#TOURNAMENT : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2567#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : 2023-12-14 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:28:55]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล 68.00 -16 -2 Fin -4 -7 -3 -2 272
2. กฤติญา ธนินทรดำรงเดช 71.00 -4 -2 Fin E +3 -5 -2 284
3. ไอริส เมห์รี มัสลู 72.25 +1 -2 Fin +1 -1 +3 -2 289
T3. สาริศา พจนาลัย 72.25 +1 -1 Fin +7 -1 -4 -1 289
5. ปารัช สุขอนันต์ 73.00 +4 E Fin +4 +2 -2 E 292
T5. กัลยรักษ์ พงศ์พิธานนท์ 73.00 +4 E Fin +7 -4 +1 E 292
7. ณพจิรา ลือศรัทธา 73.50 +6 -1 Fin +3 -2 +6 -1 294
T7. หลุยส์ อูม่า ลานด์กราฟ 73.50 +6 +1 Fin +5 -2 +2 +1 294
9. ขวัญนภัช สวนอินทร์ 73.75 +7 +5 Fin +3 -1 E +5 295
10. พีรภาว์ เจริญดี 74.25 +9 E Fin +2 +4 +3 E 297
T10. งามพรรณ จันทนะ 74.25 +9 +2 Fin +4 +2 +1 +2 297
12. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.50 +10 E Fin +5 E +5 E 298
13. ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน 74.75 +11 -3 Fin +10 +1 +3 -3 299
14. อติกานต์ เชิดชู 75.00 +12 +2 Fin E E +10 +2 300
15. วิรดา ถวิลสังข์ 75.25 +13 +1 Fin +4 +4 +4 +1 301
T15. นะโม หลวงนิติกุล 75.25 +13 +1 Fin +6 +6 E +1 301
T15. จิรานันท์ ลิม 75.25 +13 +3 Fin -1 +4 +7 +3 301
18. กัญญาณัฐ คำภู 75.50 +14 +7 Fin +3 +3 +1 +7 302
19. ธนัชพร อินทร์แสง 76.00 +16 +1 Fin +4 +5 +6 +1 304
T19. อุษณี อุดคำเที่ยง* 76.00 +16 +6 Fin +5 +6 -1 +6 304
T19. ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์* 76.00 +16 +7 Fin +2 +6 +1 +7 304
22. ณัฐนันท์ นคร* 76.25 +17 +4 Fin +3 +2 +8 +4 305
T22. ภัสราวรรณ อธิพันธ์ศิริ 76.25 +17 +5 Fin +5 E +7 +5 305
24. มาริษา โตใจ 76.50 +18 +5 Fin +7 +2 +4 +5 306
25. ภลินี วิมูลชาติ 76.75 +19 +4 Fin +6 +3 +6 +4 307
T25. ชมพูนุท ชุมแก่น 76.75 +19 +5 Fin +4 +3 +7 +5 307
T25. ธัญจิรา อิสสระพล 76.75 +19 +6 Fin +8 +3 +2 +6 307
28. บุราสิริ ยุติโยธิน 77.00 +20 +6 Fin +12 E +2 +6 308
29. ณชา สถิตย์สัมพันธ์ 77.50 +22 +10 Fin +2 +4 +6 +10 310
30. วิชญาดา แรมเมือง 77.75 +23 +6 Fin +8 +3 +6 +6 311
31. เขมมินทรา งามเหลา* 78.25 +25 +5 Fin +6 +8 +6 +5 313
32. กชกรณ์ นิ่มนวล 78.50 +26 +9 Fin +7 +6 +4 +9 314
T32. ปาลิดา กิตติพรชัยสกุล 78.50 +26 +9 Fin +7 +4 +6 +9 314
34. วิชิตา พรมกัลป์ 79.00 +28 +6 Fin +9 +6 +7 +6 316
T34. ธัญธร จิระเสวกดิลก* 79.00 +28 +7 Fin +9 +7 +5 +7 316
36. ปัณณ์พิศา เกียรติพรศิริ 79.50 +30 +1 Fin +12 +7 +10 +1 318
37. สุชานันท์ บุญโรจน์เสรี 82.00 +40 +8 Fin +15 +7 +10 +8 328