#TOURNAMENT : 87 th SINGHA THAILAND AMATEUR OPEN 2021#Course : Panya Indra Golf Club (Course A-B) #DATE : 2021-10-22 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-06-1820:20:09]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ 67.50 -14 -5 Fin -5 E -4 -5 270
2. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 69.00 -8 E Fin -1 -4 -3 E 276
3. สุรภา จันทมุณี 69.50 -6 -1 Fin E -5 E -1 278
4. สรัลพร เกตุสุวรรณ์ 70.00 -4 -5 Fin +2 +1 -2 -5 280
T4. ณฐชนก ตันวรรณรักษ์ 70.00 -4 -1 Fin -2 -1 E -1 280
6. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 70.50 -2 +1 Fin +1 -4 E +1 282
7. บุรพร ทรัพย์สมบูรณ์ 70.75 -1 +1 Fin -4 +2 E +1 283
8. จุมพิตา จุลอักษร 71.50 +2 E Fin +5 -1 -2 E 286
9. ชลชีวา วงษรัศม์ 71.75 +3 -1 Fin -1 +3 +2 -1 287
T9. นวพร สุนทรียภาส 71.75 +3 +1 Fin +3 E -1 +1 287
11. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 72.00 +4 +5 Fin +4 -5 E +5 288
12. พิมพ์พิศา รับรอง 72.50 +6 -1 Fin +3 +4 E -1 290
13. อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ 73.00 +8 +1 Fin +3 +2 +2 +1 292
T13. ปริม ปราชญ์นคร 73.00 +8 +3 Fin +5 -2 +2 +3 292
15. อุษณี อุดคำเที่ยง 73.75 +11 +2 Fin +5 +2 +2 +2 295
T15. ชนัญญู โชว์วิวัฒนา 73.75 +11 +4 Fin +4 +1 +2 +4 295
17. นัชศนันท์ คำพึ่ง 74.00 +12 +5 Fin -1 +6 +2 +5 296
18. ศธรกัญ เที่ยงศรี 74.50 +14 E Fin +3 +7 +4 E 298
T18. กรกนก สูงปานเขา 74.50 +14 +1 Fin +3 +8 +2 +1 298
T18. ภูษณิศา เอกก้านตรง 74.50 +14 +6 Fin +3 +4 +1 +6 298
T18. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 74.50 +14 +6 Fin +5 +1 +2 +6 298
22. บุญชิตา ศรีวงศ์งาม 74.75 +15 +4 Fin +4 +8 -1 +4 299
23. กัญนล อร่ามกุล 75.75 +19 +2 Fin +5 +4 +8 +2 303
T23. ธราพัชร์ ปัญญา 75.75 +19 +11 Fin +2 +7 -1 +11 303
25. สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 76.00 +20 +6 Fin +3 +6 +5 +6 304
26. สิมิลัน แชร์ 76.75 +23 +4 Fin +6 +8 +5 +4 307
T26. อารยา สิงห์ฉลาด 76.75 +23 +10 Fin +4 +8 +1 +10 307
28. ธัญจิรา อิสสระพล 77.00 +24 +4 Fin +5 +7 +8 +4 308
T28. เจนนี่ ไคล์ 77.00 +24 +8 Fin +4 +6 +6 +8 308
30. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 77.25 +25 +8 Fin +6 +2 +9 +8 309
31. ธัญญ์พิชฌา กองทอง 77.50 +26 +11 Fin +2 +12 +1 +11 310
32. จุฬธิดา สีมา 78.00 +28 +8 Fin +7 +4 +9 +8 312
T32. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 78.00 +28 +9 Fin +8 +5 +6 +9 312
34. สุภัตรา พุทธนวรัตน์ 81.50 +42 +12 Fin +11 +10 +9 +12 326
35. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 82.25 +45 +19 Fin +6 +9 +11 +19 329