#TOURNAMENT : การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่น โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีม ชาติไทย ประจา ปี2562#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ TGA
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 R5 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:32:34]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ธนกร ตอสี * 72.20 +1 +2 H0 +5 -4 +1 -3 +2 361
2. วาริษ มั่นธรณ์ 72.60 +3 -2 H0 +3 -1 +5 -2 -2 363
T2. ณฐนนท์ ธนูรัตน์ * 72.60 +3 +2 H0 +2 -1 -2 +2 +2 363
T2. พงศภัค เหล่าภักดี 72.60 +3 +4 H0 E +3 -5 +1 +4 363
T2. ณภัทร ปรมะเจริญโรจน์ * 72.60 +3 +4 H0 +4 -1 E -4 +4 363
T2. โยษิตา ขาวหนูนา 72.60 +3 +5 H0 +3 +2 -7 E +5 363
7. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน * 73.00 +5 -3 H0 -1 +6 -2 +5 -3 365
8. ภูพิรัฐ กลิ่นเกษร * 73.20 +6 +4 H0 E +1 +1 E +4 366
T8. ชเนตตี วรรณแสน 73.20 +6 +7 H0 -3 -1 +4 -1 +7 366
10. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 73.40 +7 +3 H0 +1 +6 -3 E +3 367
T10. ชาญจิติ กนกศักดิ์สกุล 73.40 +7 +5 H0 +1 +3 E -2 +5 367
12. วิชญ์ ปิติพัฒน์ 73.60 +8 -2 H0 +5 +3 +3 -1 -2 368
13. กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข * 73.80 +9 +3 H0 -2 +5 +2 +1 +3 369
14. ธนรัชต์ ศรีสถาพร * 74.00 +10 +3 H0 E +7 +3 -3 +3 370
15. ชนาดล ดนตรี 74.40 +12 -1 H0 +5 +5 +1 +2 -1 372
T15. ศุภวิชญ์ ทรงกลด 74.40 +12 +5 H0 E +4 -1 +4 +5 372
17. วรุต ขจรกิตติสกุล * 74.60 +13 +2 H0 +3 +3 +4 +1 +2 373
T17. พรรณรายณ์ มีสมอรรถ 74.60 +13 +3 H0 E +4 +3 +3 +3 373
T17. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 74.60 +13 +5 H0 +1 +1 +5 +1 +5 373
T17. รักษ์สิริ สิทธิ์รดาธนิสร 74.60 +13 +5 H0 +2 +5 E +1 +5 373
T17. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ * 74.60 +13 +6 H0 +4 E +3 E +6 373
22. ภากร เนียมแสง * 74.80 +14 +2 H0 +5 +3 E +4 +2 374
T22. พศิน วิจิตรเจริญไพศาล * 74.80 +14 +3 H0 +3 +4 E +4 +3 374
24. เอกรัฐ เล็กสุวรรณ * 75.00 +15 +3 H0 -2 +5 +6 +3 +3 375
25. มนัสนันท์ โชติกะพุกกณะ 75.20 +16 -1 H0 +7 +2 +7 +1 -1 376
T25. สุทธินนท์ ปัญโญ 75.20 +16 E H0 +4 +7 +4 +1 E 376
T25. ศุภกิจ สีลานาแก 75.20 +16 +7 H0 +6 +6 E -3 +7 376
28. นาวิน สกุลศิรสุนทร * 75.40 +17 +7 H0 +4 -1 +7 E +7 377
29. ณัฐพงค์ รัชธร 75.60 +18 +4 H0 +2 +4 +8 E +4 378
T29. อินทุอร บิโชฟฟ์ 75.60 +18 +6 H0 +6 +3 -1 +4 +6 378
T29. ธรรมนิติ์ฎา สีมา 75.60 +18 +8 H0 +4 +1 +1 +4 +8 378
32. ชัยพร อุ๋ยตระกูล 75.80 +19 -1 H0 +3 +6 +6 +5 -1 379
T32. นิชา กันภัย 75.80 +19 +3 H0 +6 +5 +2 +3 +3 379
T32. จักรนาถ อินมี * 75.80 +19 +5 H0 +4 +5 +5 E +5 379
35. วีรวิชญ์ นาคประชา 76.00 +20 +2 H0 +8 +2 +3 +5 +2 380
T35. ยุทธนา นาคแจ้ง * 76.00 +20 +3 H0 +4 +2 +7 +4 +3 380
T35. พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว 76.00 +20 +5 H0 +5 +5 +4 +1 +5 380
T35. ปณโชค แก้วระหัน 76.00 +20 +6 H0 +2 +8 +2 +2 +6 380
39. พิษณุ ศิริเมฆา * 76.20 +21 +2 H0 +8 +3 +11 -3 +2 381
T39. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์ 76.20 +21 +3 H0 +3 +3 +9 +3 +3 381
T39. สิทธิพล นาคประนม 76.20 +21 +5 H0 +2 +5 +11 -2 +5 381
T39. ปาณิสรา ตั้งประพันธ์วงศ์ 76.20 +21 +9 H0 E +7 +7 -2 +9 381
43. พิริยศักดิ์ บุญญฐี 76.40 +22 +2 H0 +6 +6 +4 +4 +2 382
44. ปริชญ์ โกศลศศิธร 76.60 +23 +2 H0 +10 E +9 +2 +2 383
T44. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา 76.60 +23 +5 H0 +4 +5 +7 +2 +5 383
46. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย 76.80 +24 +3 H0 +2 +12 +6 +1 +3 384
47. โสภณ ศิริประทุม * 77.00 +25 +1 H0 +6 +8 +8 +2 +1 385
T47. พีชญ์ บรรณบดี * 77.00 +25 +4 H0 +2 +6 +9 +4 +4 385
49. กัญญาณัฐ สมปอง 77.20 +26 +2 H0 +6 +8 +6 +4 +2 386
T49. พรหมพจน์ ทรงกลด 77.20 +26 +5 H0 +4 +8 +3 +6 +5 386
T49. บุษกร มูลฟอง 77.20 +26 +7 H0 +6 +6 +1 +6 +7 386
T49. วรวิทย์ วรพันธ์ 77.20 +26 +7 H0 +4 E +10 +5 +7 386
53. ฐิตาพร สายทิพย์ 77.40 +27 +8 H0 +3 +9 +2 +5 +8 387
54. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 77.60 +28 +5 H0 +10 +5 +6 +2 +5 388
55. สรัลชนา รัตนสินธุ์ 77.80 +29 +7 H0 +6 +9 +5 +2 +7 389
56. ณฐชนก ตัณวรรณรักษ์ 78.00 +30 +5 H0 +7 +4 +9 +5 +5 390
57. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 78.40 +32 +1 H0 +9 +5 +9 +8 +1 392
T57. นรมล นุชศิลา 78.40 +32 +1 H0 +9 +8 +5 +9 +1 392
T57. สุรภา จันทมุณี 78.40 +32 +10 H0 +8 +4 +8 +2 +10 392
60. ศิวกร ตวงภัทรพร 78.60 +33 +9 H0 +4 +5 +9 +6 +9 393
T60. นนนที แสงสุริยาภรณ์ 78.60 +33 +10 H0 +6 +11 +1 +5 +10 393
62. ดลใจแมน บุญถม 79.00 +35 +4 H0 +8 +6 +10 +7 +4 395
T62. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 79.00 +35 +7 H0 +10 +3 +10 +5 +7 395
64. วรัตกานต์ คุณแก้ว 79.20 +36 +11 H0 +7 +8 +5 +5 +11 396
65. รามิล แซ่ลิ้ม 79.40 +37 +4 H0 +9 +14 +6 +4 +4 397
T65. ภาณพ นรสิงห์ * 79.40 +37 +7 H0 +7 +9 +10 +4 +7 397
T65. ปาริยา สันพนวัฒน์ 79.40 +37 +8 H0 +8 +7 +11 +3 +8 397
68. ชินาธิป แสงมณีโชติ * 79.80 +39 +7 H0 +8 +2 +9 +13 +7 399
69. กฤตภาส มณีมาศ 80.20 +41 +5 H0 +13 +8 +8 +7 +5 401
70. ฐิติพันธุ์ กุดั่น * 80.80 +44 +8 H0 +15 +4 +9 +8 +8 404
71. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 81.40 +47 +4 H0 +15 +10 +9 +9 +4 407
72. ชาคริส แก้วศรีปราชญ์ * -WD 61.00 +17 E H0 E +3 +8 +6 E 305