#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World & FCG Callaway World Championship 2022#Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2022-04-10 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-06-1819:07:51]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. อชิร ชุมชัยเวทย์ : playOff 73.25 +9 -2 Fin +3 +3 +5 -2 293
2. พิมพ์พิศา รับรอง 72.00 +4 +3 Fin +6 -2 -3 +3 288
3. สุวิชยา วินิจฉัยธรรม 73.00 +8 -2 Fin +4 +7 -1 -2 292
T3. ปริม ปราชญ์นคร 73.00 +8 -1 Fin +4 +6 -1 -1 292
5. พลัฏฐ์พล วิบูลย์วิริยะสกุล 73.25 +9 +2 Fin +3 +3 +1 +2 293
6. อุษณี อุดคำเที่ยง 73.50 +10 +3 Fin +4 +3 E +3 294
7. Louise Uma Landgraf 74.00 +12 +1 Fin +1 +4 +6 +1 296
8. นะโม หลวงนิติกุล 74.50 +14 +3 Fin +7 +3 +1 +3 298
9. ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา 74.75 +15 +2 Fin +7 +3 +3 +2 299
T9. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.75 +15 +3 Fin +7 E +5 +3 299
T9. ศุภวิชญ์ มังคละคีรี 74.75 +15 +3 Fin +8 +6 -2 +3 299
T9. ภูษณิศา เอกก้านตรง 74.75 +15 +3 Fin +6 +6 E +3 299
T9. ฐิติกาญจน์ ธรรพสิทธิ์ 74.75 +15 +4 Fin +7 +4 E +4 299
14. ปรินทร์ สารสมุทร 75.00 +16 E Fin +6 +7 +3 E 300
T14. ชุติเทพ รุ่งปัจฉิม 75.00 +16 +2 Fin +6 +6 +2 +2 300
T14. ณีรนุช ประจันพานิชย์ 75.00 +16 +2 Fin +8 +7 -1 +2 300
T14. ศธรกัญ เที่ยงศรี 75.00 +16 +3 Fin +2 +6 +5 +3 300
T14. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 75.00 +16 +4 Fin +8 -3 +7 +4 300
19. กัญนล อร่ามกุล 75.25 +17 +9 Fin +3 +5 E +9 301
20. ภูธเนษฐ์ กังวล 75.50 +18 -3 Fin +6 +8 +7 -3 302
T20. ศิรเดช จันทร์หา 75.50 +18 +5 Fin +3 +3 +7 +5 302
22. ปภังกร หนูประชุม 75.75 +19 +1 Fin +7 +8 +3 +1 303
23. ธนกฤต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 76.00 +20 -1 Fin +14 +2 +5 -1 304
T23. นนทภัทร วีระเตชะ 76.00 +20 -1 Fin +7 +5 +9 -1 304
T23. สุโชค พรรณนา 76.00 +20 +4 Fin +7 +6 +3 +4 304
T23. เปินซิง สือ 76.00 +20 +9 Fin +9 E +2 +9 304
27. ศิวกร เกรียงไกร 76.50 +22 -2 Fin +10 +6 +8 -2 306
T27. รัชชานนท์ เอี่ยมสำอางค์ 76.50 +22 +5 Fin +5 +6 +6 +5 306
29. พิสิษฐ์ คมกล้า 76.75 +23 +4 Fin +4 +10 +5 +4 307
T29. สิริพิมพ์ลภัส คณาญาติ 76.75 +23 +5 Fin +9 +4 +5 +5 307
T29. ปราณณิชา อ้อนอุบล 76.75 +23 +8 Fin +2 +8 +5 +8 307
32. ธีรภัชณ์ ติงสมิตร 77.00 +24 E Fin +8 +9 +7 E 308
T32. ศุภพุทธา พุฒิวราธิคุณ 77.00 +24 +2 Fin +5 +9 +8 +2 308
T32. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 77.00 +24 +6 Fin +9 +2 +7 +6 308
T32. กฤติพงศ์ กำลังคลี่ 77.00 +24 +9 Fin +3 +5 +7 +9 308
36. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 77.25 +25 E Fin +9 +7 +9 E 309
T36. นัชศนันท์ คำพึ่ง 77.25 +25 +3 Fin +7 +9 +6 +3 309
T36. วิรดา ถวิลสังข์ 77.25 +25 +9 Fin +6 +6 +4 +9 309
39. ธีรวุฒิ บุญสีออ 77.50 +26 +6 Fin +3 +10 +7 +6 310
T39. รัตนวรินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 77.50 +26 +10 Fin +8 +2 +6 +10 310
41. จิรานันท์ ลิม 77.75 +27 +5 Fin +9 +5 +8 +5 311
T41. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 77.75 +27 +5 Fin +9 +10 +3 +5 311
T41. ศุภณัฏฐ์ รุ่งลิขิตเจริญ 77.75 +27 +8 Fin +4 +7 +8 +8 311
44. สุขสันต์ ไขแสง 78.00 +28 +5 Fin +4 +9 +10 +5 312
T44. ณัทฐเดช เหมทอง 78.00 +28 +11 Fin +8 +2 +7 +11 312
46. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย 78.25 +29 +1 Fin +6 +16 +6 +1 313
T46. กัญญาณัฐ คำภู 78.25 +29 +5 Fin +8 +3 +13 +5 313
48. ณัชชา มากมณี 78.50 +30 +5 Fin +7 +10 +8 +5 314
T48. จิรัชญา จิรัฐฐิตินันท์ 78.50 +30 +5 Fin +12 +11 +2 +5 314
T48. จุฬธิดา สีมา 78.50 +30 +5 Fin +9 +12 +4 +5 314
T48. พีร์ นนทรักส์ 78.50 +30 +6 Fin +9 +5 +10 +6 314
T48. ปภาวิน คงมีลาภ 78.50 +30 +6 Fin +6 +7 +11 +6 314
53. ภูษิตา ภู่ระหงษ์ 78.75 +31 +6 Fin +6 +9 +10 +6 315
T53. ลีโอ ไวส์ 78.75 +31 +9 Fin +6 +8 +8 +9 315
55. ชัยวัฒน์ นิโถะ ซาวมี่ 79.50 +34 +4 Fin +10 +12 +8 +4 318
T55. วิชญาดา แรมเมือง 79.50 +34 +6 Fin +11 +5 +12 +6 318
T55. พัชรพล บุญธรรม 79.50 +34 +8 Fin +15 +9 +2 +8 318
58. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 79.75 +35 +4 Fin +12 +12 +7 +4 319
T58. กฤษฏิ์ จันทร์ขันตี 79.75 +35 +6 Fin +15 +7 +7 +6 319
60. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 80.00 +36 +6 Fin +8 +11 +11 +6 320
T60. อารยา สิงห์ฉลาด 80.00 +36 +6 Fin +11 +10 +9 +6 320
T60. วรพล ประจันพานิชย์ 78.75 +36 +10 Fin +12 +9 +5 +10 315
63. วพล ตั้งเจริญ 80.25 +37 +7 Fin +9 +12 +9 +7 321
T63. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร 80.25 +37 +10 Fin +14 +7 +6 +10 321
65. วิทยา งามหอม 80.50 +38 -1 Fin +17 +9 +13 -1 322
T65. อติกานต์ เชิดชู 80.50 +38 +6 Fin +12 +12 +8 +6 322
67. ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา 80.75 +39 +7 Fin +15 +9 +8 +7 323
T67. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์ 80.75 +39 +9 Fin +9 +16 +5 +9 323
T67. งามพรรณ จันทนะ 80.75 +39 +10 Fin +8 +17 +4 +10 323
70. จิดาพัฎฐ์ สิทธิรุจิโรจน์ 81.00 +40 +4 Fin +14 +14 +8 +4 324
T70. ภัทราภรณ์ วันทวี 81.00 +40 +10 Fin +10 +15 +5 +10 324
72. ไทเกอร์ แฮร์รี่ เพิร์น 81.25 +41 +13 Fin +10 +10 +8 +13 325
73. กฤษฎา เล็กเรืองสินธุ์ 81.50 +42 +3 Fin +15 +9 +15 +3 326
T73. บุราศิริ ยุติโยธิน 81.50 +42 +4 Fin +15 +7 +16 +4 326
T73. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 81.50 +42 +6 Fin +12 +16 +8 +6 326
76. ชนิดาภา ศรีปาน 81.75 +43 +10 Fin +10 +13 +10 +10 327
77. โบว์โดว์ เอเบอร์ฮาร์ด พรสิริ เดบูค 82.00 +44 +4 Fin +10 +18 +12 +4 328
T77. ภลิณี วิมูลชาติ 82.00 +44 +8 Fin +14 +11 +11 +8 328
79. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 82.25 +45 +8 Fin +17 +14 +6 +8 329
T79. ชัยภัทร ประมวลมาศ 82.25 +45 +10 Fin +12 +9 +14 +10 329
T79. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 82.25 +45 +10 Fin +12 +9 +14 +10 329
82. ชัยพัฒนา เจนสายกลาง 82.50 +46 +4 Fin +10 +12 +20 +4 330
T82. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 82.50 +46 +8 Fin +11 +14 +13 +8 330
T82. วรญา วิสิฐศักดา 82.50 +46 +12 Fin +7 +16 +11 +12 330
85. ณฐภัทร ตรงจิตภัคดี 83.00 +48 +6 Fin +16 +17 +9 +6 332
T85. ธีธัช มณีโสะ 83.00 +48 +7 Fin +15 +14 +12 +7 332
T85. เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 83.00 +48 +11 Fin +14 +5 +18 +11 332
T85. กานต์ศักดิ์ พูลแก้วธนพงษ์ 83.00 +48 +17 Fin +15 +7 +9 +17 332
89. ปวีณ์กร เจริญวิริยาภร 83.50 +50 +11 Fin +13 +17 +9 +11 334
90. ปิยวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ 84.00 +52 +15 Fin +13 +14 +10 +15 336
91. ภัทรพี สว่างวงศ์ 84.50 +54 +15 Fin +14 +17 +8 +15 338
92. กันต์กวี ลินจงสุบงกช 84.75 +55 +6 Fin +13 +19 +17 +6 339
T92. ธนกร เฉิน 84.75 +55 +9 Fin +14 +15 +17 +9 339
T92. สุวรรณภูมิ ภู่เต็ง 84.75 +55 +14 Fin +15 +14 +12 +14 339
95. ณัษฐพงษ์​ ตั้งตระกูลวงศ์ 85.00 +56 +15 Fin +15 +17 +9 +15 340
96. เชฏฐวุฒิ ตามควร 85.25 +57 +10 Fin +17 +17 +13 +10 341
97. อลิน ศรีรันต์ 85.75 +59 +16 Fin +16 +15 +12 +16 343
98. ศรัณยาพร ลิมปิสวัสดิ์ 86.00 +60 +11 Fin +15 +15 +19 +11 344
99. JEREMY CHANHOM 86.75 +63 +14 Fin +17 +17 +15 +14 347
100. ณคุณ อนันต์ชวิศกุล 87.50 +66 +14 Fin +13 +27 +12 +14 350
T100. รวิประภา จบรัตน์ 87.50 +66 +17 Fin +15 +14 +20 +17 350
102. ธิเบต อัตะบุษบ์ 88.50 +70 +16 Fin +22 +10 +22 +16 354
103. ณภัชน์ นามอุตวงษ์ 89.00 +72 +16 Fin +20 +19 +17 +16 356
104. ภูดิศ อมรจตุรพร 89.25 +73 +19 Fin +16 +15 +23 +19 357
105. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 90.50 +78 +16 Fin +22 +23 +17 +16 362
106. ภีญาภร อินทเส 91.50 +82 +18 Fin +18 +28 +18 +18 366
107. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์ -WD 58.25 +20 E H0 +3 +9 +8 E 233
108. ธนิสร พิศเพ็ง -WD 59.50 +25 E H0 +9 +10 +6 E 238