#TOURNAMENT : SINGHA-SAT Future Junior Golf Tournament 2024 สนามที่ 2#Course : Watermill Golf Club & Resort #DATE : 2024-03-31 [R2] #Organizer : Future Junior Golf
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 Total Point
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1619:46:03]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ธีมภัสร์ พาทีทิน 69.50 -5 -1 Fin -4 -1 139 P1,400.00
2. Jules Hassig 70.50 -3 E Fin -3 E 141 -
3. ปุญญิศา ศิริศักดิ์ 71.50 -1 -1 Fin E -1 143 P1,400.00
T3. ณิชนันทณ์ รติภูมิ 71.50 -1 +1 Fin -2 +1 143 P1,000.00
5. เสาวนิตย์ เจริญสุขรุ่งเรือง 72.50 +1 +1 Fin E +1 145 P1,400.00
T5. กฤษภาส ฮามิลตัน 72.50 +1 +3 Fin -2 +3 145 P1,400.00
7. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 73.00 +2 +4 Fin -2 +4 146 -
8. ณัชชา มากมณี 73.50 +3 -3 Fin +6 -3 147 P1,000.00
T8. ริชชี่ กิตติวัฒนะกุล 73.50 +3 +2 Fin +1 +2 147 P900.00
T8. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 73.50 +3 +7 Fin -4 +7 147 -
11. กอบสุข อาจนนท์ลา 74.00 +4 -1 Fin +5 -1 148 P950.00
T11. รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์ 74.00 +4 +1 Fin +3 +1 148 P1,000.00
T11. ชวนันท์ คำสิงห์นอก 74.00 +4 +3 Fin +1 +3 148 P950.00
14. ฃอนอู จู 74.50 +5 +3 Fin +2 +3 149 -
15. พงศ์พัฒน์ รัตนาภิรตานนท์ 75.00 +6 +3 Fin +3 +3 150 -
16. จอมทัพต์ คิดควร 75.50 +7 +4 Fin +3 +4 151 -
17. ชิชา เซี่ยงว่อง 76.50 +9 +2 Fin +7 +2 153 P850.00
T17. กุณณดา เฉลิมกุลเดชา 76.50 +9 +3 Fin +6 +3 153 P900.00
19. ภัคศรัณย์ โตประเสริฐ 77.00 +10 +5 Fin +5 +5 154 -
T19. ชัยชนะศักดิ์ กะตะศิลา 77.00 +10 +6 Fin +4 +6 154 P825.00
T19. ปัญญวัฒน์ บุรีรัมย์ 77.00 +10 +6 Fin +4 +6 154 P825.00
T19. ธนวรรณ ออร์แมน 77.00 +10 +6 Fin +4 +6 154 P850.00
T19. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 77.00 +10 +7 Fin +3 +7 154 -
24. ธนิศร์ สุขาภิรมย์ 77.50 +11 +6 Fin +5 +6 155 P1,400.00
25. พราว แช่มจ้อย 78.00 +12 +3 Fin +9 +3 156 P780.00
T25. Li Junjie 78.00 +12 +5 Fin +7 +5 156 P1,000.00
T25. รมธีราย์ คุณธรวิวัฒน์ 78.00 +12 +8 Fin +4 +8 156 P780.00
T25. ธันวา ขุนตา 78.00 +12 +13 Fin -1 +13 156 -
29. ชาญนภัส ปิดกวงษ์ 78.50 +13 +3 Fin +10 +3 157 P760.00
30. วุฒิวรกิจ ทับทิม 79.00 +14 +4 Fin +10 +4 158 -
T30. กรรณ บัตรพรรธนะ 79.00 +14 +4 Fin +10 +4 158 -
T30. สุรสิก ธรรมโชติ 79.00 +14 +7 Fin +7 +7 158 -
T30. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ 79.00 +14 +7 Fin +7 +7 158 P800.00
T30. ศิรสิทธิ์ มนตรีสวัสดิ์ 79.00 +14 +8 Fin +6 +8 158 -
T30. สหชาติ หนูสง 79.00 +14 +9 Fin +5 +9 158 -
36. ณกานต์ เศรษฐภากรณ์ 80.00 +16 +5 Fin +11 +5 160 P900.00
T36. Andy Srisangwarn 80.00 +16 +5 Fin +11 +5 160 P1,400.00
T36. ทองพลุ ภัทรภักดี 80.00 +16 +7 Fin +9 +7 160 P720.00
39. เอมาอร มณีฤทธิ์ 80.50 +17 +6 Fin +11 +6 161 P850.00
40. ณฐมณฑ์ โพธิ์หลวง 81.00 +18 +4 Fin +14 +4 162 P680.00
T40. กิรณา บัตรพรรธนะ 81.00 +18 +8 Fin +10 +8 162 P680.00
T40. ปกรณ์ ภูษิตาภรณ์ 81.00 +18 +10 Fin +8 +10 162 -
T40. ณีรดา โชติชุม 81.00 +18 +11 Fin +7 +11 162 P680.00
44. ธันยธรณ์ ก๋ายศ 81.50 +19 +6 Fin +13 +6 163 P660.00
T44. อชิตะ ภูริธีรางกูร 81.50 +19 +6 Fin +13 +6 163 -
T44. ธนภูมิ ศุภมิตรศิริ 81.50 +19 +8 Fin +11 +8 163 P660.00
T44. วิชยุตม์ สุดสวาสดิ์ 81.50 +19 +8 Fin +11 +8 163 -
T44. ไททัน โบซ่า 81.50 +19 +9 Fin +10 +9 163 P900.00
T44. พิรณัฐ จินดาสมบัติเจริญ 81.50 +19 +11 Fin +8 +11 163 -
50. เพ็ญสิริ ธนาวิศิษฐกานต์ 82.00 +20 +8 Fin +12 +8 164 P580.00
T50. ภัทรานิษฐ์ รอดกลิ่น 82.00 +20 +9 Fin +11 +9 164 P580.00
T50. ณิชาภัทร ทองใบอ่อน 82.00 +20 +13 Fin +7 +13 164 P580.00
T50. ธัญชนก คชภักดี 82.00 +20 +13 Fin +7 +13 164 P760.00
54. ธรรมมิกา หันจางสิทธิ์ 82.50 +21 +12 Fin +9 +12 165 P720.00
55. ภูปกรณ์ ยิ้มเจริญ 83.00 +22 +7 Fin +15 +7 166 -
T55. เตชิต กิจชัชวาลย์กุล 83.00 +22 +8 Fin +14 +8 166 P875.00
T55. ภัทร แสงสุริยะ 83.00 +22 +9 Fin +13 +9 166 P875.00
T55. วริญา ตุรงคินานนท์ 83.00 +22 +11 Fin +11 +11 166 P800.00
T55. พชรณัฏฐ์ พาณิชเจริญ 83.00 +22 +13 Fin +9 +13 166 P600.00
T55. ธัญชนก เกิดพุฒ 83.00 +22 +14 Fin +8 +14 166 P540.00
61. กุลนภา เผือกประคอง 83.50 +23 +7 Fin +16 +7 167 P510.00
T61. อรภิชา ตันจันทร์พงศ์ 83.50 +23 +9 Fin +14 +9 167 P510.00
T61. รัชชานนท์ คู่แก้ว 83.50 +23 +11 Fin +12 +11 167 P800.00
T61. นวกชมณ ทองตะโก 83.50 +23 +11 Fin +12 +11 167 P1,400.00
T61. ธนภัทร โสภณเมฆดารา 83.50 +23 +16 Fin +7 +16 167 -
66. ปรรฐย์กร แรงกล้า 84.00 +24 +11 Fin +13 +11 168 P580.00
T66. อัยวรินทร์ จรัสอารยะ 84.00 +24 +14 Fin +10 +14 168 P760.00
T66. กานต์พิชชา คูวิสิษฐ์โสภิต 84.00 +24 +19 Fin +5 +19 168 P1,000.00
69. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 85.00 +26 +6 Fin +20 +6 170 P720.00
T69. ธนัช มั่งคั่ง 85.00 +26 +13 Fin +13 +13 170 -
71. ชวัลวิทย์ ศิริศักดิ์ 85.50 +27 +11 Fin +16 +11 171 P560.00
T71. ชลันธร เต็มอุดม 85.50 +27 +12 Fin +15 +12 171 P760.00
73. ปวีร์กุล​ กลัดกลีบ 86.00 +28 +12 Fin +16 +12 172 P680.00
74. ภัทรภร อ่อนช้อย 86.50 +29 +13 Fin +16 +13 173 P680.00
75. กานต์รวี ชมพูนุชธานินทร์ 87.00 +30 +14 Fin +16 +14 174 P640.00
T75. ธรรศ ไตรสวัสดิ์วงศ์ 87.00 +30 +20 Fin +10 +20 174 P720.00
77. ภูษณะพนธ์ สินสำราญจิต 87.50 +31 +16 Fin +15 +16 175 P530.00
T77. รับขวัญ แสงพฤกษ์ 87.50 +31 +18 Fin +13 +18 175 P480.00
T77. วรท พงศ์พูนทรัพย์ 87.50 +31 +18 Fin +13 +18 175 P530.00
80. Jung Ui chan 88.00 +32 +15 Fin +17 +15 176 P680.00
T80. กมลวนันท์ สังขกร  88.00 +32 +17 Fin +15 +17 176 P460.00
82. ณัฐภัทร กมุทะรัตน์ 88.50 +33 +15 Fin +18 +15 177 -
T82. ธันย์ชยา เกียรติธนินสิน 88.50 +33 +17 Fin +16 +17 177 P640.00
T82. คมก์รัฐ ธัญทวีวิเชียร 88.50 +33 +23 Fin +10 +23 177 P500.00
85. ปาณัสม์ เผ่าบริบูรณ์ 89.50 +35 +15 Fin +20 +15 179 P850.00
T85. ชยพล คงแก้ว 89.50 +35 +17 Fin +18 +17 179 P640.00
T85. วชิรวิทญ์ เชยตระกูล 89.50 +35 +20 Fin +15 +20 179 -
88. ธัญญ์พิชชา ธนพลบุญรัศมิ์ 90.00 +36 +13 Fin +23 +13 180 P600.00
89. ภูวิศ ชลศึกษ์ 90.50 +37 +16 Fin +21 +16 181 P340.00
90. ณขวัญ แสงพฤกษ์ 91.00 +38 +16 Fin +22 +16 182 P600.00
T90. ศจคุณ เนติโพธิ์ 91.00 +38 +26 Fin +12 +26 182 P600.00
92. อังศุชวาล นันต๊ะน้อย 91.50 +39 +22 Fin +17 +22 183 P320.00
93. กชมน พงศ์พูนทรัพย์ 92.50 +41 +19 Fin +22 +19 185 P900.00
T93. กันตินันท์ กิจชัชวาลย์กุล 92.50 +41 +20 Fin +21 +20 185 P570.00
T93. ปัญจพรรธน์ คำหล้าทราย 92.50 +41 +21 Fin +20 +21 185 P570.00
T93. ณณัทพงศ์ พงศ์พิพิธธน 92.50 +41 +25 Fin +16 +25 185 P800.00
97. ภาณุวิชญ์ อังกินันทน์ 94.00 +44 +21 Fin +23 +21 188 P540.00
T97. รชานนท์ ประถมพันธ์ 94.00 +44 +27 Fin +17 +27 188 P480.00
T97. ณธกร เพชรานนท์  94.00 +44 +31 Fin +13 +31 188 P300.00
100. ชมพูนุท หล่อพันธ์มณี 94.50 +45 +17 Fin +28 +17 189 P580.00
101. ณัฐกันต์ คำแก้ว 95.50 +47 +20 Fin +27 +20 191 P460.00
102. ลักษณาวดี บัวพันธ์ 96.00 +48 +22 Fin +26 +22 192 P580.00
103. วรณน แตงเข็ม 96.50 +49 +16 Fin +33 +16 193 -
T103. ณภัทร ถนัดกุลกิจ 96.50 +49 +20 Fin +29 +20 193 P440.00
T103. ภรภัทร ถนัดกุลกิจ 96.50 +49 +31 Fin +18 +31 193 P560.00
106. สุกฤตา วงศ์สุนทร 97.00 +50 +19 Fin +31 +19 194 P560.00
T106. สรรพสิทธิ์ สมบูรณะยุทธ 97.00 +50 +26 Fin +24 +26 194 P440.00
108. ศุทรา บริสุทธิ์ 98.00 +52 +32 Fin +20 +32 196 P540.00
109. ภวิน สินฉลอง 99.00 +54 +24 Fin +30 +24 198 P760.00
T109. ธนภูมิ พรหมภักดี 99.00 +54 +25 Fin +29 +25 198 P280.00
111. ปุญญิสา รู้ขาย 99.50 +55 +23 Fin +32 +23 199 P540.00
112. ศิวัฒน์ สุรโกมล 100.00 +56 +35 Fin +21 +35 200 P270.00
113. ราวิน โกเมนกุล 100.50 +57 +33 Fin +24 +33 201 P520.00
114. จิรโชติ ชยางศุ 104.00 +64 +30 Fin +34 +30 208 P500.00
115. ภูริส ปรีดีดิลก 104.50 +65 +31 Fin +34 +31 209 P480.00
116. ธนวรรธน์ แก้ววีระสิงห์ 108.50 +73 +35 Fin +38 +35 217 P450.00
T116. กวิณ รักยุติธรรม 108.50 +73 +36 Fin +37 +36 217 P450.00
118. ธนธรณ์ พันธุ์ทอง 109.50 +75 +35 Fin +40 +35 219 P420.00
T118. อิทธ์ณณัฏฐ์ เมฆไหวธนกิจ 109.50 +75 +40 Fin +35 +40 219 P420.00
120. วิชญะ พานิชสาส์น 114.50 +85 +36 Fin +49 +36 229 P400.00
121. นัทเดช มุดเจริญ 116.00 +88 +37 Fin +51 +37 232 P380.00
122. ภัทรพล ภูมิธนาภัทร์ 123.00 +102 +50 Fin +52 +50 246 P720.00
123. ธนวรรธน์ พงษ์สินนันท์ 125.50 +107 +53 Fin +54 +53 251 P360.00
124. ฌัทกร วัฒกียานนท์ 132.00 +120 +63 Fin +57 +63 264 P400.00