#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World & FCG Callaway World Championship 2023#Course : Royal Hills Golf Resort and Spa #DATE : 2023-04-09 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA Junior
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-04-1710:51:57]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ศิวกร เกรียงไกร 72.75 +3 +2 Fin -2 +2 +1 +2 291
T1. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 72.75 +3 +4 Fin +2 -2 -1 +4 291
3. ศิววงศ์ อัคราวรรษ์ 73.25 +5 +2 Fin +2 +3 -2 +2 293
T3. ปภังกร หนูประชุม 73.25 +5 +3 Fin -3 +5 E +3 293
T3. ศิรเดช จันทร์หา 73.25 +5 +5 Fin E +1 -1 +5 293
6. อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.75 +7 +4 Fin -1 +3 +1 +4 295
T6. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 73.75 +7 +6 Fin E +3 -2 +6 295
8. กิตติภัค เอกมณีนิล 74.50 +10 +5 Fin +2 E +3 +5 298
9. ธนกฤต สกุลลี้ 75.00 +12 +2 Fin +4 +1 +5 +2 300
10. ลีโอ ไวส์ 76.00 +16 +4 Fin +3 +5 +4 +4 304
11. ปิยโชติ นภาพยัคฆ์ศิริ 76.50 +18 +4 Fin +1 +2 +11 +4 306
T11. พีร์ นนทรักส์ 76.50 +18 +6 Fin +7 +8 -3 +6 306
13. พิพัฒน์ สินธุวาปี 76.75 +19 +4 Fin -2 +6 +11 +4 307
14. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 77.00 +20 E Fin +8 +8 +4 E 308
T14. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 77.00 +20 +4 Fin +4 +8 +4 +4 308
16. ปรานต์ พูลเพิ่ม 78.00 +24 +8 Fin +2 +6 +8 +8 312
17. ชุติมันต์ อรัญมาลา 78.75 +27 -2 Fin +18 +7 +4 -2 315
T17. SUPAT SINGHAJOHN 78.75 +27 +9 Fin -1 +13 +6 +9 315
19. รัฐกรณ์ อนันต์ชวิศกุล 79.00 +28 +8 Fin +6 +7 +7 +8 316
20. ชิชา ไกรกีรติ 79.25 +29 +7 Fin +3 +7 +12 +7 317
21. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 79.50 +30 +6 Fin +7 +11 +6 +6 318
22. ภูดิศ อมรจตุรพร 79.75 +31 +11 Fin +10 +5 +5 +11 319
23. กตัญญู ชาระ 80.75 +35 +4 Fin +6 +9 +16 +4 323
24. ศาสตรา มาหา 82.00 +40 +10 Fin +14 +10 +6 +10 328
25. กฤตณัฐ ภูมมะภูติ 82.75 +43 +8 Fin +9 +20 +6 +8 331
26. สรกริช ทองพันธ์ 83.75 +47 +11 Fin +18 +12 +6 +11 335