 76 54 40 21
7. 76 สะอาด มูลธิโต 36 56 56 112 36 NA 76 56 40 21
8. 77 อธิฐาน ผลาญไกรเพชร 33 53 57 110 33 NA 77 57 39 18
9. 77 จิมไร้ส์ เพ็งเภา 34 54 57 111 34 NA 77 57 37 18
10. 78 อุไร นวลศรีทอง 20 48 50 98 20 NA 78 50 35 19
11. 78 สายฝน อุดมดี 29 50 57 107 29 NA 78 57 38 21
12. 80 ปรานี บัวคำเนิน 33 53 60 113 33 NA 80 60 41 21
13. 81 ธิดารัตน์ ขันติเนตร 34 55 60 115 34 NA 81 60 41 21
14. 81 พัชลิดา สีหานนท์ 35 58 58 116 35 NA 81 58 40 20
15. 81 สุภัสตรา แซ่ลิ้ม 35 56 60 116 35 NA 81 60 44 21
16. 81 วิภารัตน์ เพชรรักษ์ 36 58 59 117 36 NA 81 59 40 23
17. 84 น้ำฝน นวลแย้ม 31 59 56 115 31 NA 84 56 39 21
18. 86 สุทธิณีย์ เขตนคร 31 56 61 117 31 NA 86 61 42 20
19. 86 สมหญิง คำภูมี 33 : bBie.1 60 59 119 33 NA 86 59 43 23
20. 115 อรชร ข้าวก่ำ 33 75 73 148 33 NA 115 73 51 25