#การแข่งขัน : TGA -SINGHA Junior Golf Champion Class A, B
#สนาม : #วันที่ : 2016-03-03 [R1] #ผู้จัด : สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Leaderboard Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : t.Cut1 t.Cut2
#Report [ Leaderboard | Hole by Hole| Live Score ]  
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today R1 Total
By [2019-06-1813:37:49]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824, ( for rent )
T0. มีโชค พันธรักษ์ 72.00 E E E 72
2. พรรษ ศรีดามา 73.00 +1 +1 +1 73
T2. สุเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร 73.00 +1 +1 +1 73
T2. อาภิชญา ยุบล 73.00 +1 +1 +1 73
5. ธนกร ต๊ะปินตา 74.00 +2 +2 +2 74
T5. นาวิน สกุลศิริสุนทร 74.00 +2 +2 +2 74
7. อาฒยา ฐิติกุล 75.00 +3 +3 +3 75
T7. ปรินทร์ โพธิ์กัณฑ์ 75.00 +3 +3 +3 75
T7. ธเกล้า จีระวิวิธพร 75.00 +3 +3 +3 75
T7. อรกนก สร้อยสุวรรณ 75.00 +3 +3 +3 75
T7. ฐิตาภา ภักดีเศรษฐกุล 75.00 +3 +3 +3 75
12. พิสิษฐขวัญ ภู่รัตนโอภา 76.00 +4 +4 +4 76
T12. พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์ 76.00 +4 +4 +4 76
T12. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 76.00 +4 +4 +4 76
15. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน 77.00 +5 +5 +5 77
T15. วัชนีย์พร เขียวสังข์ 77.00 +5 +5 +5 77
T15. พัฒนพงษ์ แสนบัวหลวง 77.00 +5 +5 +5 77
T15. กุลธิดา พราหมพันธุ์ 77.00 +5 +5 +5 77
T15. อภิวัช รักษาพรามณ์ 77.00 +5 +5 +5 77
T15. ชนิกานต์ ยงย่วน 77.00 +5 +5 +5 77
T15. นิพิฐพนธ์ เที่ยงตรง 77.00 +5 +5 +5 77
T15. ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม 77.00 +5 +5 +5 77
T15. เอกดนัย ผ่องหทัยกุล 77.00 +5 +5 +5 77
24. ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง 78.00 +6 +6 +6 78
T24. ธนรัชต์ ศรีสถาพร 78.00 +6 +6 +6 78
T24. ศิวกร ตวงภัทรพร 78.00 +6 +6 +6 78
T24. จิรพัฒน์ เจริญจิตร 78.00 +6 +6 +6 78
T24. แสงชัย แก้วเจริญ 78.00 +6 +6 +6 78
T24. กมลวรรณ ประเสริฐวงศ์ 78.00 +6 +6 +6 78
30. กชกร จิตตะศิริ 79.00 +7 +7 +7 79
T30. ศุภวิชญ์ ทรงกลด 79.00 +7 +7 +7 79
T30. ณัฐพร เวียงชนก 79.00 +7 +7 +7 79
T30. นภัสวรรณ ผาบสิมมา 79.00 +7 +7 +7 79
T30. กฤตภาส รัตน์ประสาทพร 79.00 +7 +7 +7 79
T30. พิรญาณ์ ยิ่งพิศิษฐ 79.00 +7 +7 +7 79
T30. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 79.00 +7 +7 +7 79
37. วราลี อัจฉฤกษ์ 80.00 +8 +8 +8 80
T37. ศุภกิจ สีลานาแก 80.00 +8 +8 +8 80
T37. แววปราชญ์ อนุวาร 80.00 +8 +8 +8 80
T37. ษมาพร แข็งขันธ์ 80.00 +8 +8 +8 80
T37. นรมล นุชศิลา 80.00 +8 +8 +8 80
42. ฐิตาภา เอี่ยมตระกูล 81.00 +9 +9 +9 81
T42. เอื้ออารีย์ บุญบางยาง 81.00 +9 +9 +9 81
T42. พัทธนันท์ บรูมินเหมทร์ 81.00 +9 +9 +9 81
T42. อรนิติ จุลสิกขี 81.00 +9 +9 +9 81
T42. วรุต ขจรกิตติสกุล 81.00 +9 +9 +9 81
T42. ภูรินท์ ยิ่งพิศิษฐ 81.00 +9 +9 +9 81
T42. กฤตภาส มณีมาศ 81.00 +9 +9 +9 81
49. ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล 82.00 +10 +10 +10 82
T49. สิรีธร กลัดพู่ 82.00 +10 +10 +10 82
T49. ยศ แดนวงศ์ 82.00 +10 +10 +10 82
T49. จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี 82.00 +10 +10 +10 82
T49. สวรินทร์ ยืนยง 82.00 +10 +10 +10 82
T49. ฐปรัตน์ บุญสักดิ์นานนท์ 82.00 +10 +10 +10 82
55. สรวิชญ์ อภิญญานันท์ 83.00 +11 +11 +11 83
56. ณัฐวดี ขวัญศรี 84.00 +12 +12 +12 84
T56. ไพบูลย์ พุ่มเกลี้ยง 84.00 +12 +12 +12 84
T56. ชนิสรา เครือแก้ว 84.00 +12 +12 +12 84
T56. ธนเดช มั่นคง 84.00 +12 +12 +12 84
60. คุณานนท์ ชุติพาณิชย์ 85.00 +13 +13 +13 85
61. นภสร ฟ้าอรุณ 86.00 +14 +14 +14 86
62. รชต วิณวัณฑ์ 87.00 +15 +15 +15 87
63. ขวัญพิชชา ประชุมชน 88.00 +16 +16 +16 88
T63. ชาญจิตติ กนกศักดิ์สกุล 88.00 +16 +16 +16 88
65. จัสมิน ทาโคตร 89.00 +17 +17 +17 89
66. กฤตบุญ ธรรมมนุญกุล 90.00 +18 +18 +18 90
T66. จิรสุดา ขุนารักษ์ 90.00 +18 +18 +18 90
68. ธัชชัย สุขสวัสดิ์ 94.00 +22 +22 +22 94
69. ขวัญนรี ประชุมชน 97.00 +25 +25 +25 97
70. ปราศรัย อุณจักร 103.00 +31 +31 +31 103
71. กรภัทร พลอยวรินทร์ 107.00 +35 +35 +35 107
T71. อริสรา สุจริตธรรม 107.00 +35 +35 +35 107