#TOURNAMENT : โครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2567#Course : Singha Park Golf Course - Khon Kaen #DATE : 2023-12-14 [R4] #Organizer : สมาคมกีฬากอลฟ์ แห่งประเทศไทย
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1620:08:10]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ 70.50 -6 +4 Fin E -5 -5 +4 282
2. วรุตม์ บุญรอด 72.00 E E Fin +6 -3 -3 E 288
3. วิศว์ จิตตธร 72.75 +3 +1 Fin -2 +2 +2 +1 291
T3. ไตรธันวา ทองสุข 72.75 +3 +2 Fin -2 +2 +1 +2 291
5. ปภังกร หนูประชุม* 73.25 +5 +1 Fin +5 -1 E +1 293
6. กอบศักดิ์ พิสิฐบัณฑูรย์ 73.50 +6 -1 Fin +7 E E -1 294
T6. อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล 73.50 +6 +4 Fin +3 -1 E +4 294
T6. พงศ์ปณต จีนากูล 73.50 +6 +4 Fin +4 -1 -1 +4 294
9. สกรรจ์พัส มาลา* 74.25 +9 E Fin +6 +2 +1 E 297
T9. ชัยภัทร ประมวลมาศ 74.25 +9 +4 Fin +5 E E +4 297
11. ลพัษภล ลิแบร์โต้ เอราช-โกเมซ 74.50 +10 +1 Fin +3 +4 +2 +1 298
T11. โจนาธาน มิคานดา* 74.50 +10 +3 Fin +7 E E +3 298
T11. พัชรพล วัฒนาดิลกกุล 74.50 +10 +5 Fin +7 E -2 +5 298
T11. อชิร ชุมชัยเวทย์* 74.50 +10 +7 Fin +3 -3 +3 +7 298
15. ปณต สุขอนันต์ 74.75 +11 +2 Fin +4 +4 +1 +2 299
T15. ศิววงศ์ อัคราวรรธน์ 74.75 +11 +3 Fin +6 +3 -1 +3 299
T15. ปรมิศวร์ แสงมณี 74.75 +11 +3 Fin +2 +3 +3 +3 299
T15. ณฐภัทร ตรงจิตภักดี 74.75 +11 +6 Fin +3 -2 +4 +6 299
19. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 75.00 +12 +3 Fin +6 +5 -2 +3 300
T19. ธนกฤต สกุลลี้ 75.00 +12 +6 Fin +4 E +2 +6 300
21. ธนิสร พิศเพ็ง 75.50 +14 +4 Fin +7 E +3 +4 302
T21. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 75.50 +14 +7 Fin +2 +4 +1 +7 302
T21. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 75.50 +14 +7 Fin +4 +2 +1 +7 302
24. วรวิช เจิมพงศ์ 75.75 +15 +5 Fin +7 +2 +1 +5 303
25. นนทภัทร วีระเตชะ* 76.00 +16 -1 Fin +12 +4 +1 -1 304
T25. ศิรเดช จันทร์หา 76.00 +16 +7 Fin +13 E -4 +7 304
T25. พสิษฐ์ ราตะกั่ว 76.00 +16 +8 Fin +6 E +2 +8 304
28. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 76.25 +17 +5 Fin +6 +2 +4 +5 305
T28. ชิชา ไกรกีรติ* 76.25 +17 +10 Fin +6 E +1 +10 305
30. ยุทธนา นาคแจ้ง* 76.50 +18 +4 Fin +8 +2 +4 +4 306
31. นพรัตน์ มาศนพคุณรัตน์* 76.75 +19 +5 Fin +7 E +7 +5 307
T31. ราชศักดิ์ สุระสัจจะ 76.75 +19 +7 Fin +8 +4 E +7 307
33. ธนาวัฒน์ สามงามน้อย* 77.50 +22 +9 Fin +6 +7 E +9 310
34. นิธิศพงศ์ ศรีฉัตรพิรุฬห์ 77.75 +23 +9 Fin +9 +6 -1 +9 311
35. พากเพียร นุกูลอุดมพานิชย์ 78.00 +24 +5 Fin +5 +7 +7 +5 312
36. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 78.25 +25 +6 Fin +8 +5 +6 +6 313
37. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 78.50 +26 +3 Fin +5 +10 +8 +3 314
T37. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 78.50 +26 +11 Fin +8 E +7 +11 314
39. ปัญญาภัทร์ ขันติยู 78.75 +27 +5 Fin +15 +5 +2 +5 315
T39. ใจเด็ด พรหมสาขา ณ สกลนคร 78.75 +27 +5 Fin +8 +4 +10 +5 315
41. ณัทฐเดช เหมทอง* 79.00 +28 +1 Fin +12 +1 +14 +1 316
42. นฤฤทธิ์ ปังศรีวินิจ* 80.00 +32 +6 Fin +10 +8 +8 +6 320
43. วสุวริศวร์ ศิระศุภกร* 80.25 +33 +11 Fin +12 +7 +3 +11 321
44. ภัทรปทา มาลาโคตร 81.00 +36 +8 Fin +10 +9 +9 +8 324
45. ธรรณทัต วัฒนะแสงโรยศรี* 81.25 +37 +8 Fin +19 -1 +11 +8 325
46. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 82.00 +40 +10 Fin +8 +11 +11 +10 328
T46. ภูมิปราชญ์ บุตรศรี 82.00 +40 +11 Fin +14 +4 +11 +11 328