#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World Golf Championship 2024#Course : Royal Hills Golf Resort & Spa #DATE : 2024-04-07 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA Junior Golf
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1620:29:48]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
1. ณิชาพัชร์ ถวิลวรรณ : playOff 71.50 -2 -1 Fin -1 +1 -1 -1 286
T1. ธัญจิรา อิสสระพล 71.50 -2 +3 Fin -1 -1 -3 +3 286
3. ชุติมณฑน์ รุจิรนันท์ 72.25 +1 -3 Fin +3 +5 -4 -3 289
T3. ปารัช สุขอนันต์ 72.25 +1 +3 Fin -2 E E +3 289
5. ภทรณิฎาร์ พลมณี 72.50 +2 -2 Fin -2 -1 +7 -2 290
6. เอลิสา ถวิลเติมทรัพย์ 72.75 +3 E Fin +1 E +2 E 291
7. เขมณัฏฐ์ ศรลัมพ์ 73.00 +4 -2 Fin +5 -1 +2 -2 292
8. ชนม์พรรษา ถวิลสังข์ 74.00 +8 +1 Fin +1 +7 -1 +1 296
9. ปุญญาดา ตั้งศรีเสรี 74.25 +9 E Fin -3 +6 +6 E 297
T9. บุราสิริ ยุติโยธิน 74.25 +9 +6 Fin E +3 E +6 297
11. งามพรรณ จันทนะ 74.75 +11 +3 Fin +5 +3 E +3 299
12. สุพิชญา บุตรจินดา 75.25 +13 E Fin E +2 +11 E 301
T12. จุฬธิดา สีมา 75.25 +13 +2 Fin E +4 +7 +2 301
T12. กรวรรณ เบ็ญนุกูล 75.25 +13 +5 Fin +7 -2 +3 +5 301
15. ภัทราภรณ์ วันทวี 75.50 +14 +5 Fin +3 E +6 +5 302
T15. ธิรดา พันธุ์ทอง 75.50 +14 +7 Fin +2 +1 +4 +7 302
T15. จิรานันท์ ลิม 75.50 +14 +8 Fin +3 +1 +2 +8 302
18. เกตณ์สิรี พรสกุลไพศาล 76.25 +17 +4 Fin +1 +8 +4 +4 305
19. ชนิดาภา ศรีปาน 76.50 +18 +3 Fin +4 +7 +4 +3 306
20. มันตาสินี มาลัยกฤษณะชลี 76.75 +19 +6 Fin E +10 +3 +6 307
21. ปราณณิชา อ้อนอุบล 77.25 +21 +6 Fin +1 +7 +7 +6 309
22. ณัฐกาญจน์ ปรวีโรทัย 78.00 +24 +10 Fin +4 +3 +7 +10 312
23. วิรัลพัชร์ สัธนรักษาเวศ 78.75 +27 +10 Fin +4 +3 +10 +10 315
24. พฤกษ์สิริ พฤกษไพบูลย์ 79.00 +28 +10 Fin +5 +7 +6 +10 316
25. ชมชนก ลาภาโรจน์กิจ 79.50 +30 +9 Fin +6 +8 +7 +9 318
26. ธรณ์ณัชชา ปานเทพอินทร์ 80.00 +32 +6 Fin +9 +10 +7 +6 320
27. รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม 85.25 +53 +14 Fin +11 +15 +13 +14 341