#TOURNAMENT : SINGHA-SAT Future Junior Golf Tournament 2023#Course : Watermill Golf Club and Resort #DATE : 2023-08-27 [R2] #Organizer : Future Junior Golf Tournament
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:21:16]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ปภาวิน บุญเกียรติบุตร 69.50 -5 -3 Fin -2 -3 139
2. ณัชชา มากมณี 70.00 -4 E Fin -4 E 140
3. ภทรณิฎาร์ พลมณี 70.50 -3 -4 Fin +1 -4 141
T3. ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ 70.50 -3 -2 Fin -1 -2 141
5. ฐิตารีย์ วิศวปัทมวรรณ 71.00 -2 E Fin -2 E 142
6. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 71.50 -1 E Fin -1 E 143
T6. Jules Haessig 71.50 -1 +1 Fin -2 +1 143
8. ภูริวัจน์ เลิศจารุตสิทธิ์ 72.50 +1 -2 Fin +3 -2 145
9. Andy Srisangwarn  73.00 +2 -2 Fin +4 -2 146
T9. Dongwook Kim 73.00 +2 +4 Fin -2 +4 146
11. ณิชนันทณ์ รติภูมิ 74.00 +4 E Fin +4 E 148
T11. ภิญญาพัชญ์​ กมลบวร 74.00 +4 +2 Fin +2 +2 148
13. ทิพย์ธัญญา เหล่าปิ่นรัตนา 74.50 +5 -1 Fin +6 -1 149
T13. ณิกษ ตรัยนานนท์ 74.50 +5 +4 Fin +1 +4 149
15. ณวิภาส โฆสิตคุณ 75.00 +6 +1 Fin +5 +1 150
16. พิรณัฐ จินดาสมบัติเจริญ 75.50 +7 +1 Fin +6 +1 151
T16. สิริวริศ พูลประเสริฐ 75.50 +7 +2 Fin +5 +2 151
T16. ภูริพัฒน์ ศรีแดง 75.50 +7 +4 Fin +3 +4 151
19. ปุญญพัฒน์ บุตรชาดา 76.00 +8 -3 Fin +11 -3 152
T19. ธนปรรณ บูรณะเลิศไพศาล 76.00 +8 +6 Fin +2 +6 152
21. สหชาติ หนูสง 76.50 +9 E Fin +9 E 153
T21. ธนัช มั่งคั่ง 76.50 +9 +4 Fin +5 +4 153
T21. มาสิริ ศรีคำก๋อง 76.50 +9 +9 Fin E +9 153
24. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 77.00 +10 +4 Fin +6 +4 154
T24. กิริฎา ณ สงขลา 77.00 +10 +7 Fin +3 +7 154
T24. นีรธรรม อ่อนอิน 77.00 +10 +7 Fin +3 +7 154
T24. เฌอริลิน พิริยะการสกุล 77.00 +10 +9 Fin +1 +9 154
28. Jiayu Li 77.50 +11 -1 Fin +12 -1 155
T28. ธวัลรัตน์ วงศ์กุศลธรรม 77.50 +11 +4 Fin +7 +4 155
T28. ญาณพล เอกเอี่ยมโรจน์ 77.50 +11 +5 Fin +6 +5 155
T28. บุณญอร ยิ่งยงณรงค์กุล 77.50 +11 +5 Fin +6 +5 155
T28. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ 77.50 +11 +6 Fin +5 +6 155
33. กรชนก จงอนุกูลธนากร 78.00 +12 +4 Fin +8 +4 156
T33. ธีรเดช บุญตา 78.00 +12 +5 Fin +7 +5 156
T33. ณัฐชานันท์ สันติวัฒนพล 78.00 +12 +6 Fin +6 +6 156
T33. พชรภัทร งามเกิดศิริ 78.00 +12 +6 Fin +6 +6 156
T33. กรชนก ตรียกูล 78.00 +12 +7 Fin +5 +7 156
T33. เสฏฐวุฒิ วีระชุมพล 78.00 +12 +8 Fin +4 +8 156
39. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน 78.50 +13 +8 Fin +5 +8 157
T39. ชณิชา กิจจารักษ์ 78.50 +13 +8 Fin +5 +8 157
T39. พีรกานต์ ทวีชาติ 78.50 +13 +8 Fin +5 +8 157
T39. ณัฐฐพงษ์ แม้นชื่น 78.50 +13 +9 Fin +4 +9 157
T39. พรินทร์นิชย์ พูลประเสริฐ 78.50 +13 +10 Fin +3 +10 157
44. ปณิธาน บุญเกียรติบุตร 79.50 +15 +8 Fin +7 +8 159
45. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 80.00 +16 +5 Fin +11 +5 160
T45. ศิริณัฎฐ์ ตั้งสุณาวรรณ 80.00 +16 +7 Fin +9 +7 160
T45. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา 80.00 +16 +9 Fin +7 +9 160
T45. อติกันต์ วงษ์ประดิษฐ์ 80.00 +16 +10 Fin +6 +10 160
49. กฤตภาส นิติโยธิน 80.50 +17 +4 Fin +13 +4 161
T49. ธนภรณ์ ตันชัชวาล 80.50 +17 +7 Fin +10 +7 161
T49. พีรกร ทวีชาติ 80.50 +17 +7 Fin +10 +7 161
T49. ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล 80.50 +17 +15 Fin +2 +15 161
53. สันต์ทศน์ หวังศุภกิจโกศล 81.00 +18 +11 Fin +7 +11 162
54. ปรินทร์วัฒน์ จตุรภักดิ์ 81.50 +19 +5 Fin +14 +5 163
T54. ไอศวรรย์ ยศอินทร์ 81.50 +19 +8 Fin +11 +8 163
T54. พิทยพงศ์ ทวีกิจเสถียร 81.50 +19 +10 Fin +9 +10 163
T54. ชลันธร เต็มอุดม 81.50 +19 +13 Fin +6 +13 163
58. พัณณพงษ์ สกุลสุรรัตน์ 82.00 +20 +4 Fin +16 +4 164
T58. กฤตยชญ์ ตินพ 82.00 +20 +7 Fin +13 +7 164
T58. ธัญสิตา เอกเอี่ยมโรจน์ 82.00 +20 +10 Fin +10 +10 164
T58. ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ 82.00 +20 +12 Fin +8 +12 164
62. ธีรภัทร พศวัตร 82.50 +21 +9 Fin +12 +9 165
63. ณัฏฐนันท์ ตั้งสุณาวรรณ 83.00 +22 +13 Fin +9 +13 166
T63. ญาณิศา พศวัตร 83.00 +22 +15 Fin +7 +15 166
65. สุรสิก ธรรมโชติ 83.50 +23 +10 Fin +13 +10 167
66. ธนภัทร โสภณเมฆดารา 84.00 +24 +11 Fin +13 +11 168
T66. ณพวีร์ วิภูศิริ 84.00 +24 +15 Fin +9 +15 168
T66. คุณานนต์ สมัยนิยม 84.00 +24 +16 Fin +8 +16 168
69. ดลกนก เมธภานุพงศ์ 84.50 +25 +17 Fin +8 +17 169
70. ศิวัฒน์ สุรโกมล 85.00 +26 +12 Fin +14 +12 170
T70. ณัฐภัทร กมุทะรัตน์ 85.00 +26 +15 Fin +11 +15 170
72. พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ 86.00 +28 +13 Fin +15 +13 172
T72. ณัชชา ตรีขจรเกียรติ 86.00 +28 +18 Fin +10 +18 172
74. พงค์พิภัทร สกุลสุรรัตน์ 86.50 +29 +14 Fin +15 +14 173
T74. วรกมล บุญอินทร์ 86.50 +29 +17 Fin +12 +17 173
76. อภิวัชร์ มณีเทพ 87.00 +30 +8 Fin +22 +8 174
T76. ปัณณพร วรอภิญญาภรณ์ 87.00 +30 +12 Fin +18 +12 174
T76. ศุทรา บริสุทธิ์ 87.00 +30 +14 Fin +16 +14 174
79. ภัควีณ์ ปราสาททองโอสถ 87.50 +31 +17 Fin +14 +17 175
80. ภูวิศ ชลศึกดิ์ 89.00 +34 +13 Fin +21 +13 178
81. ชยพล คงแก้ว 89.50 +35 +11 Fin +24 +11 179
82. เสกสิริ ศรีคำก๋อง 90.00 +36 +18 Fin +18 +18 180
T82. ณกานต์ เศรษฐภากรณ์ 90.00 +36 +18 Fin +18 +18 180
84. ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา 90.50 +37 +12 Fin +25 +12 181
85. กรเอก ปฐมวาณิชย์ 91.50 +39 +22 Fin +17 +22 183
86. ณนนท์ นิวาตานนท์ 93.50 +43 +18 Fin +25 +18 187
87. พนิตตา พุ่มหิรัญ ปฐมวาณิชย์ 94.00 +44 +25 Fin +19 +25 188
88. พินพวา ดุสิตภิรมย์ 96.00 +48 +24 Fin +24 +24 192
89. ภคพร สุวรรณโกสีย์ 99.00 +54 +24 Fin +30 +24 198
T89. อัครนันท์ คเนนิน 99.00 +54 +26 Fin +28 +26 198
91. กฤชนนท์ เปลี่ยนสินไชย 99.50 +55 +25 Fin +30 +25 199
92. ภูภวิน ดุสิตภิรมย์ 101.50 +59 +29 Fin +30 +29 203
93. ภิญญา​พัช​ญ์ พรประเสริฐ​พงศ์​ 110.00 +76 +47 Fin +29 +47 220
94. ธนันต์ภูมิ สุทธิวรเศรษฐ์ 111.50 +79 +37 Fin +42 +37 223
95. โอริเวอร์ อันโฮลา -WD 58.00 +44 E H0 +44 E 116