#TOURNAMENT : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2564#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย http://live-scorereport.com/
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 R5 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1906:06:56]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อาศิษฐ์ อารีพันธ์* 71.20 -4 -1 H0 E -1 +3 -5 -1 356
2. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 72.20 +1 E H0 E -3 +3 +1 E 361
3. สหัสวรรษ อริยฉัตรเวคิน* 73.20 +6 -4 H0 +5 +2 E +3 -4 366
T3. สรัลชนา รัตนสินธุ์* 73.20 +6 +1 H0 +3 +2 -1 +1 +1 366
T3. รามิล แซ่ลิ้ม 73.20 +6 +6 H0 -1 +3 E -2 +6 366
6. พิมพ์ชมพู ฉายศิลป์รุ่งเรือง 73.40 +7 +1 H0 +1 +3 +1 +1 +1 367
T6. พิชยุตม์ สิมะอารีย์* 73.40 +7 +2 H0 +1 +3 -2 +3 +2 367
8. ณฐนนท ธนูรัตน์* 73.60 +8 +3 H0 +2 +1 +3 -1 +3 368
9. ก้องภพ ไกรแก้ว 73.80 +9 +3 H0 +4 +4 +1 -3 +3 369
10. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* 74.00 +10 +4 H0 +3 -2 +3 +2 +4 370
11. วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์* 74.60 +13 +1 H0 +3 +1 +6 +2 +1 373
T11. Eila Galitsky 74.60 +13 +1 H0 +5 +1 +5 +1 +1 373
T11. พลกฤต ผาวิชัย 74.60 +13 +3 H0 +7 +3 +3 -3 +3 373
14. อครชัย สกุลลี้* 74.80 +14 +1 H0 +3 +6 +5 -1 +1 374
T14. ชนาดล ดนตรี 74.80 +14 +2 H0 +5 +6 +4 -3 +2 374
T14. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช* 74.80 +14 +4 H0 +5 -2 +6 +1 +4 374
17. สิรภพ ยะปาละ 75.00 +15 -1 H0 +6 +4 +3 +3 -1 375
T17. พิมพ์มาดา ว่องธนะวิโมกษ์ 75.00 +15 +1 H0 +3 +4 +2 +5 +1 375
T17. ศุภกร อมรชัยชาญ 75.00 +15 +3 H0 +3 +7 +2 E +3 375
20. นวพร สุนทรียภาส 75.20 +16 +6 H0 +5 +6 +3 -4 +6 376
21. กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข* 75.40 +17 +3 H0 +7 E +6 +1 +3 377
T21. ธนพนธ์ สุวรรณประทีป* 75.40 +17 +4 H0 +4 +6 +1 +2 +4 377
T21. เอกบุรุษ วานิชชานนท์* 75.40 +17 +4 H0 +8 +6 +3 -4 +4 377
T21. พิมพ์พิศา รับรอง 75.40 +17 +4 H0 +2 +1 +5 +5 +4 377
T21. ปัญญาภัทร์ ขันติยู 75.40 +17 +5 H0 +6 +4 +2 E +5 377
T21. ณัฐพงค์ รัชธร* 75.40 +17 +10 H0 +4 +5 -3 +1 +10 377
27. บุษปภาพร สุขเติม 75.60 +18 E H0 +8 +3 +6 +1 E 378
T27. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 75.60 +18 +3 H0 +5 +3 +6 +1 +3 378
T27. กนกวรรณ งามวงค์* 75.60 +18 +6 H0 +4 -4 +2 +10 +6 378
T27. ธรรมนิติ์ฎา สีมา* 75.60 +18 +7 H0 +2 +7 -2 +4 +7 378
31. ต้นแสง นันยะ 75.80 +19 +1 H0 +3 +8 +9 -2 +1 379
T31. พรหมพจน์ ทรงกลด 75.80 +19 +5 H0 +5 +6 +1 +2 +5 379
33. ปนัสยา สมจิตต์* 76.00 +20 +5 H0 +7 +2 +5 +1 +5 380
T33. ณภัทร เลิศศาสตร์วัฒนา* 76.00 +20 +7 H0 +3 +2 +5 +3 +7 380
35. ฐปรัตน์ บุญศักดิ์นานนท์* 76.20 +21 -1 H0 +6 +5 +7 +4 -1 381
T35. ธนานา คชสารมณี 76.20 +21 +2 H0 +4 +7 +6 +2 +2 381
T35. สุรภา จันทมุณี 76.20 +21 +3 H0 +7 +4 +5 +2 +3 381
T35. ศุทธินี งามขำ 76.20 +21 +5 H0 +5 +6 +5 E +5 381
T35. จีณณ์ ชัยกังวาฬ* 76.20 +21 +5 H0 +12 -3 +5 +2 +5 381
40. ศุภภณ อมรชัยชาญ 76.40 +22 +3 H0 +9 +2 +3 +5 +3 382
T40. อธิษฐ์ เครือประยงค์ 76.40 +22 +6 H0 +3 +11 E +2 +6 382
42. ณัฐธัญช์ จุ้ยวรมิตร์* 76.60 +23 +3 H0 +4 +4 +3 +9 +3 383
T42. ณัฎฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ 76.60 +23 +7 H0 +9 +7 +1 -1 +7 383
44. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 76.80 +24 +3 H0 +10 +1 +5 +5 +3 384
T44. ภูษณะ พุทธชนาธิป* 76.80 +24 +3 H0 +6 +6 +3 +6 +3 384
T44. ปริชญ์ โกศลศศิธร 76.80 +24 +4 H0 +6 +4 +6 +4 +4 384
T44. ณัฐพล อุดมรัตน์* 76.80 +24 +5 H0 +7 +7 +3 +2 +5 384
T44. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 76.80 +24 +7 H0 +3 +1 +7 +6 +7 384
T44. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 76.80 +24 +7 H0 +6 +5 +6 E +7 384
T44. ชลชีวา วงษรัศม์ 76.80 +24 +10 H0 +7 +5 +1 +1 +10 384
51. ภูธเนษฐ์ กังวล 77.00 +25 E H0 +10 +5 +9 +1 E 385
T51. โจนาธาน มิคานดา 77.00 +25 +7 H0 +10 +4 +3 +1 +7 385
53. เปรมปิติ ไกวัลนาโรจน์ 77.20 +26 +5 H0 +4 +7 +8 +2 +5 386
T53. โยษิตา ขาวหนูนา* 77.20 +26 +7 H0 +7 +2 +6 +4 +7 386
55. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา* 77.40 +27 +6 H0 +3 +11 +9 -2 +6 387
56. ธัญจิรา อิสสระพล 77.60 +28 +2 H0 +14 E +6 +6 +2 388
T56. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ 77.60 +28 +11 H0 +5 E +3 +9 +11 388
58. พร้อมรบ สาระพล* 78.00 +30 +8 H0 +8 +6 +6 +2 +8 390
59. ธัญธิตา อังศุศรีวงศ์ 78.20 +31 +5 H0 +7 +13 E +6 +5 391
T59. กัลยวรรธน์ พุ่มคล้าย* 78.20 +31 +6 H0 +9 +10 +3 +3 +6 391
T59. กิตธาดา โกสะรุทธะ 78.20 +31 +6 H0 +12 +7 +1 +5 +6 391
T59. กัญนล อร่ามกุล 78.20 +31 +10 H0 +9 +4 +5 +3 +10 391
T59. สุโชค พรรณนา 78.20 +31 +11 H0 +7 +4 +5 +4 +11 391
64. ศศิกานต์ หลวงนิติกุล 78.40 +32 +4 H0 +8 +7 +3 +10 +4 392
65. วรัตกานต์ คุณแก้ว 78.80 +34 +8 H0 +2 +10 +7 +7 +8 394
66. นรเศรษฐ์ เถาว์ชาลี* 79.00 +35 +7 H0 +5 +12 +2 +9 +7 395
67. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 79.20 +36 +6 H0 +6 +9 +7 +8 +6 396
68. ธราพัชร์ ปัญญา 79.60 +38 +12 H0 +5 +3 +8 +10 +12 398
69. ณัทกร เหล่าชุมพล 79.80 +39 +4 H0 +14 +9 +9 +3 +4 399
70. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 80.00 +40 +4 H0 +10 +7 +10 +9 +4 400
T70. รชต วิณวัณฑ์* 80.00 +40 +6 H0 +12 +9 +7 +6 +6 400
72. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 80.40 +42 +8 H0 +8 +6 +11 +9 +8 402
73. ณัทฐเดช เหมทอง 81.80 +49 +7 H0 +13 +12 +8 +9 +7 409
74. อภิสรา วรรณพงษ์ 82.00 +50 +7 H0 +11 +11 +7 +14 +7 410
75. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 82.60 +53 +7 H0 +7 +13 +11 +15 +7 413
76. ก้องภพ ศรีรัตน์ 82.80 +54 +9 H0 +11 +12 +10 +12 +9 414