#การแข่งขัน : THAI GOLF BIDDER NAKHON NAYOK JUNIOR CHAMPIONSHIP#สนาม : Royal Hills Golf Resort & Spa #วันที่ : 2021-02-28 [R1] #ผู้จัด : INNOVATIVE GOLF
# Leaderboard Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : t.cutNum t.cutPar t.noAmp
#Report [ LeaderBoard | | ]  
No. Full Players Nat. Avg. To Par Today Hole R1 Total
By [2021-06-2017:04:02]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, LINE ID : 0896997824,
1. ปภังกร หนูประชุม 76.00 +4 +4 Fin +4 76
T1. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 76.00 +4 +4 Fin +4 76
3. นรบดินทร์ แสวงดี 80.00 +8 +8 Fin +8 80
4. ปรมิศวร์ แสงมณี 81.00 +9 +9 Fin +9 81
T4. สุภกรณ์ อภิสนธิ์ 81.00 +9 +9 Fin +9 81
6. ปภาเอื้อการย์ อารีสินพิทักษ์ 82.00 +10 +10 Fin +10 82
7. นพรุจ ภู่จันทร์ 83.00 +11 +11 Fin +11 83
8. รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 84.00 +12 +12 Fin +12 84
T8. รอส ไรท์ 84.00 +12 +12 Fin +12 84
10. วสุธา เพ็ชรช้าง 85.00 +13 +13 Fin +13 85
T10. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 85.00 +13 +13 Fin +13 85
12. เตชธรรม สนธิวิวัฒน์ 86.00 +14 +14 Fin +14 86
T12. สุวภัทร จิรัฏฐากรกุล 86.00 +14 +14 Fin +14 86
14. วรวิช เจิมพงศ์ 87.00 +15 +15 Fin +15 87
T14. ชุติกาญชน์ เพิ่มทองมาก 87.00 +15 +15 Fin +15 87
T14. อิสระ อิ่มเอิบ 87.00 +15 +15 Fin +15 87
17. ตามตน นิวาศานนท์ 88.00 +16 +16 Fin +16 88
18. ปัณณภัสร์ ศิรอิสริยาพล 90.00 +18 +18 Fin +18 90
19. ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ 91.00 +19 +19 Fin +19 91
20. ปริน ลิ้มลาภผล 93.00 +21 +21 Fin +21 93
T20. ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ 93.00 +21 +21 Fin +21 93
22. พีรพัฒน์ อุดมรัตนานนท์ 94.00 +22 +22 Fin +22 94
23. ทีฆทัศน์ ฤกษ์มณีวรรณ 95.00 +23 +23 Fin +23 95
T23. ณฤฬดา จันทร์พราหมณ์ 95.00 +23 +23 Fin +23 95
25. ณัชชา ไชยสุทธิเมธีกุล 96.00 +24 +24 Fin +24 96
26. ชลพัชรสร มหาเทพ 98.00 +26 +26 Fin +26 98
27. ภูดิท มัยญะกิต 99.00 +27 +27 Fin +27 99
28. อภิวัชร์ มณีเทพ 100.00 +28 +28 Fin +28 100
T28. ธปณัฐ สูติพันธ์วิหาร 100.00 +28 +28 Fin +28 100
T28. ปณิธิ อมราภรณ์ 100.00 +28 +28 Fin +28 100
31. ภาณินี ชัยมณี 102.00 +30 +30 Fin +30 102
32. วุฒิวรกิจ ทับทิม 105.00 +33 +33 Fin +33 105
33. ชัญนัน สูติพันธ์วิหาร 107.00 +35 +35 Fin +35 107
34. ปราปต์ จิรศรัยกุล 109.00 +37 +37 Fin +37 109
35. ภูริพัฒน์ ศรีแดง 111.00 +39 +39 Fin +39 111
36. วีเจ พงษ์ธนานิกร 112.00 +40 +40 Fin +40 112
37. แพรลีฬญ์ จิรศรัยกุล 113.00 +41 +41 Fin +41 113
38. สิทธิเจฎฐก์ วูวงศ์ 114.00 +42 +42 Fin +42 114
39. ภาคิน จรัสวุฒิปรีดา 115.00 +43 +43 Fin +43 115
T39. สวารีย์ เดชะเจริญอนันต์ 115.00 +43 +43 Fin +43 115
41. ปารย์เศรษฐ อารีสินพิทักษ์ 116.00 +44 +44 Fin +44 116
42. ภณ เนาวรัตน์พงษ์ 124.00 +52 +52 Fin +52 124
43. หลุยส์ เซง 129.00 +57 +57 Fin +57 129
44. ธนเดช ศรีเมือง 166.00 +94 +94 Fin +94 166