#TOURNAMENT : TGA - SINGHA Junior Golf Champion (A-B) Qualify to IMG Junior World Golf Championship 2024#Course : Royal Hills Golf Resort & Spa #DATE : 2024-04-07 [R4] #Organizer : TGA - SINGHA Junior Golf
# Report || Teamp : || ClassPlay : Gender : Cutoff : ::
#Report [ Leaderboard | | ||  
No. Full Players Nation Avg. To Par Today THUR R1 R2 R3 R4 Total
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com, By [2024-07-1618:56:01]
PGST : Professional Goft Systems Thailand © 2016 [http://www.live-scorereport.com,
T1. วิศว์ จิตตธร 72.00 E -2 Fin +4 +2 -4 -2 288
2. พุทธ นุกูลอุดมพานิชย์ 72.50 +2 +1 Fin E -1 +2 +1 290
3. รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร 72.75 +3 -3 Fin -1 +2 +5 -3 291
4. อชิร ชุมชัยเวทย์ 73.25 +5 -4 Fin +2 +1 +6 -4 293
5. ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์ 73.75 +7 -3 Fin +3 +4 +3 -3 295
6. วรวิช เจิมพงศ์ 74.00 +8 -2 Fin +1 +6 +3 -2 296
T6. อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 74.00 +8 -1 Fin E +3 +6 -1 296
T6. ศิรเดช จันทร์หา 74.00 +8 -1 Fin +1 +1 +7 -1 296
9. ปณต สุขอนันต์ 75.00 +12 +1 Fin +4 +6 +1 +1 300
10. จิรพัฒน์ สินธุวาปี 75.50 +14 +4 Fin +8 +3 -1 +4 302
11. พศุตม์ เหลืองเจริญวัฒนา 76.00 +16 +3 Fin +3 +5 +5 +3 304
12. สิรวัชร ชีวินจิตเจริญ 76.50 +18 E Fin +11 +5 +2 E 306
T12. ชัยภัทร ประมวลมาศ 76.50 +18 +4 Fin +1 +5 +8 +4 306
T12. อนันดา น้อยแสง 76.50 +18 +4 Fin +6 +7 +1 +4 306
15. ศิววงศ์ อัคราวรรษน์ 76.75 +19 +3 Fin +7 +3 +6 +3 307
16. สิริราช โกยสมบูรณ์ 77.00 +20 +4 Fin +2 +8 +6 +4 308
T16. แอร่อน( ธารนที) แอนนิสัน 77.00 +20 +9 Fin +1 +7 +3 +9 308
18. ภูดิศ อมรจตุรพร 77.25 +21 +1 Fin +7 +4 +9 +1 309
T18. ศรัณยพงศ์ หงส์อมตะ 77.25 +21 +5 Fin +3 +5 +8 +5 309
20. ณธีพัฒน์ กมลกีรติโรจน์ 78.00 +24 +1 Fin +9 +5 +9 +1 312
T20. สิปปวิชญ์ เขื่อนเพชร 78.00 +24 +2 Fin +7 +5 +10 +2 312
22. สรกริช ทองพันธ์ 78.25 +25 +5 Fin +3 +7 +10 +5 313
T22. พีร์ นนทรักส์ 78.25 +25 +9 Fin +5 +4 +7 +9 313
T22. ร็อคโค เจฟเฟอร์สัน มิทิกา 78.25 +25 +10 Fin +5 +5 +5 +10 313
25. กีรติกร ศักดิกรธนาศิริ 78.75 +27 +10 Fin +7 +1 +9 +10 315
26. โปรดเกล้า หลวงวงศ์ 80.25 +33 +7 Fin +5 +13 +8 +7 321
T26. ญาโณทัย เฟรด สตีเฟ่นสัน 80.25 +33 +12 Fin +7 +10 +4 +12 321
28. ชณัญวิชญ์ โชติวุฒิวรเวทย์ 81.25 +37 +9 Fin +13 +6 +9 +9 325
29. กตัญญู ชาระ 81.75 +39 +9 Fin +7 +9 +14 +9 327
30. ชวัลวิทย์ ศรีวิพันธ์ 84.50 +50 +15 Fin +7 +10 +18 +15 338
31. ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี 85.00 +52 +14 Fin +20 +5 +13 +14 340
T31. พิพัฒน์ สินธุวาปี 85.00 +52 +15 Fin +13 +13 +11 +15 340
33. ปภังกร มณีวงศ์ 85.25 +53 +15 Fin +11 +16 +11 +15 341