#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World & FCG Callaway World Championship 2022#Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2022-04-10 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1905:45:43]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อชิร ชุมชัยเวทย์ : playOff 73.25 +9 -2 Fin +3 +3 +5 -2 293
T1. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 73.25 +9 +2 Fin +3 +3 +1 +2 293
3. ศุภวิชญ์ มังคละคีรี 74.75 +15 +3 Fin +8 +6 -2 +3 299
4. ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม 75.00 +16 +2 Fin +6 +6 +2 +2 300
5. ภูธเนษฐ์ กังวล 75.50 +18 -3 Fin +6 +8 +7 -3 302
6. ปภังกร หนูประชุม 75.75 +19 +1 Fin +7 +8 +3 +1 303
7. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 76.00 +20 -1 Fin +14 +2 +5 -1 304
T7. นนทภัทร วีระเตชะ 76.00 +20 -1 Fin +7 +5 +9 -1 304
T7. สุโชค พรรณนา 76.00 +20 +4 Fin +7 +6 +3 +4 304
T7. เปินซิง สือ 76.00 +20 +9 Fin +9 E +2 +9 304
11. ศิวกร เกรียงไกร 76.50 +22 -2 Fin +10 +6 +8 -2 306
T11. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 76.50 +22 +5 Fin +5 +6 +6 +5 306
13. พิสิษฐ์ คมกล้า 76.75 +23 +4 Fin +4 +10 +5 +4 307
14. ธีรภัชณ์ ติงสมิตร 77.00 +24 E Fin +8 +9 +7 E 308
T14. ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ 77.00 +24 +2 Fin +5 +9 +8 +2 308
T14. กฤติพงศ์ กำลังคลี่ 77.00 +24 +9 Fin +3 +5 +7 +9 308
17. ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ 77.75 +27 +8 Fin +4 +7 +8 +8 311
18. สุขสันต์ ไขแสง 78.00 +28 +5 Fin +4 +9 +10 +5 312
T18. ณัทฐเดช เหมทอง 78.00 +28 +11 Fin +8 +2 +7 +11 312
20. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย 78.25 +29 +1 Fin +6 +16 +6 +1 313
21. พีร์ นนทรักส์ 78.50 +30 +6 Fin +9 +5 +10 +6 314
22. ลีโอ ไวส์ 78.75 +31 +9 Fin +6 +8 +8 +9 315
23. ชัยวัฒน์ นิโถะ ซาวมี่ 79.50 +34 +4 Fin +10 +12 +8 +4 318
24. กฤษฏิ์ จันทร์ขันตี 79.75 +35 +6 Fin +15 +7 +7 +6 319
25. ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา 80.75 +39 +7 Fin +15 +9 +8 +7 323
26. ไทเกอร์ แฮร์รี่ เพิร์น 81.25 +41 +13 Fin +10 +10 +8 +13 325
27. กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ 81.50 +42 +3 Fin +15 +9 +15 +3 326
28. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 82.25 +45 +8 Fin +17 +14 +6 +8 329
29. กานต์ศักดิ์ พูลแก้วธนพงษ์ 83.00 +48 +17 Fin +15 +7 +9 +17 332
30. ภัทรพี สว่างวงศ์ 84.50 +54 +15 Fin +14 +17 +8 +15 338
31. ธนกร เฉิน 84.75 +55 +9 Fin +14 +15 +17 +9 339
32. JEREMY CHANHOM 86.75 +63 +14 Fin +17 +17 +15 +14 347
33. ภูดิศ อมรจตุรพร 89.25 +73 +19 Fin +16 +15 +23 +19 357
34. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ -WD 58.25 +20 E H0 +3 +9 +8 E 233