#TOURNAMENT : 87 th SINGHA THAILAND AMATEUR OPEN 2021#Course : Panya Indra Golf Club (Course A-B) #DATE : 2021-10-22 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-05-2823:08:38]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. พงศภัค เหล่าภักดี 68.25 -11 E Fin -3 -4 -4 E 273
2. ณัฐพงค์ รัชธร 69.00 -8 -1 Fin -3 -4 E -1 276
3. ปรมินทร์ อินรักษา 69.75 -5 -2 Fin -3 -1 +1 -2 279
4. วีรวิชญ์ นาคประชา 70.25 -3 -4 Fin +1 E E -4 281
T4. ต้นแสง นันยะ 70.25 -3 -2 Fin -2 +2 -1 -2 281
T4. ศุภภณ อมรชัยชาญ 70.25 -3 -1 Fin -1 -1 E -1 281
7. ชนาดล ดนตรี 70.50 -2 -3 Fin -1 -1 +3 -3 282
T7. ณฐนนท ธนูรัตน์ 70.50 -2 -1 Fin +2 -2 -1 -1 282
9. วิศรุต ปริปุณณะ 70.75 -1 -3 Fin -3 +3 +2 -3 283
T9. จิรเดช เชาวรัตน์ 70.75 -1 +1 Fin -3 +2 -1 +1 283
T9. อาศิษฐ์ อารีพันธ์ 70.75 -1 +7 Fin -6 -2 E +7 283
12. ปิติลักษณ์ พนมชัย 71.50 +2 -1 Fin -2 +2 +3 -1 286
T12. ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย 71.50 +2 E Fin -2 +3 +1 E 286
T12. ภูษณะ พุทธชนาธิป 71.50 +2 +1 Fin +2 -1 E +1 286
15. ธัญพัฒน์ สุขเกิด 71.75 +3 +1 Fin +1 +2 -1 +1 287
16. กิตติพศ ไทยประยูร 72.00 +4 +4 Fin -2 -1 +3 +4 288
17. ภูธเนษฐ์ กังวล 72.25 +5 +1 Fin +5 -1 E +1 289
18. เอกบุรุษ วานิชชานนท์ 72.75 +7 -1 Fin +2 +4 +2 -1 291
T18. ชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์ 72.75 +7 +1 Fin +3 E +3 +1 291
T18. นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข 72.75 +7 +1 Fin +3 +3 E +1 291
21. ฉลองรัฐ์ จิตรนวเสถียร 73.25 +9 +4 Fin -3 -2 +10 +4 293
22. พรภัทร์ ฤชทัศน์สกุล 73.50 +10 +5 Fin +1 +2 +2 +5 294
23. ยุทธนา นาคแจ้ง 73.75 +11 +3 Fin +3 +5 E +3 295
T23. พรหมพจน์ ทรงกลด 73.75 +11 +4 Fin +1 +6 E +4 295
25. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร 74.00 +12 +1 Fin +4 +1 +6 +1 296
T25. อชิตะ เปี่ยมกุลวนิช 74.00 +12 +5 Fin +3 +3 +1 +5 296
27. พิศิษฐ์ คมกล้า 74.25 +13 +2 Fin +3 +4 +4 +2 297
28. ปภังกร หนูประชุม 74.75 +15 +6 Fin +2 +6 +1 +6 299
29. ศิรสิทธิ์ ประทีปมงคล 75.00 +16 +7 Fin +4 +1 +4 +7 300
30. รวิพล โกสะรุทธะ 75.25 +17 +4 Fin +3 +6 +4 +4 301
31. ทวิชาครีย์ อรัญมาลา 75.50 +18 +7 Fin +1 +6 +4 +7 302
32. ณัฐพล อุดมรัตน์ 75.75 +19 +2 Fin +4 +6 +7 +2 303
33. ชัยวัฒน์ นิโกะ ซาวมี่ 76.50 +22 +6 Fin +4 +8 +4 +6 306
T33. สิทธินนท์ ตั้งเจริญพัฒนา 76.50 +22 +8 Fin +9 +3 +2 +8 306
35. พสิษฐ์ เอี่ยมผ่องใส 76.75 +23 +6 Fin +6 +8 +3 +6 307
T35. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 76.75 +23 +9 Fin +5 +6 +3 +9 307
T35. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 76.75 +23 +12 Fin +8 E +3 +12 307
38. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 77.00 +24 +6 Fin +5 +5 +8 +6 308
T38. ปรินทร์ สารสมุทร 77.00 +24 +14 Fin +5 +4 +1 +14 308
40. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 77.25 +25 +2 Fin +6 +12 +5 +2 309
41. นนทภัทร วีระเตชะ 78.25 +29 +7 Fin +10 +8 +4 +7 313
42. กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ 78.50 +30 +7 Fin +11 +4 +8 +7 314
43. ณัทฐเดช เหมทอง 79.25 +33 +7 Fin +11 +7 +8 +7 317
44. ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ 79.75 +35 +6 Fin +8 +11 +10 +6 319